Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 40

1Бiраз уаќыт µткенде сарайдаѓы бас шарапшы мен бас наубайшы перѓауынныњ алдында кiнєлы болып ќалды.

2Патша екi уєзiрiне ашуланып,

3оларды бас ќорѓаушысы басќаратын т‰рмеге отырѓызды. М±нда Ж‰сiп те отырѓан болатын.

4Бас ќорѓаушы екеуiн Ж‰сiптiњ ќарамаѓына тапсырып, ол соларѓа ќызмет еттi.

Шарапшы мен наубайшы т‰рмеде бiраз к‰н µткiзген соњ,

5екеуi де бiр т‰нде т‰с кµрдi. Єр т‰стiњ µзiндiк маѓынасы бар болатын.

6Келесi к‰нi тањертењ оларѓа кiрген Ж‰сiп екеуiнiњ жабырќау екенiн байќап:


7— Б‰гiн неге м±њайып отырсыздар? — деп с±райды.


8— Бiз екеуiмiз де т‰с кµрдiк, бiраќ оны бiзге жорып беретiн ешкiм жоќ, — дейдi олар. Ж‰сiп:

— Т‰с жору Ќ±дайдыњ iсi емес пе? Маѓан айтып берiњiздер, — дегенде

9бас шарапшы оѓан т‰сiн єњгiмелеп бередi:

— Т‰сiмде бiр ж‰зiм б±тасын кµрдiм.

10Б±таныњ ‰ш сабаѓы бар екен. Кµгере бастасымен г‰лдеп, ж‰зiм пiсiп те ‰лгерiптi.

11Ќолымда перѓауынныњ шарап iшетiн тостаѓаны бар екен. Сонда мен ж‰зiмдi алып, сыѓып, шырынын тостаѓанѓа аѓызып, перѓауынныњ ќолына берiппiн. —

12Ж‰сiп оѓан:

— Т‰стiњ жоруы былай: ‰ш ж‰зiм сабаѓы ‰ш к‰ндi бiлдiредi.

13‡ш к‰ннiњ iшiнде перѓауын басыњызды жоѓары кµтерiп, сiздi ќайтадан орныњызѓа ќояды. Оѓан б±рынѓысынша шарап ±сынатын боласыз.

14Ал iсiњiз оњѓарылѓан шаќта менi ±мытпай, перѓауынѓа мен туралы айта кµрiњiз! Менi т‰рмеден босаттырып, жаќсылыќ жасарсыз.

15Себебi менi кµшпендiлердiњ елiнен ±рлап алып келген болатын. Б±л жерде де т‰рмеге т‰сетiндей ешќандай ќылмыс жасаѓан жоќпын, — дейдi.


16Ж‰сiптiњ т‰стi жаќсы жорыѓанын кµрiп, бас наубайшы да т‰сiн айтып бердi:

— Мен т‰сiмде басыма ‰ш себет кµтерiп ж‰рiппiн.

17Ењ ‰стiњгi себеттiњ iшiнде перѓауынѓа арнап пiсiрiлген таѓамдар бар екен, бiраќ оларды басымдаѓы себеттiњ iшiнен ќ±стар шоќып жеп жатыр екен. —

18Сонда Ж‰сiп:

— Б±ныњ жоруы мынау: ‰ш себет ‰ш к‰ндi бiлдiредi.

19‡ш к‰ннiњ iшiнде перѓауын сiздiњ басыњызды кµтерiп, дарѓа асып ќояды. Ќ±стар етiњiздi шоќып жейтiн болады, — деп т‰сiндiредi.


20‡ш к‰н µткен соњ перѓауынныњ туѓан к‰нi болып, ол к‰ллi нµкерлерiне той жасады. Сонда патша бас шарапшысы мен бас наубайшысын т‰рмеден шыѓарып, алдыртып, нµкерлерiнiњ алдында

21бас шарапшыны б±рынѓысынша шарап ќ±йып беру ‰шiн ќайтадан орнына ќойды,

22ал бас наубайшыны дарѓа асќызды. Бєрi де дєл Ж‰сiп алдын ала айтќандай болды.

23Алайда бас шарапшы Ж‰сiптiњ тiлегiн есiне алмай, ±мытып кеттi.