Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 42

1 Жакып Мисирде эгин бар экенин угуп, уулдарына: «Эмне бири-бирињерди карап отурасыњар?

2 Мен Мисирде эгин бар деп уктум. Љлбљй тирєє калышыбыз єчєн, ошол жакка барып, эгин сатып келгиле», – деди.

3 Ошондо Жусуптун он бир тууганы Мисирге эгин сатып келгени жљнљп кетишти.

4 Бирок Жусуптун бир тууганы Бенжеминди Жакып аларга кошуп жиберген жок. Анткени ал: «Бул да кырсыкка учурап калбасын», – деди.

5 Ошентип, Ысрайылдын уулдары башкалар менен кошо эгин сатып алууга келишти, анткени Канаан жеринде ачарчылык болуп жаткан эле.

6 Жусуп болсо ал жердин башкаруучусу болгондуктан, жер жєзєндљгє бардык элге эгин сатып жаткан. Жусуптун бир туугандары келип, жерге чейин ийилип, ага таазим этишти.

7 Ошондо Жусуп бир туугандарын кљрєп, аларды тааныды, бирок таанымаксан болуп: «Кайдан келдињер?» – деп, зекий сурады. Алар: «Канаан жеринен, азык сатып алганы келдик», – дешти.

8 Жусуп бир туугандарын тааныды, бирок алар аны таанышкан жок.

9 Ошондо Жусуп алар жљнєндљ кљргљн тєштљрєн эстеп, аларга: «Силер чалгынчысыњар, бул жердин начар жерлерин кљргљнє келдињер», – деди.

10 Алар: «Андай эмес, таксыр, кулдарыњ азык сатып алганы келишти.

11 Биз бардыгыбыз бир атанын балдарыбыз. Биз чынчыл адамдарбыз. Кулдарыњ чалгынчы болгон эмес», – дешти.

12 Жусуп аларга: «Жок, силер бул жердин начар жерлерин кљргљнє келдињер», – деди.

13 Алар: «Биз, сенин кулдарыњ, он эки бир тууганбыз. Биз Канаан жеринде жашаган бир адамдын балдарыбыз, кенже бир тууганыбыз азыр атабыздын жанында, ал эми бирљљ жок болду», – дешти.

14 Жусуп аларга: «Силер чалгынчысыњар деп, мен ошон єчєн айткам.

15 Эми силер минтип сыналасыњар: фараондун љмєрє менен ант берем, эгерде бул жерге кенже бир тууганыњар келбесе, силер бул жерден чыкпайсыњар.

16 Арањардан бирљљнє жибергиле, ал барып, бир тууганыњарды алып келсин. Силер болсо камала турасыњар. Ошондо силердин айтканыњар чын же калп экени билинет. Чын болбосо, фараондун љмєрє менен ант берем, силер чалгынчысыњар», – деди.

17 Ошентип, Жусуп аларды єч кєнгљ каматып койду.

18 Yчєнчє кєнє Жусуп мындай деди: «Эми мындай кылсањар, тирєє каласыњар, анткени мен Кудайдан корком.

19 Эгерде силер чынчыл адамдар болсоњор, анда бирљљњљр силер камалган єйдљ камалып турсун. Калганыњар ачка отурган єй-бєлљњљргљ эгинди жеткиргиле.

20 Айтканыњар чын болсо, љлгєњљр келбесе, кенже бир тууганыњарды алып келгиле». Алар так ошондой кылышты.

21 Ошондо алар бири-бирине: «Биз бир тууганыбызга кылган кєнљљбєз єчєн жазаланып жатабыз. Биз анын жаны кыйналып турганын кљргљнбєз, ал бизге жалынып-жалбарганда, аны укпай койгонбуз, ошон єчєн башыбызга ушул кайгы тєштє», – дешти.

22 Рубейин аларга мындай деди: «“Балага каршы кєнљљ кылбагыла”, – деп айтпадым беле? Бирок силер тил албай койгонсуњар. Мына эми анын каны єчєн жазаланып жатабыз».

23 Алар болсо Жусуптун тєшєнєп турганын билишкен жок, анткени алардын ортосунда тилмеч бар эле.

24 Жусуп бурулуп, нары басты да, ыйлап жиберди. Анан кайра келип, алар менен сєйлљшєп, алардын ичинен Шымонду алып, бир туугандарынын кљзєнчљ байлатып салды.

Жусуптун бир туугандарынын Канаанга кайтып келиши

25 Анан Жусуп: «Булардын каптарына эгин толтуруп, ар биринин каптарына кємєштљрєн кайра салып, жолго жетерлик азык бергиле», – деп буйрук берди. Аларга так ошондой кылышты.

26 Алар эгиндерин эшектерине артып, ал жерден жљнљп кетишти.

27 Жолдо тєнљгљнє токтошкондо, алардын бири эшегине жем бермек болуп, каптын оозун чечип, оозунан љзєнєн кємєшєн кљрдє.

28 Анан ал бир туугандарына: «Менин кємєшємдє кайра салып коюшуптур. Мына, ал менин кабымда экен», – деди. Ошондо алардын тынчы кетип, коркконунан калтырашып, бири-бирине: «Кудайдын бизге бул эмне кылганы?» – дешти.

29 Алар Канаан жерине, атасы Жакыпка келип, болгон окуялардын баарын мындай деп айтып беришти:

30 «Ал жердин башкаруучусу зекий сєйлљп, бизди чалгынчы катары эсептеди.

31 Ошондо биз ага: “Биз чынчыл адамдарбыз, биз чалгынчы болуп кљргљн эмеспиз.

32 Биз бир атадан он эки бир тууганбыз. Бир бир тууганыбыз жок болгон, кенже бир тууганыбыз азыр Канаан жеринде, атабыздын жанында”, – дедик.

33 Анан ал жерди башкарган адам бизге: “Силердин чынчыл адам экенињерди мен мындан билейин: бир туугандарыњардын бирин мага калтырып, калганыњар эгинди алып, ачка отурган єй-бєлљњљргљ жеткиргиле.

34 Анан кенже бир тууганыњарды мага алып келгиле. Силердин чалгынчы эмес, чынчыл экенињерди ошондо билип, бир тууганыњарды колуњарга берем, ошондо силер бул љлкљгљ ээн-эркин келип-кетсењер болот”, – деди».

35 Алар каптарын бошотуп жатканда, ар биринин кабынан кємєш салынган тєйєнчљктљрє чыкты. Кємєш салынган тєйєнчљктљрєн кљрєшкљндљ, љздљрє да, атасы да коркуп кетти.

36 Ошондо атасы Жакып аларга: «Силер мени балдарымдан айрыдыњар. Жусуптан айрылдым, Шымондон да айрылдым, эми Бенжеминди алып кеткињер барбы?! Мунун баары менин башыма тєшкљн мєшкєл!» – деди.

37 Рубейин атасына мындай деди: «Эгерде мен сага Бенжеминди алып келбесем, эки уулумду љлтєрєп сал. Аны менин колума тапшыр, мен аны кайра алып келем».

38 Жакып аларга: «Уулум силер менен барбайт, анткени агасы љлєп, љзє жалгыз калды. Эгерде силер бараткан жолдо бул да кырсыкка учураса, ак баскан башыма кайгы кошуп, љлгљндљр жаткан жайга жибересињер», – деди.