Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 42

1Сол кезде Ж‰сiптiњ єкесi Жаќып Мысырда астыќ барын естiп, ±лдарына: «Неге бiр-бiрiње ќарап отырсыњдар?

2Мысырда нан бар деп естiдiм. Аштан µлiп ќалмауымыз ‰шiн сол жаќќа барып астыќ сатып алыњдар!» — деп тапсырды.


3Осылай Ж‰сiптiњ он аѓасы азыќ алып келуге Мысырѓа ќарай бет алды.

4Ал Жаќып Ж‰сiптiњ бiрге туѓан iнiсi Бунямин жолда бiр пєлеге ±шырап ќалар деп ќауiптенiп, оны бiрге жiбермей ќойды.

5Сонымен Жаќыптыњ он ±лы Мысырѓа жеттi. Олармен бiрге азыќ сатып алу ‰шiн басќа адамдар да келген едi. ¤йткенi аштыќ Ќанахан елiн де ќамтыды.


6Ж‰сiп Мысырдыњ ємiршiсi болып, б‰кiл халыќќа астыќ сатуды басќарушы да µзi едi. Сондыќтан аѓалары оныњ алдына келiп, жерге дейiн иiлiп таѓзым еттi.

7Ж‰сiп оларды кµрiсiмен-аќ таныѓанмен бµтен адамныњ сыњайын танытып, олармен ќатал сµйлестi:

— Сендер ќайдан келдiњдер?

— Бiз астыќ сатып алу ‰шiн Ќанахан елiнен келдiк.


8Ж‰сiп аѓаларын таныса да, олар оны таныѓан жоќ.

9Баяѓыда олар туралы кµрген т‰стерi есiне т‰скен Ж‰сiп:

— Сендер тыњшысыњдар! Бiздiњ шекараныњ єлсiз жерлерiн iздеп табу ‰шiн келдiњдер! — деп д‰рсе ќоя бердi. Олар:


10— Жо-жоќ, таќсыр! Алдыњыздаѓы ќ±лдарыњыз осында тек астыќ сатып алу ‰шiн ѓана келдiк.

11Бiз барлыѓымыз бiр адамныњ ±лдарымыз, тыњшы емес, адал адамдармыз, — дедi.


12— Жоќ, сендер елге ќай т±сынан шабуылдауѓа болатынын бiлiп алу ‰шiн келдiњдер!


13— Таќсыр ие, бiз он екi аѓайынды болѓанбыз. Ќанаханда т±ратын бiр адамныњ ±лдарымыз. Ењ кiшiмiз єкемiздiњ ќасында ќалды, ал бiр бауырымыз ќайтыс болѓан. —

14Ж‰сiп оларѓа:

— Шынында да сендер дєл мен айтќандай тыњшысыњдар!

15Перѓауынныњ атымен ант етемiн, ендi сендер сыналмаќсыњдар! ‡йде ќалѓан ењ кiшi iнiлерiњ де келмейiнше б±л жерден ешќайда кетпейсiњдер.

16Кенже бауырларыњды алып келуге араларыњнан бiреуiњдi жiберiњдер, ал басќаларыњ ќамауѓа алынасыњдар. Осылайша сµздерiњ шын ба, жоќ па, соны тексеремiз. Егер µтiрiк болып шыќса, онда тыњшы екендерiњ айдай аныќ болады, — дедi.

17Содан оларды ‰ш к‰нге ќаматып ќойды.


18‡шiншi к‰нi Ж‰сiп оларѓа тiл ќатып:

— Мен Ќ±дайды ќастерлейтiн адаммын. Ендi мынаны iстењдер, сонда аман ќаласыњдар:

19егер расында адал болсањдар, бауырларыњныњ бiреуiн т‰рмеде ќалдырып, басќаларыњ ашыѓып жатќан отбастарыња астыќ алып барыњдар.

20Ал кейiн кенже iнiлерiњдi єкелуге тиiстiсiњдер! Сонда сµздерiњнiњ шындыѓына кµзiм жетiп, сендер ажалдан ќ±тыласыњдар, — дедi. Олар солай iстеуге келiстi.


21Аѓайындылар бiр-бiрiне: «Шынында бiз iнiмiз Ж‰сiп ‰шiн осы жазаѓа ±шырап отырмыз. Оныњ µлердей ќорќып, жан даусымен бiзге жалынѓанын кµрсек те, ќ±лаќ салмадыќ. Сондыќтан да б±л баќытсыздыќ басымызѓа тµнiп т±р», — дестi.

