Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 41

1Арада екi жыл µткенде перѓауын т‰с кµредi. Т‰сiнде ол Нiл жаѓалауында т±р екен.

2Судан жетi семiз, к‰йлi сиыр шыќты да, ќамыс iшiнде жайылып ж‰рдi.

3М±нан кейiн олардан басќа, с±рыќсыз, арыќ таѓы жетi сиыр судан шыѓып, жаѓада т±рѓан сиырлардыњ ќасына келдi.

4С±рыќсыз, арыќ сиырлар жетi семiз, к‰йлi сиырды жеп ќойды. Сол кезде перѓауын оянып кетедi.


5Перѓауын таѓы да ±йыќтап кетiп, ќайтадан т‰с кµредi. Т‰сiнде бiр сабаќтан жетi бас, єдемi, толыќ масаќ µсiп т±р екен.

6Ал олардыњ артында жетi сидиѓан арыќ масаќ та µсiп т±рды. Оларды шыѓыстан соѓып жатќан жел к‰йдiрiп жiберген болатын.

7Жетi сидиѓан арыќ масаќ жетi толыќ масаќты ж±тып ќойды. Ал перѓауын ±йќысынан оянып кетiп, б±ныњ т‰с екенiн бiледi.


8Ертењiнде ол жанын ќоярѓа жер таппай, Мысырдыњ барлыќ сєуегейлерi мен бiлiмпаздарын алдыртып, кµрген т‰стерiн айтып бердi. Алайда олардыњ ешќайсысы да патшаныњ т‰стерiн жорып бере алмады.


9Сонда бас шарапшы т±рып, перѓауынѓа былай дедi:

— Б‰гiн мен µзiм жасаѓан кiнєны есiме т‰сiрiп т±рмын.

10Бiрде перѓауын µзiнiњ ќ±лдары — бас наубайшы мен маѓан ашуланып, бiздi бас ќорѓаушыныњ ќарамаѓындаѓы т‰рмеге ќаматты.

11Бiрде екеуiмiз т‰нде т‰с кµрiп шыќтыќ, єр т‰стiњ µзiндiк жоруы бар екен.

12Бiзбен бiрге бас ќорѓаушыныњ ќызметшiсi — бiр жас кµшпендi жiгiт отырды. Оѓан т‰сiмiздi айтып, ол єрќайсымызѓа жорып бердi.

13Кейiн оќиѓа дєл ол жорыѓандай болды: мен ќайтадан орныма т±рып, екiншi адам дарѓа асылды.


14Сонда перѓауын кiсi жiберiп, Ж‰сiптi тез арада т‰рмеден босатып алѓызды. Ж‰сiп шашын алдырып, киiмдерiн ауыстырѓан соњ, перѓауынныњ алдына келдi.

15Перѓауын Ж‰сiпке:

— Мен т‰с кµрдiм, бiраќ оны ешкiм де жори алмай отыр. Сен туралы т‰с жори аласыњ деп естiдiм, — дедi.

16Ж‰сiп перѓауынѓа:

— Таќсыр, т‰с жори алатын мен емес. Перѓауынныњ игiлiгi ‰шiн жоруын Ќ±дай бермек, — дедi.

17Сонда патша Ж‰сiпке т‰сiн айтып бердi:

— Мен т‰сiмде Нiлдiњ жаѓасында т±р екенмiн.

18Сол кезде судан жетi семiз, к‰йлi сиыр шыѓып, ќамыс iшiнде жайылып ж‰рдi.

19Кейiнiрек мен олардан басќа, етi с‰йегiне жабысып ќалѓан, ±сќынсыз, арыќ таѓы жетi сиырдыњ судан шыѓып келе жатќанын кµрдiм. Б‰кiл Мысыр елiнде осындай ±сќынсыз малдарды кµрген емеспiн.

20Єлгi жетi арыќ, ±сќынсыз сиыр бiрiншi кµрiнген жетi семiз сиырды жеп ќойды.

21Бiраќ олар семiз сиырларды жеп ќойса да, б±рынѓысынша ±сќынсыз, арыќ к‰йлерiнде ќала бердi. Сол жерде мен оянып кеттiм.


22Мен ќайтадан т‰с кµрдiм. Т‰сiмде бiр сабаќтан єдемi, толыќ пiскен жетi масаќ µсiп т±р екен.

23Содан кейiн ќатып-семiп ќалѓан, сидиѓан арыќ таѓы да жетi масаќ µсiптi. Олар шыѓыстан соѓып т±рѓан желден кеуiп кеткен болатын.

24М±нан соњ сидиѓан арыќ жетi масаќ єдемi, толып пiскен масаќтарды ж±тып ќойды. Мен кµрген т‰стерiмдi сєуегейлерге айтып берiп едiм, бiраќ олардыњ ешќайсысы да д±рыстап жорып бере алмады, — дедi.

25Ж‰сiп перѓауынѓа былай деп жауап ќатты:

— Перѓауынныњ екi т‰сiнiњ де маѓынасы бiреу. Ќ±дай перѓауынѓа не болатынын кµрсеттi.

26Жетi єдемi сиыр мен жетi єдемi масаќ жетi жылды бiлдiредi. Б±л екеуi де бiр т‰с.

27Олардыњ артынан келген жетi арыќ, ±сќынсыз сиыр жєне шыѓыстан соќќан желден кеуiп ќалѓан жетi масаќ жетi жылдыќ ашаршылыќќа мењзейдi.


28Мен жања айтќандай, Ќ±дай осы т‰стер арќылы келешекте не болатынын перѓауынѓа бiлдiрiп т±р:

29б‰кiл Мысырда жетi жыл бойы молшылыќ болады.

