Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 38

1Сол кезде ЯЋуда бауырларынан бµлiнiп кетiп, одолламдыќ Хирах есiмдi кiсiнiњ ќасына ќоныстанды.

2Осы жерде ол Шуа деген ќанахандыќтыњ ќызымен кездесiп, соѓан ‰йлендi.

3Содан єйелi бала кµтерiп, ±л туды. ЯЋуда оѓан Ер деп атын ќойды.

4Єйелi таѓы да ±л туып, оѓан Онан деген есiм бердi.

5М±нан кейiн де єйелi ±лды болып, оны Шела деп атады. Ол туѓанда ЯЋуда Хезiб ќаласында болатын.


6Т±њѓышы Ер есейiп, ЯЋуда оѓан єйел алып бердi, оныњ аты Тамар едi.

7Бiраќ Жаратќан Ие Ердiњ iс-єрекетiн жек кµрiп, µмiрiн ќысќа ќылды.


8Сонда ЯЋуда Онанѓа: «Жењгење ємењгер болып ‰йлен, осылай аѓањ марќ±мныњ ‰рiм-б±таѓын жалѓастыру парызыњды орында!» — дедi.

9Ал Онан Тамардан туатын балалары µз ±рпаѓы болып саналмайтынын бiлгендiктен, онымен жаќындасќанда аѓасынан ±рпаќ ќалдырмау ‰шiн ±рыѓын жерге тµгiп тастап отырды.

10Онанныњ б±л ќылыѓын Жаратќан Ие жек кµрiп, оныњ да µмiрiн ќысќа ќылды.


11Сонда ЯЋуда Тамарѓа: «Кенже ±лым Шела ‰лкейгенше єкењнiњ ‰йiнде жесiр болып отыра бер», — дедi. Шынында ол Шела да аѓалары сияќты µлмесе екен деп ойлап, келiнiн алдамаќ болды. Сонымен Тамар єкесiнiњ ‰йiне ќайтып барып, сонда т±рып ќалды.


12Кµп уаќыт µткен соњ ЯЋуданыњ µз єйелi — Шуаныњ ќызы ќайтыс болды. Аза т±ту мерзiмi аяќталысымен ЯЋуда одолламдыќ досы Хирахпен ќойларын ќырыќтыруѓа барды.

13Ал Тамарѓа бiреулер: «Ќайын атањ ќойларын ќырыќтыруѓа Тамнаѓа ќарай µрлеп бара жатыр», — деп хабарлады.

14Шела ер жетсе де, ЯЋуданыњ µзiн Шелаѓа ќоспайтынына Тамардыњ кµзi єбден жеткен болатын. Сондыќтан ол жесiрлiк киiмдерiн єдеттегiдей киiмдермен ауыстырып, ешкiм танымасын деп бетiн пердемен жауып алды. Осылай ол Тамнаѓа баратын жол бойындаѓы Енаимѓа барып, ќала ќаќпасыныњ жанына жайѓасты.


15ЯЋуда Тамарды кµргенде оны жезµкше єйел екен деп ойлады, µйткенi ол бетiн пердемен жауып алѓан едi.

16Оныњ µз келiнi екенiн бiлмей, кµшеден б±рылып келiп, оѓан:

— Ж‰р, мен саѓан кiрiп шыѓайын, — дедi. Єйел:

— Маѓан кiрiп шыќсањыз, не бересiз? — деп с±рады.


17— Саѓан отарымнан бiр лаќ берiп жiберемiн.

— Маѓан лаѓыњызды жiбергенше кепiлдiкке бiр нєрсењiздi бере т±рыњыз.

18ЯЋуда:

— Ќандай кепiлдiк беруiм керек? — деп с±раѓанда єйел:

— Мµрiњiздi, бауыњызды, ќолыњыздаѓы таяѓыњызды, — деп талап еттi.

ЯЋуда оѓан с±раѓандарын бердi. Онымен болып шыќќаннан кейiн Тамар ж‰ктi болды.

19Сол жерден шыѓысымен ол бет пердесiн алып тастап, жесiрлiк киiмдерiн ќайтадан киiп алды.


20ЯЋуда ќалдырѓан кепiлдiк заттарын ќайтарып алу ‰шiн лаќты одолламдыќ досы арќылы берiп жiберген едi, бiраќ ол єйелдi таба алмады.

21Сонда досы сол жердiњ т±рѓындарынан:

— Енаимѓа баратын жолда отырѓан жезµкше ќайда? — деп с±рады. Олар:

— М±нда жезµкше болѓан емес, — дедi.

22Досы ЯЋудаѓа ќайтып келiп:

— Оны таппадым. Жергiлiктi адамдар сол жерде ешќандай жезµкшенiњ болмаѓанын айтты, — дедi.

23ЯЋуда:

— Онда сол заттар єйелде ќала берсiн, єйтпесе к‰лкiге ќалып ж‰рермiз. Мен оѓан лаќты жiберуiн жiбердiм, бiраќ сен оны таба алмадыњ ѓой, — деп шештi.


24‡ш айдан кейiн ЯЋудаѓа мынадай хабар келiп жеттi:

— Келiнiњiз Тамар жењiл ж‰рiске салынып, ж‰ктi болып ќалѓан кµрiнедi! — Сонда ЯЋуда:

— Оны алып шыѓып, µртеу керек, — деп б±йырды.


25Тамарды ќаланыњ сыртына алып шыќќан кезде ол ќайын атасына кiсi жiберiп:

— Мен мына заттардыњ иесiнен ж‰ктi болып ќалдым! Аныќтап ќарањыз: мµр, бау жєне таяќтыњ иесi кiм екенiн бiлесiз бе? — деп сєлем айтты.

26ЯЋуда заттарды танып т±рып:

— Ол менен єдiлеттiрек, себебi мен оны ±лым Шелаѓа ќосќан жоќпын, — дедi. Ал м±нан кейiн ол Тамармен ќайтадан жаќындасќан жоќ.


27Босанатын уаќыты келгенде Тамардыњ егiз туатыны белгiлi болды.

28Ол босанып жатќан кезде алдымен бiреуiнiњ ќолы шыќты. Босандырушы єйел бiр ал ќызыл жiптi алып, ќолѓа байлап: «Б±л бiрiншi болып шыќты», — дедi.

29Бiраќ ол бала ќолын ќайта тартып алып, оныњ сыњары бiрiншi болып туды. Босандырушы єйел тањѓалып: «Сен ќалайша б±зып-жарып бiрiншi боп шыќтыњ?» — дедi. Сондыќтан оѓан Парес («Б±зып-жарушы») деген ат ќойды.

30Одан кейiн ќолына ал ќызыл жiп байланѓан iнiсi де туды. Оны Зарах («Ал ќызыл») деп атады.