Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 36

1 Iatã spiþa neamului lui Esau, adicã Edom.

2 Esau ºi -a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata Hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Þibeon,

3 ºi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. -

4 Ada a nãscut lui Esau pe Elifaz; Basmat a nãscut pe Reuel;

5 ºi Oholibama a nãscut pe Ieuº, Iaelam ºi Core. Aceºtia sînt fiii lui Esau, cari i s`au nãscut în þara Canaan. -

6 Esau ºi -a luat nevestele, fiii ºi fiicele, toatã lumea din casã, turmele, toate vitele, ºi toatã averea pe care ºi -o agonisise în þara Canaan, ºi s`a dus într`o altã þarã, departe de fratele sãu Iacov.

7 Cãci bogãþiile lor erau prea mari ca sã poatã locui împreunã, ºi þinutul în care locuiau ca strãini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.

8 Esau s`a aºezat în muntele Seir. Esau înseamnã Edom.

9 Iatã spiþa neamului lui Esau, tatãl Edomiþilor, în muntele Seir.

10 Iatã numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. -

11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Þefo, Gaetam ºi Chenaz.

12 ªi Timna era þiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nãscut lui Elifaz pe Amalec. Aceºtia sînt fiii Adei, nevasta lui Esau.

13 Iatã fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, ªama ºi Miza. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. -

14 Iatã fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Þibeon, nevasta lui Esau: Ea a nãscut lui Esau pe Ieuº, Iaelam ºi Core.

15 Iatã cãpeteniile seminþiilor ieºite din fiii lui Esau. -Iatã fiii lui Elifaz, întîiul nãscut al lui Esau: cãpetenia Teman, cãpetenia Omar, cãpetenia Þefo, cãpetenia Chenaz,

16 cãpetenia Core, cãpetenia Gaetam, cãpetenia Amalec. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Elifaz, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Adei. -

17 Iatã fiii lui Reuel, fiul lui Esau: cãpetenia Nahat, cãpetenia Zerah, cãpetenia ªama, cãpetenia Miza. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Reuel, în þara Edom. Aceºtia sînt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.

18 Iatã fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: cãpetenia Ieuº, cãpetenia Iaelam, cãpetenia Core. Aceºtia sînt cãpeteniile ieºite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.

19 Aceºtia sînt fiii lui Esau, ºi aceºtia sînt cãpeteniile seminþiilor lor. Esau înseamnã Edom.

20 Iatã fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai þãrii: Lotan, ªobal, Þibeon, Ana,

21 Diºon, Eþer ºi Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, fiii lui Seir, în þara Edom. -

22 Fiii lui Lotan au fost: Hori ºi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23 Iatã fiii lui ªobal: Alvan, Manahat, Ebal, ªefo ºi Onam. -

24 Iatã fiii lui Þibeon: Aia ºi Ana. Ana acesta a gãsit izvoarele calde în pustie, cînd pãºtea mãgarii tatãlui sãu Þibeon.

25 Iatã fiii lui Ana: Diºon ºi Oholibama, fata lui Ana. -

26 Iatã fiii lui Diºon: Hemdan, Eºban, Itran ºi Cheran. -

27 Iatã fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan ºi Acan. -

28 Iatã fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.

29 Iatã cãpeteniile Horiþilor: cãpetenia Lotan, cãpetenia ªobal, cãpetenia Þibeon, cãpetenia Ana,

30 cãpetenia Diºon, cãpetenia Eþer, cãpetenia Diºan. Aceºtia sînt cãpeteniile Horiþilor, cãpeteniile pe cari le-au avut în þara lui Seir.

31 Iatã împãraþii cari au împãrãþit în þara Edom, înainte de a împãrãþi un împãrat peste copiii lui Israel. -

32 Bela, fiul lui Beor, a împãrãþit peste Edom; ºi numele cetãþii lui era Dinhaba. -

33 Bela a murit; ºi în locul lui a împãrãþit Iobab, fiul lui Zerah din Boþra. -

34 Iobab a murit; ºi în locul lui, a împãrãþit Huºam, din þara Temaniþilor. -

35 Huºam a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Hadad, fiul lui Bedad. El a bãtut pe Madian în cîmpia Moabului. Numele cetãþii lui era Avit.

36 Hadad a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Samla, din Masreca.

37 Samla a murit; ºi, în locul lui, a împãrãþit Saul, din Rehobot pe Rîul.

38 Saul a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; ºi, în locul lui a împãrãþit Hadar. Numele cetãþii lui era Pau; ºi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.

40 Iatã numele cãpeteniilor ieºite din Esau, dupã seminþiile lor, dupã þinuturile lor, ºi dupã numele lor: cãpetenia Timna, cãpetenia Alva, cãpetenia Ietet,

41 cãpetenia Oholibama, cãpetenia Ela, cãpetenia Pinon,

42 cãpetenia Chenaz, cãpetenia Teman, cãpetenia Mibþar,

43 cãpetenia Magdiel, cãpetenia Iram. Aceºtia sînt cãpeteniile lui Edom, dupã locuinþele lor, în þara, pe care o aveau. Acesta este Esau, tatãl Edomiþilor.