Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 39

1Ысмаѓ±лдыќ саудагерлер Ж‰сiптi Мысырѓа єкелгеннен кейiн оны Потифар есiмдi мысырлыќ уєзiр олардан сатып алды. Ол перѓауынныњ бас ќорѓаушысы болатын.


2Жаратќан Ие жар болѓандыќтан Ж‰сiптiњ ќай нєрседен де жолы бола кететiн. Осылай ол мысырлыќ ќожайыныныњ сарайында т±рып ќалды.

3Ќожайыны Жаратќан Иенiњ Ж‰сiпке жар болып, оныњ ќолы тиген заттыњ бєрiнiњ орайын келтiрiп отырѓанына кµз жеткiзiп,

4Оѓан мейiрiмiн т‰сiрдi. Ж‰сiптi жеке ќызметшiсi ќылып, сарайын басќартып, µзiндегi барлыќ д‰ние-м‰лiктi де оныњ жауапкершiлiгiне бердi.

5Ќожайыны Ж‰сiпке сарайын, барлыќ д‰ние-м‰лкiн сенiп тапсырѓаннан берi Жаратќан Ие оныњ µзiн де, ‰йiндегi жєне даладаѓы барлыќ иелiгiн де Ж‰сiпке бола жарылќап, батасын ќондырды.

6Сол себептен Потифар µзiндегiнiњ бєрiн де Ж‰сiпке тапсырып, тек к‰нделiктi жейтiн тамаѓыныњ ѓана ќамын ойлады.

Ал Ж‰сiп дене бiтiмi келiстi келбеттi жiгiт едi.

7К‰ндердiњ к‰нiнде ќожайынныњ єйелiнiњ кµзi Ж‰сiпке т‰сiп:

— Ж‰р, бiрге болайыќ, — деп елiктiрдi.

8Бiраќ Ж‰сiп одан бас тартып:

— Ќарањыз, ќожайыным µз сарайындаѓы барлыќ iстi менiњ мiндетiме артып, ештемемен айналыспайды.

9Б±л ‰йде ешкiм менен артыќ к‰штi емес. Ќожайыным µзiњiзден басќа ештењенi де билiгiмнен айырѓан жоќ. Ал сiз оныњ ж±байысыз ѓой! Сонда мен ќалайша сондай ауыр ќылмыс жасап, Ќ±дайдыњ кµз алдында к‰нєѓа батпаќпын?!


10Єйел к‰н сайын ќайта-ќайта мазалап, сµз салса да, Ж‰сiп ешќашан айтќанына кµнiп, не жаќындасќан не бiрге болѓан емес.


11Алайда бiр к‰нi Ж‰сiп ж±мысын атќарып ж‰рiп, ‰йге кiрсе, басќа ешкiм жоќ екен.

12Сонда єлгi єйел оныњ шапаныныњ етегiнен ±стай алып: «Ж‰р, бiрге болайыќ», — деп ќоймайды. Бiраќ Ж‰сiп шапанын тастай сала, сыртќа ќаша жµнеледi.


13Ж‰сiптiњ шапанын тастай, ‰йден т±ра ќашќанын кµргенде,

14ќожайыныныњ єйелi ‰й ќызметшiлерiн шаќырып: «Ќарањдаршы, мына кµшпендiнi бiздi мазаќтасын деп алып келiптi! Ол ‰йге кiрiп, менi зорламаќшы болды! Бiраќ мен ќатты айќайладым.

15Ол айќайымды естiсiмен шапанын ќасыма тастай сала, ќаша жµнелдi», — деп байбалам салады.


16К‰йеуi ‰йге келгенше, єйел шапанды ќасына ќояды.

17К‰йеуiне де сол єњгiменi айтып берiп: «Сенiњ бiзге алып келген кµшпендi ќ±лыњ менi мазаќ етпекшi болды!

18Бiраќ мен шу кµтерiп, айќайлаѓанда шапанын ќасыма тастай сала, т±ра ќашты», — дейдi.


19Ќожайыны єйелiнiњ «Сенiњ ќ±лыњ маѓан осыны iстедi» деген сµзiн естiгенде, ќатты ашуланып,

20Ж‰сiптi ±стап алып, патшаныњ т±тќындары ќамалѓан т‰рмеге жауып тастайды.


21Ал Жаратќан Ие Ж‰сiпке жар болып, оѓан шапаѓатын тµгiп, т‰рме бастыѓыныњ мейiрiмiне кезiктiрдi.

22Осылай т‰рме бастыѓы онда отырѓан барлыќ т±тќындарды Ж‰сiптiњ ќарамаѓына тапсырып, б‰кiл ж±мыс оныњ басќаруымен атќарылатын болды.

23Ж‰сiпке тапсырѓан iстiњ ешќайсысына да бастыќ кµњiл бµлмедi, себебi Жаратќан Ие Ж‰сiпке жар болып, оныњ iстеген єрбiр iсiн оњынан келтiрiп отырды.