Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 37

1 Iacov a locuit în þara Canaan, unde locuise ca strãin tatãl sãu.

2 Iatã istoria lui Iacov. Iosif, la vîrsta de ºaptesprezece ani, pãºtea oile cu fraþii lui; bãiatul acesta era cu fiii Bilhei ºi cu fiii Zilpei, nevestele tatãlui sãu. ªi Iosif spunea tatãlui lor vorbele lor cele rele.

3 Israel iubea pe Iosif mai mult decît pe toþi ceilalþi fii ai sãi, pentrucã îl nãscuse la bãtrîneþã; ºi i -a fãcut o hainã pestriþã.

4 Fraþii lui au vãzut cã tatãl lor îl iubea mai mult decît pe ei toþi, ºi au început sã -l urascã. Nu puteau sã -i spunã nicio vorbã prieteneascã.

5 Iosif a visat un vis, ºi l -a istorisit fraþilor sãi, cari l-au urît ºi mai mult.

6 El le -a zis: ,,Ia ascultaþi ce vis am visat!

7 Noi eram la legatul snopilor în mijlocul cîmpului; ºi iatã cã snopul meu s`a ridicat ºi a stãtut în picioare; iar snopii voºtri l-au înconjurat, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.``

8 Fraþii lui i-au zis: ,,Doar n`ai sã împãrãþeºti tu peste noi? Doar n`ai sã ne cîrmuieºti tu pe noi?`` ªi l-au urît ºi mai mult, din pricina visurilor lui ºi din pricina cuvintelor lui.

9 Iosif a mai visat un alt vis, ºi l -a istorisit fraþilor sãi. El a zis: ,,Am mai visat un vis! Soarele, luna, ºi unsprezece stele se aruncau cu faþa la pãmînt înaintea mea.``

10 L -a istorisit tatãlui sãu ºi fraþilor sãi. Tatãl sãu l -a mustrat, ºi i -a zis: ,,Ce înseamnã visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta ºi fraþii tãi, sã ne aruncãm cu faþa la pãmînt înaintea ta?``

11 Fraþii sãi au început sã -l pismuiascã; dar tatãl sãu a þinut minte lucrurile acestea.

12 Fraþii lui Iosif se duseserã la Sihem, ca sã pascã oile tatãlui lor.

13 Israel a zis lui Iosif: ,,Fraþii tãi pasc oile la Sihem! Vino, cãci vreau sã te trimet la ei.`` ,,Iatã-mã, sînt gata,`` a rãspuns el.

14 Israel i -a zis: ,,Du-te, rogu-te, ºi vezi dacã fraþii tãi sînt sãnãtoºi, ºi dacã oile sînt bine; ºi adu-mi veºti.`` L -a trimes astfel din valea Hebronului ºi Iosif a ajuns la Sihem.

15 Pe cînd rãtãcea pe cîmp, l -a întîlnit un om. Omul acela l -a întrebat: ,,Ce cauþi?``

16 ,,Caut pe fraþii mei,`` a rãspuns Iosif; ,,spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?``

17 ªi omul acela a zis: ,,Au plecat de aici; cãci i-am auzit spunînd: ,,Haidem la Dotan.`` Iosif s`a dus dupã fraþii sãi, ºi i -a gãsit la Dotan.

18 Ei l-au zãrit de departe, ºi pînã sã se apropie de ei, s`au sfãtuit sã -l omoare.``

19 Ei au zis unul cãtre altul: ,,Iatã cã vine fãuritorul de visuri!

20 Veniþi acum, sã -l omorîm ºi sã -l aruncãm într`una din aceste gropi; vom spune cã l -a mîncat o fiarã sãlbaticã, ºi vom vedea ce se va alege de visurile lui.``

21 Ruben a auzit lucrul acesta, ºi l -a scos din mînile lor. El a zis: ,,Sã nu -i luãm viaþa!``

22 Ruben le -a zis: ,,Sã nu vãrsaþi sînge; ci mai bine aruncaþi -l în groapa aceasta care este în pustie, ºi nu puneþi mîna pe el.`` Cãci avea de gînd sã -l scape din mînile lor, ºi sã -l aducã înapoi la tatãl sãu.

23 Cînd a ajuns Iosif la fraþii sãi, aceºtia l-au desbrãcat de haina lui, de haina cea pestriþã, pe care o avea pe el.

24 L-au luat ºi l-au aruncat în groapã. Groapa aceasta era goalã: nu era apã în ea.

25 ,,Apoi au ºezut sã mãnînce. Ridicîndu-ºi ochii, au vãzut o ceatã de Ismaeliþi venind din Galaad; cãmilele lor erau încãrcate cu tãmîie, cu leac alinãtor ºi smirnã, pe cari le duceau în Egipt.

26 Atunci Iuda a zis fraþilor sãi: ,,Ce vom cîºtiga sã ucidem pe fratele nostru ºi sã -i ascundem sîngele?

27 Veniþi mai bine sã -l vindem Ismaeliþilor, ºi sã nu punem mîna pe el, cãci este fratele nostru, carne din carnea noastrã.`` ªi fraþii lui l-au ascultat.

28 La trecerea negustorilor madianiþi, au tras ºi au scos pe Iosif afarã din groapã, ºi l-au vîndut cu douãzeci de sicli de argint Ismaeliþilor, cari l-au dus în Egipt.

29 Ruben s`a întors la groapã; ºi iatã cã Iosif nu mai era în groapã. El ºi -a rupt hainele,

30 s`a întors la fraþii sãi, ºi a zis: ,,Bãiatul nu mai este! Ce mã voi face eu?``

31 Ei au luat atunci haina lui Iosif; ºi junghiind un þap, i-au muiat haina în sînge.

32 Au trimes tatãlui lor haina cea pestriþã, punînd sã -i spunã: ,,Iatã ce am gãsit! Vezi dacã este haina fiului tãu sau nu.``

33 Iacov a cunoscut -o, ºi a zis: ,,Este haina fiului meu! O fiarã sãlbaticã l -a mîncat! Da, Iosif a fost fãcut bucãþi!``

34 ªi ºi -a rupt hainele, ºi -a pus un sac pe coapse, ºi a jãlit multã vreme pe fiul sãu.

35 Toþi fiii ºi toate fiicele lui au venit ca sã -l mîngîie; dar el nu voia sã primeascã nici o mîngîiere, ci zicea: ,,Plîngînd mã voi pogorî la fiul meu în locuinþa morþilor.`` ªi plîngea astfel pe fiul sãu.

36 Madianiþii l-au vîndut în Egipt lui Potifar, un dregãtor al lui Faraon, ºi anume cãpetenia strãjerilor.