30Содан соњ молшылыќты ±мыттыратын жетi жылдыќ ж±т келiп, елдi титыќтатып жiбередi.

31Сонда б±л жерде болѓан молшылыќ ешкiмнiњ есiнде ќалмай, µте ауыр ашаршылыќ жайламаќ.

32Перѓауынныњ т‰стi екi рет кµруi Ќ±дайдыњ ¤зi шешiп ќойѓан б±л iстi еш бµгелместен ж‰зеге асыратынын бiлдiредi.


33Ендi перѓауын бiр аќылды, данышпан адамды тањдап алып, Мысыр елiн басќаруды оныњ ќолына тапсырып,

34сонымен ќатар арнайы салыќшылар таѓайындап, егiннiњ бестен бiр бµлiгiн жинап алдыртсын.

35Осы ќызметкерлер болашаќтаѓы молшылыќтыњ астыѓын жинап, ќалаларда перѓауынныњ ќарамаѓындаѓы ќоймаларда азыќ ќоры ретiнде саќтаудыњ ќамын жасаулары керек.

36Б±л астыќ Мысыр елiн жайлайтын жетi жылѓы ж±т кезiнде халыќты аштан µлуден саќтайтын ќор болады.

Ж‰сiптiњ бас уєзiрлiкке таѓайындалуы


37Б±л ±сыныс перѓауынѓа да, оныњ барлыќ уєзiрлерiне де ±нап ќалды.

38Перѓауын оларѓа: «Бiз Ќ±дай Рухына кенелген тап осы адамдай бiреудi таба аламыз ба?» — деп,

39Ж‰сiпке ќарап: «М±ныњ бєрiн саѓан Ќ±дай бiлдiрiп т±р екен! ¤зiњ сияќты аќылгµй, дана ешкiм де жоќ.

40Б±дан былай менiњ сарайымды ќарамаѓыња аласыњ, б‰кiл халќым сенiњ айтќаныњмен ж‰руге тиiс. Мен патшалыќ таѓыма байланысты ѓана сенен жоѓары боламын.

41Мiне, мен сенi б‰кiл Мысыр елiнiњ ємiршiсi етiп таѓайындаймын, — деп шешiмiн айтты.

42Ќолынан µзiнiњ мµрi бекiтiлген саќинасын шешiп алып, Ж‰сiптiњ саусаѓына кигiздi. Оѓан аќ бєтестен киiмдер кигiзiп, мойнына алтын алќа салып,

43оны µзiнiњ екiншi пєуескесiне отырѓызды. Ж‰сiп жаќындаѓан кезде атќосшылары ж±ртќа: «Жол берiњдер! Иiлiњдер!» — деп айќайлайтын болды. Осылайша перѓауын Ж‰сiптi б‰кiл Мысыр елiн басќаратын бас уєзiрi етiп таѓайындап,

44оѓан: «Ел патшасы перѓауын менмiн. Ал сенiњ келiсiмiњсiз б‰кiл Мысырда ешкiм де iс-єрекет жасамайтын болады», — деп мiндетiн табыс еттi.

45-46 Ж‰сiпке Сафнат-Панеах деген ат ќойып, оѓан єйелдiкке Он ќаласындаѓы дiни ќызметкер Потифердiњ ќызы Асенеттi алып бердi.

Ж‰сiп Мысырдыњ ємiршiсi болып патшаѓа ќызметке т±рѓанда отыз жаста едi. Ол перѓауынныњ ќасынан кетiп, б‰кiл Мысыр елiн аралауѓа кiрiстi.

47Жетi жылѓы молшылыќ кезiнде елде µнiм аѓыл-тегiл мол болды.

48Ж‰сiп сол жылдары Мысырда µсiп-µнiп шыќќан барлыќ дєндi даќылдарды ќалаларѓа жiбердi. Єр ќалада сол мањнан жиналѓан µнiмдi саќтап ќойды.

49Осылай Ж‰сiп астыќтан ќ±м т‰йiршiктерiндей мол етiп азыќ ќорын жасап алды. М±ныњ кµптiгi сонша, санаса сан жетпейтiн болды.


50Сол кезде, елдi ашаршылыќ єлi де жайламай т±рѓанда, єйелi Асенет Ж‰сiпке екi ±л туып бердi.

51Ж‰сiп т±њѓышына Манаса («¦мыту») деген ат ќойды. Себебi ол: «Ќ±дай менiњ барлыќ уайымымды, єке-шешемнiњ ‰йiнен алыстап кеткенiмдi ±мыттырды», — дедi.

52Екiншi ±лын Ефрем («¤нiмдi») деп атап, «Ќ±дай менi б±рын жапа шеккен елде µнiмдi ќылды», — дедi.


53Сонымен Мысыр елiне молшылыќ єкелген жетi жыл аяќталды.

54Содан кейiн, Ж‰сiп алдын ала айтќандай, жетi жылдыќ ж±т та жеттi. Барлыќ елдерге ашаршылыќ жайылды, бiраќ б‰кiл Мысыр жерiнде азыќ ќоры саќтаулы болатын.

55Мысырлыќтар аштыќ кµре бастаѓанда перѓауынѓа нан беруiн с±рап жалбарынды. Перѓауын оларѓа: «Ж‰сiпке барыњдар! Ол не айтса, соны iстењдер!» — деп ємiр еттi.


56Ж±т б‰кiл елдi жайлап, ашаршылыќ ‰дей т‰скенде Ж‰сiп ќоймаларды ашып, мысырлыќтарѓа астыќ сата бастады.

57Барлыќ басќа мемлекеттерден де адамдар азыќ сатып алу ‰шiн Ж‰сiпке келдi, µйткенi б‰кiл µлкеде ѓаламат ашаршылыќ болды.