22Рубен iнiлерiне: «Балаѓа тиiсiп к‰нєѓа батпањдар деп сендерге айтпап па едiм? Алайда менi тыњдамадыњдар. Ендi мiне, оныњ тµгiлген ќаны ‰шiн есеп беретiн уаќыт жеттi», — дедi.


23Олар осы айтќандарын Ж‰сiптiњ т‰сiнiп ќойѓанын бiлген жоќ, себебi ол аѓаларымен тiлмєш арќылы сµйлескен болатын.

24Ол б±рылып кетiп, кµзiне жас алды. Ќастарына ќайта оралып, олармен таѓы да сµйлестi. Кейiн аѓайындылардыњ iшiнен Шимонды т±тќындатып, олардыњ кµзiнше байлатты.


25Ќызметшiлерiне аѓайындылардыњ ќаптарын астыќќа толтырып, єрќайсысыныњ тµлеген к‰мiстерiн ќаптыњ аузына салуѓа, жол азыѓын да беруге б±йырды. Барлыѓы да Ж‰сiп айтќандай iске асты.

26Аѓалары ќаптарын есектерiне артып, жолѓа шыќты.


27Олар т‰неуге аялдаѓан кезде бiреуi есегiне жем беру ‰шiн ќабыныњ аузын ашып, тµлеген к‰мiсiнiњ сонда жатќанын кµрдi.

28Тањѓалѓан ол бауырларына: «Аќшам µзiме ќайтарылыпты! Ол, мiне, ќаптыњ бетiнде!» — дедi. Бєрiнiњ ж‰ректерi суылдап, бiр-бiрiне ‰рейлене ќарап: «Ќ±дай бiзге не iстедi?» — дестi.


29Ќанаханѓа, єкелерi Жаќыпќа ќайтып келген соњ, оѓан кµрген-бiлгендерiн баяндап бердi:


30— Сол елдiњ ємiршiсi бiзге елiне кiрген тыњшылар ретiнде ќарап, µте ќатал сµйлестi.

31Бiз оѓан: «Адал адамдармыз, тыњшылар емеспiз!

32Бiр кiсiнiњ балалары, он екi аѓайындымыз. Бiр бауырымыздан айырылѓанбыз, ал кенжемiз єкемiздiњ ќасында Ќанаханда ќалды», — дедiк.

33Ал елдiњ ємiршiсi бiзге: «Мен сендердiњ адал екендiктерiње былай кµз жеткiземiн: бауырларыњныњ бiреуiн ќасымда ќалдырып, басќаларыњ ашыѓып жатќан отбастарыња астыќ алып барыњдар.

34Алайда маѓан кенже iнiлерiњдi єкелуге тиiссiњдер! Сонда сендердiњ тыњшы емес, адал адам екендiктерiње кµз жеткiзiп, осында ќалдырѓан бауырларыњды ќайтарып беремiн. Сонда б±л елде еркiн ж‰ре алатын боласыњдар», — деп б±йырды.


35Содан аѓайындылар ќаптарын босатып жатып, єрќайсысы тµлеген к‰мiстерiн тауып алды. М±ны кµргенде µздерi де, єкелерi де зєрелерi ±шып ќорќып кеттi.

36Жаќып:

— Сендер менi балаларымсыз ќалдырып отырсыњдар: Ж‰сiптен айырылдым, Шимоннан да айырылдым, ендi Буняминдi де алып кетпексiњдер! Апаттыњ бєрi басыма тµнiп т±р! — деп ќапаланды.

37Сонда Рубен єкесiне:

— Егер мен Буняминдi ќайтарып єкелмесем, онда менiњ екi ±лымныњ кµзiн ќ±ртуыњызѓа болады. Маѓан сенiњiз, оны ќайта алып келемiн, — дедi.

38Бiраќ Жаќып былай деп шештi:

— Ол ±лым сендермен бiрге бармайды! Аѓасы µлген соњ Рахиладан туѓан ±лдардан жалѓыз ол ќалды. Жолшыбай бiр пєлеге ±шыраса, сендер менi ќайѓыѓа батырып, аќ шашты басымды ажалымнан б±рын кµрге тыѓасыњдар!