Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 37

1Єкесi Ысќаќ кезiнде жат жерлiк кiрме болып µмiр с‰рген Ќанахан елiнде ендi Жаќып та т±рып жатты.

2Жаќыптыњ ‰рiм-б±таѓыныњ тарихы мынау:

Он жетi жасар Ж‰сiп єкесiнiњ єйелдерi Балха мен Зилпадан туѓан аѓаларымен бiрге оныњ ±саќ малдарын баѓысып ж‰рдi. Бозбала бауырларыныњ жаман iс-єрекеттерi туралы ж±рттыњ айтќандарын єкесiне жеткiзетiн.


3Исраил µзiнiњ барлыќ басќа ±лдарынан гµрi Ж‰сiптi жаќсы кµрдi, себебi ол оныњ ќартайѓан шаѓында д‰ниеге келген едi. Єкесi оѓан єдемiлеп µрнектелген, т‰рлi т‰стi ±зын шапан тiккiзiп бердi.

4Єкелерiнiњ оны µздерiнен артыќ кµретiнiн сезген аѓалары Ж‰сiптi жаратпай, ендi онымен жылы сµйлесе алмады.


5Бiр к‰нi Ж‰сiп т‰с кµрiп, оны аѓаларына айтып бердi. Содан кейiн олар Ж‰сiпке одан бетер терiс ќарады.

6Аѓаларына айтќаны былай едi:

— Менiњ кµрген т‰сiмдi тыњдањдаршы:

7Мiне, бєрiмiз далада егiн жинап, бау байлап ж‰р екенбiз. Кенет менiњ бауым тiк т±ра ќалды. Ал сендердiњ бауларыњ менiкiн ќоршап, оѓан иiлiп таѓзым еттi! —

8Аѓалары оѓан:

— Сен не, бiзге патшалыќ ќ±рѓыњ келе ме? Бiздi билемекшiсiњ бе? — деп, оны кµрген т‰сi мен айтќан сµзiне бола тiптен ±натпай кеттi.

9Ж‰сiп екiншi рет т‰с кµрiп, оны да аѓаларына айтып:

— Тыњдањдаршы, мен таѓы да т‰с кµрдiм. Мiне ѓажап, б±л жолы маѓан к‰н мен ай, аспандаѓы он бiр ж±лдыз иiлiп таѓзым еттi! — дедi.

10Ол б±л т‰сiн єкесi мен аѓаларына айтќанда, єкесi оѓан:

— Сенiњ кµргенiњ ќандай т‰с? Бiз, ата-анањ, аѓаларыњ алдыња келiп, таѓзым етпекпiз бе? — деп зекiп тастады.

11Аѓалары Ж‰сiпке ќызѓанышпен ќарады, бiраќ єкесi оныњ айтќанын кµњiлiне т‰йiп алды.

Аѓаларыныњ Ж‰сiптi ќ±лдыќќа сатып жiберуi


12Бiрде аѓайындылар єкелерiнiњ ±саќ малдарын жаюѓа Сихемнiњ тµњiрегiне кеткен болатын.

13Сонда Исраил Ж‰сiпке:

— Аѓаларыњныњ малды Сихемнiњ мањайында баѓып ж‰ргенiн бiлесiњ ѓой. Бар, мен сенi соларѓа жiберейiн, — дедi. Ж‰сiп оѓан:

— Жарайды, мен дайынмын, — деп жауап бердi. Єкесi:


14— Барып, аѓаларыњныњ хал-жаѓдайын, малдыњ к‰йiн кµрiп ќайт, — деп, баласын Хеброн ањѓарынан Сихемге жiбердi.

Ж‰сiп дала кезiп ж‰ргенде

15оны бiр адам кµрiп:

— Не iздеп ж‰рсiњ? — деп с±рады.

16Ж‰сiп:

— Мен бауырларымды iздеп ж‰рмiн. Олардыњ ќай жерде мал баѓып ж‰ргенiн бiлмейсiз бе? — дедi.

17Сол кiсi оѓан:

— Олар б±л жерден кетiп ќалды. Дотанѓа барайыќ дегенiн ќ±лаѓым шалды, — деп жауап ќайтарды.

Бауырларыныњ артынан ж‰рiп отырып, Ж‰сiп оларѓа Дотанныњ мањында жолыќты.

