Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 41

1 Dupã doi ani, Faraon a visat un vis. I se pãrea cã stãtea lîngã rîu (Nil).

2 ªi iatã cã ºapte vaci frumoase la vedere ºi grase la trup s`au suit din rîu, ºi au început sã pascã prin mlaºtini.

3 Dupã ele s`au mai suit din rîu alte ºapte vaci urîte la vedere ºi slabe la trup, ºi s`au aºezat lîngã ele pe marginea rîului.

4 Vacile urîte la vedere ºi slabe la trup au mîncat pe cele ºapte vaci frumoase la vedere ºi grase la trup. ªi Faraon s`a trezit.

5 A adormit din nou, ºi a visat un al doilea vis. Se fãcea cã ºapte spice de grîu grase ºi frumoase au crescut pe acelaº pai.

6 ªi dupã ele au rãsãrit alte ºapte spice slabe ºi arse de vîntul de rãsãrit.

7 Spicele slabe au înghiþit pe cele ºapte spice grase ºi pline. ªi Faraon s`a trezit. Iatã visul.

8 Dimineaþa, Faraon s`a turburat, ºi a trimes sã cheme pe toþi magii ºi pe toþi înþelepþii Egiptului. Le -a istorisit visurile lui. Dar nimeni n`a putut sã le tîlmãceascã lui Faraon.

9 Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvîntul, ºi a zis lui Faraon: ,,Mi-aduc aminte astãzi de greºala mea.

10 Faraon se mîniase pe slujitorii lui; ºi mã aruncase în temniþã, în casa cãpeteniei strãjerilor, pe mine ºi pe mai marele pitarilor.

11 Amîndoi am visat cîte un vis în aceeaº noapte; ºi anume, fiecare din noi a visat un vis, care a primit o tîlmãcire deosebitã.

12 Era acolo cu noi un tînãr Evreu, rob al cãpeteniei strãjerilor. I-am istorisit visurile noastre, ºi el ni le -a tîlmãcit, ºi ne -a spus întocmai ce înseamnã visul fiecãruia.

13 Lucrurile s`au întîmplat întocmai dupã tîlmãcirea pe care ne -o dãduse el. Pe mine Faraon m`a pus iar㺠în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l -a spînzurat.``

14 Faraon a trimes sã cheme pe Iosif. L-au scos în grabã din temniþã. Iosif s`a ras, ºi -a schimbat hainele, ºi s`a dus la Faraon.

15 Faraon a zis lui Iosif: ,,Am visat un vis. Nimeni nu l -a putut tîlmãci; ºi am aflat cã tu tîlmãceºti un vis, îndatã dupãce l-ai auzit.``

16 Iosif a rãspuns lui Faraon: ,,Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un rãspuns prielnic lui Faraon!``

17 Faraon a început sã istoriseascã atunci lui Iosif: ,,În visul meu, se fãcea cã stãteam pe malul rîului.

18 ªi deodatã ºapte vaci grase la trup ºi frumoase la chip s`au suit din rîu, ºi au început sã pascã prin mlaºtini.

19 Dupã ele s`au suit alte ºapte vaci, slabe, foarte urîte la chip, ºi sfrijite: n`am mai vãzut altele aºa de urîte în toatã þara Egiptului.

20 Vacile cele sfrijite ºi slabe au mîncat pe cele ºapte vaci dintîi, cari erau grase.

21 Le-au înghiþit, fãrã sã se poatã cunoaºte cã intraserã în pîntecele lor; ba încã înfãþiºarea lor era tot aºa de urîtã ca mai înainte. ªi m`am deºteptat.

22 Am mai vãzut în vis ºapte spice pline ºi frumoase, cari creºteau pe acelaº pai.

23 ªi dupã ele au rãsãrit ºapte spice goale, slabe, arse de vîntul de rãsãrit.

24 Spicele slabe au înghiþit pe cele ºapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le -a putut tîlmãci.``

25 Iosif a zis lui Faraon: ,,Ce a visat Faraon însemneazã un singur lucru: Dumnezeu a arãtat mai dinainte lui Faraon ce are sã facã.

26 Cele ºapte vaci frumoase înseamnã ºapte ani; ºi cele ºapte spice frumoase înseamnã ºapte ani: este un singur vis.

27 Cele ºapte vaci sfrijite ºi urîte, cari se suiau dupã cele dintîi, înseamnã ºapte ani; ºi cele ºapte spice goale, arse de vîntul de rãsãrit, vor fi ºapte ani de foamete.

28 Astfel, dupã cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arãtat lui Faraon, ce are sã facã.

29 Iatã, vor fi ºapte ani de mare belºug în toatã þara Egiptului.

30 Dupã ei vor veni ºapte ani de foamete, aºa cã se va uita tot belºugul acesta în þara Egiptului, ºi foametea va topi þara.

