Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 4

1Адам єйелiмен жаќындасќан соњ оныњ бойына бала бiтiп, Ќабылды туды. Сонда Хауа: «Жаратќан Иенiњ жарылќауымен д‰ниеге ер бала єкелдiм», — дедi.

2Б±дан кейiн оныњ iнiсi Єбiлдi туды.

Єбiл мал баѓушы, ал Ќабыл жердiњ топыраѓын µњдейтiн егiншi болды.


3Бiраз уаќыт µткен соњ, Ќабыл Жаратќан Иеге арнап жерден жинап алѓан µнiмiнен тарту ±сынды.

4Єбiл де малыныњ алѓашќы тµлдерiнен єкелiп, ќ±рбандыќќа шалып, ењ майлы, семiз жерлерiн тарту еттi.

5Жаратќан Ие Єбiлге жєне оныњ ќ±рбандыѓына ризашылыќпен ќарады, бiраќ Ќабылѓа жєне оныњ ±сынѓан тартуына риза болмады. Б±ѓан Ќабыл ќатты ашуланып, ќабаѓын т‰йiп безерiп алды.

6Сонда Тєњiр Ие Ќабылѓа:

— Сен неге ашуланасыњ? Неге ќабаѓыњды т‰йiп безересiњ?

7Егер iстегенiњ д±рыс болса, онда сенi ќабылдар едiм. Ал iстегенiњ д±рыс болмаса, онда босаѓањды к‰нєныњ жаѓалаѓаны: к‰нє сенi иемденуге ќ±штар, бiраќ сен оѓан жол бермеуiњ керек, — деп сµзiн арнады.


8Алайда Ќабыл iнiсi Єбiлге: «Далаѓа барайыќ», — дедi. Олар далаѓа шыќќан соњ, Ќабыл iнiсiн бас салып, ±рып µлтiрдi.


9Кейiн Жаратќан Ие Ќабылдан:

— Iнiњ Єбiл ќайда? — деп с±рады. Ол:

— Бiлмеймiн; мен iнiмнiњ к‰зетшiсi ме едiм? — деп жауап ќайырды.


10Тєњiр Ие:

— Сен не iстедiњ? Iнiњнiњ тµгiлген ќаны Маѓан жерден ‰н ќатып, кегiн алуды с±рап т±р!

11Сенi ќарѓыс атќан! Ендi µз ќолыњмен µлтiрген iнiњнiњ ќаны сiњген жердiњ топыраѓынан аулаќ ж‰ресiњ.

12Сен оны µњдегенде, т‰к µнiм ала алмайсыњ. Сондыќтан жер бетiнде т±раѓы жоќ кезбеге айналасыњ, — дедi.


13Ќабыл жауап берiп:

— Менiњ алѓан жазам кµтере алмастай ауыр.

14Б‰гiн менi егiндiк жерден ќуып отырсыњ, Сенiњ кµзiњнен таса ж‰ретiн боламын. Жер бетiнде т±раѓы жоќ кезбеге айналамын. Кiм кездессе, сол менi µлтiретiн болады, — дедi.

15Бiраќ Жаратќан Ие:

— Жоќ, Ќабылды кiм µлтiрсе, содан жетi есе кек алынады, — дедi де, Ќабылѓа кездескендер µлтiрiп ќоймау ‰шiн оѓан белгi салып бердi.

16Ал Ќабыл Жаратќан Иенiњ кµз алдынан кетiп, Едемнiњ шыѓысында орналасќан Нод (яѓни «Кезбелiк») деген жерге ќоныстанды.

Ќабылдыњ ±рпаќтары


17Ќабыл єйелiмен жаќындасып, оныњ бойына бала бiтiп, Енохты туды. Кейiн Ќабыл ќала салып, оѓан ±лыныњ атын ќойды.

18Ал Енохтан Ирад, Ирадтан Мехуел, Мехуелден Метушаил, Метушаилдан Лємех д‰ниеге келдi.


19Лємех екi єйел алды, бiреуiнiњ есiмi Ада, екiншiсiнiкi Зилла едi.

20Ададан Ябал туды. Шатырларда т±рып, мал баќќандар содан тарады.

21Оныњ iнiсiнiњ аты Юбал едi. Ол iшектi аспаптар мен сыбызѓыда ойнаушылардыњ т‰п атасы болды.

22Зилланыњ да Т±балќабыл есiмдi бiр ±лы болатын. Ол мыс пен темiрден єр т‰рлi ќ±рал-жабдыќтарды жасап шыѓарды. Т±балќабылдыњ ќарындасыныњ аты Наѓима едi.


23Лємех єйелдерiне тiл ќатып: «Єй, Ада мен Зилла, Лємехтiњ єйелдерi, менi тыњдап, сµзiме ќ±лаќ т‰рiњдер! Менi жаралаѓаны ‰шiн бiр еркектi, денемдi кµгерткенi ‰шiн бiр жас жiгiттi µлтiрдiм.

24Ќабыл ‰шiн жетi есе кек алынатын болса, Лємех ‰шiн жетпiс жетi есе кек алынатын болады», — дедi.

Сет пен Енос


25Адам ата єйелiмен таѓы да жаќындасќан соњ, Хауа ±л туып, оныњ атын Сет (яѓни «Сыйланѓан») деп ќойды. Себебi ол: «Ќабыл Єбiлдi µлтiрген соњ, Ќ±дай маѓан оныњ орнына басќа бiр ±л сыйлады», — дедi.

26Сет те ±лды болып, атын Енос деп ќойды.

Сол кезден адамдар Жаратќан Иеге сиына бастады.