18Ол аѓаларына жаќындамай жатып-аќ, Ж‰сiптi алыстан кµрген бетте олар оны µлтiрмекшi болып,

19бiр-бiрiне: «Ќарањдар, т‰с кµргiш келе жатыр!

20Ж‰рiњдер, оны µлтiрiп, ќ±дыќќа лаќтыра салайыќ. Жыртќышќа жем болыпты дермiз. Сонда оныњ т‰стерiнiњ не болып шыќќанын кµрермiз», — дестi.


21Рубен осыны естiгенде Ж‰сiптi бауырларынан ќ±тќармаќшы болып: «Оны µлтiрмейiк!

22Ќан тµкпењдер! Оны айдаладаѓы ќ±дыќќа тастањдар, бiраќ ќол ж±мсамањдар!» — дедi. Осылай Рубен оны бауырларынан ќ±тќарып, єкесiне ќайтармаќшы болды.


23Ж‰сiп аѓаларыныњ ќасына келгенде олар оныњ киiп ж‰рген ±зын, єдемi шапанын шешiп алып,

24µзiн ќ±дыќќа лаќтырып жiбердi. Ќ±дыќ бос, суы жоќ болатын.


25Содан аѓалары тамаќтану ‰шiн жерге жайѓасты. Сол кезде тµњiректерiне кµз тастап, Ѓалаќад мањынан келе жатќан ысмаѓ±лдыќ саудагерлер керуенiн кµрдi. Мысырѓа бет алып бара жатќан олардыњ т‰йелерiне иiсмай жасайтын ќ±нды шайыр, бальзам жєне хош иiстi м‰р деген заттар тиелген едi.


26Сонда ЯЋуда аѓа-iнiлерiне: «Бауырымыздыњ ќанын тµгiп, оныњ µлгенiн жасырѓаннан бiзге не т‰седi?

27Ж‰рiњдер, ана саудагерлерге сатып жiберейiк. Ќандас бауырымыз ѓой, оѓан ќол ж±мсамай-аќ ќояйыќ!» — деп ±сыныс жасады. Аѓа-iнiлерi б±ѓан келiстi.


28Мадияндыќ саудагерлер ќастарынан µте бергенде аѓалары Ж‰сiптi ќ±дыќтан шыѓарып алып, жиырма мысќал к‰мiске сатып жiбердi. Олар Ж‰сiптi Мысырѓа алып кеттi.


29(Сол кезде олармен бiрге болмаѓан) Рубен ќ±дыќќа ќайта оралѓанда Ж‰сiп iшiнде болмай шыќты. Ќатты к‰йзелген Рубен кµйлегiнiњ µњiрiн айыра жыртып,

30бауырларына ќайтып келдi де: «Бала жоќ, ендi мен ќайда кетсем екен?!» — деп налыды.


31Ал аѓайындылар Ж‰сiптiњ шапанын алып, бiр текенi сойды да, шапанды соныњ ќанына бояды.

32Ала шапанды єкесiне жiберiп:

— Бiз м±ны даладан тауып алдыќ. Аныќтап ќарањыз: б±л ±лыњыздыњ шапаны емес пе екен? — дедi.

33Єкесi шапанды танып т±рып:

— Б±л — ±лымныњ шапаны! Ол жыртќышќа жем болыпты-ау! Иє, шынымен-аќ Ж‰сiптi жыртќыш ањ жарып тастапты! — деп ењiреп жiбердi.


34Жаќып кµйлегiнiњ µњiрiн айыра жыртып, азалы киiм киiп алды. Содан ±заќ уаќыт бойы ±лын жоќтап аза т±тты.

35Ќасына ±л-ќыздары келiп, єкелерiн ж±батпаќшы болды. Бiраќ ол: «Мен о д‰ниеге ±лымныњ ќасына аттанѓанша ќайѓырып µтемiн», — деп ж±банбады. Єкесi ±лын осылайша зар жылап жоќтай бердi.


36Осы екi арада мадияндыќ саудагерлер Ж‰сiптi Мысырѓа алып барып, перѓауынныњ сарайындаѓы Потифар есiмдi уєзiрiне сатып жiбердi. Ол патшаныњ бас ќорѓаушысы болатын.