31 Foametea aceasta care va urma va fi aºa de mare cã nu se va mai cunoaºte belºugul în þarã.

32 Cît priveºte faptul cã Faraon a visat visul de douã ori, înseamnã cã lucrul este hotãrît din partea lui Dumnezeu, ºi cã Dumnezeu se va grãbi sã -l aducã la îndeplinire.

33 Acum, Faraon sã aleagã un om priceput ºi înþelept, ºi sã -l punã în fruntea þãrii Egiptului.

34 Faraon sã punã prefecþi în þarã, ca sã ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor ºapte ani de belºug.

35 Sã se strîngã toate bucatele din aceºti ani buni cari au sã vinã; sã se facã, la îndemîna lui Faraon, grãmezi de grîu, provizii în cetãþi, ºi sã le pãzeascã.

36 Bucatele acestea vor fi provizia þãrii, pentru cei ºapte ani de foamete, cari vor veni în þara Egiptului, pentruca þara sã nu fie prãpãditã de foamete.``

37 Cuvintele acestea au plãcut lui Faraon ºi tuturor slujitorilor lui.

38 ªi Faraon a zis slujitorilor sãi: ,,Am putea noi oare sã gãsim un om ca acesta, care sã aibã în el Duhul lui Dumnezeu?``

39 ªi Faraon a zis lui Iosif: ,,Fiindcã Dumnezeu þi -a fãcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care sã fie atît de priceput ºi atît de înþelept ca tine.

40 Te pun mai mare peste casa mea, ºi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mã va ridica mai pe sus de tine.``

41 Faraon a zis lui Iosif: ,,Uite, îþi dau stãpînire peste toatã þara Egiptului.``

42 Faraon ºi -a scos inelul din deget, ºi l -a pus în degetul lui Iosif; l -a îmbrãcat cu haine de in subþire, ºi i -a pus un lanþ de aur la gît.

43 L -a suit în carul care venea dupã al lui, ºi strigau înaintea lui: ,,În genunchi!`` Astfel i -a dat Faraon stãpînire peste toatã þara Egiptului.

44 ªi a mai zis lui Iosif: ,,Eu sînt Faraon! Dar fãrã tine nimeni nu va ridica mîna nici piciorul în toatã þara Egiptului.``

45 Faraon a pus lui Iosif numele: Þafnat-Paeneah (Descoperitor de taine), ºi i -a dat de nevastã pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. ªi Iosif a pornit sã cerceteze þara Egiptului.

46 Iosif era în vîrstã de treizeci de ani cînd s`a înfãþiºat înaintea lui Faraon, împãratul Egiptului, ºi a plecat de la Faraon ºi a strãbãtut toatã þara Egiptului.

47 În timpul celor ºapte ani de rod, pãmîntul a dat bucate din belºug.

48 Iosif a strîns toate bucatele din aceºti ºapte ani de belºug în þara Egiptului. A fãcut provizii în cetãþi, punînd în fiecare cetate bucatele de pe cîmpul de primprejur.

49 Iosif a strîns grîu, ca nisipul mãrii, atît de mult, cã au încetat sã -l mai mãsoare, pentru cã era fãrã mãsurã.

50 Înaintea anilor de foamete, i s`au nãscut lui Iosif doi fii, pe care i -a nãscut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.

51 Iosif a pus întîiului nãscut numele Manase (Uitare); ,,cãci``, a zis el, ,,Dumnezeu m`a fãcut sã uit toate necazurile mele ºi toatã casa tatãlui meu.``

52 ªi celui de al doilea i -a pus numele Efraim (Rodire); ,,cãci``, a zis el, ,,Dumnezeu m`a fãcut roditor în þara întristãrii mele.``

53 Cei ºapte ani de belºug cari au fost în þara Egiptului, au trecut.

54 ªi au început sã vinã cei ºapte ani de foamete, aºa cum vestise Iosif. În toatã þãrile era foamete; dar în toatã þara Egiptului era pîne.

55 Cînd a flãmînzit, în sfîrºit, toatã þara Egiptului, poporul a strigat la Faraon sã -i dea pîne. Faraon a spus tuturor Egiptenilor: ,,Duceþi-vã la Iosif, ºi faceþi ce vã va spune el.``

56 Foametea bîntuia în toatã þara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii, ºi a vîndut grîu Egiptenilor. Foametea creºtea din ce în ce mai mult în þara Egiptului.

57 ªi din toate þãrile venea lumea în Egipt, ca sã cumpere grîu dela Iosif; cãci în toate þãrile era foamete mare.