Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 36

1Едом деп те аталатын Есаудыњ ‰рiм-б±таѓыныњ тарихы мынау:

2Есау Ќанахан елiнде жергiлiктi ‰ш ќызѓа ‰йлендi. Олардыњ аты-жµндерi мынау: хеттiк Елонныњ ќызы Адах, Анахтыњ ќызы, хевтiк Зибеонныњ немересi Охолибама жєне

3Ысмаѓ±лдыњ ќызы, Набайоттыњ ќарындасы Басемат.


4Адахтан Елифаз, Басематтан Рєгуел туды.

5Ал Охолибама к‰йеуiне Егустi, Яѓломды жєне Ќорахты туып бердi. Б±лар — Есаудыњ Ќанахан елiнде д‰ниеге келген ±лдары.


6Кейiн Есау єйелдерiн, ±лдары мен ќыздарын, ‰йiндегi барлыќ ќызметшiлерiн, сонымен бiрге б‰кiл iрiлi-±саќты малдарын, Ќанахан елiнде тапќан барлыќ д‰ние-м‰лкiн алып, iнiсi Жаќыптан бµлектенiп, басќа бiр елге ќоныс аударды.

7Аѓайынды адамдардыњ мал-м‰лкiнiњ кµптiгi соншалыќты, олардыњ бiрiгiп ќоныстануына жаѓдай болмады. Олар жат жерлiк кiрмелер ретiнде т±рып келген жер оларды малдарыныњ кµптiгiнен асырай алмады.

8Осылайша Есау, яѓни Едом, Сейiр тауларына ќоныс тептi.


9Сейiр тауларындаѓы аймаќты мекендеген едомдыќтардыњ т‰п атасы Есаудыњ ‰рiм-б±таѓыныњ тарихы мынау:


10Есаудыњ ±лдарыныњ аттары: оныњ єйелi Адахтан Елифаз, ал єйелi Басематтан Рєгуел д‰ниеге келдi.


11Елифаздыњ ±лдары Теман, Омар, Зефо, Ѓатам жєне Кеназ едi.

12Елифаздыњ кєнизєгы Тамна оѓан Амалек атты ±лды туып бердi. Б±лар — Есаудыњ єйелi Адахтыњ немерелерi.


13Рєгуелдiњ ±лдары Нахат, Зерах, Шамма, Миза. Б±лар — Есаудыњ єйелi Басематтыњ немерелерi.


14Есаудыњ екiншi єйелi Охолибаманыњ оѓан сыйлаѓан ±лдарыныњ аттары: Егус, Яѓлом жєне Ќорах. Охолибама Анахтыњ ќызы, Зибеонныњ немересi едi.


15Есаудыњ ±рпаќтарыныњ iшiндегi рубасылар: оныњ т±њѓыш ±лы Елифаздыњ ±лдары — Теман, Омар, Зефо, Кеназ,

16Ѓатам, жєне Амалек. Елифаздан тарап, Едом елiнде ќоныстанѓан б±л рубасылар Адахтыњ немерелерi едi.


17Есаудыњ ±лы Рєгуелдiњ ±лдары — Нахат, Зерах, Шамма жєне Миза. Рєгуелден тараѓан осы рубасылар да Едом елiн мекендедi. Олар Есаудыњ єйелi Басематтыњ немерелерi болатын.


18Есаудыњ єйелi — Анах ќызы Охолибаманыњ ±лдары Егус, Яѓлом жєне Ќорах та кезiнде рубасылар болды.


19Жоѓарыда аталѓандар Едом деп те аталатын Есаудыњ ±лдары, олардан тараѓан рубасылары.


20Ал хорлыќ Сейiрдiњ сол елде т±рѓан ±лдары: Лотан, Шобал, Зибеон, Анах,

21Дишон, Езер жєне Дишан. Б±лар Сейiрдiњ ±лдары, Едом жерiндегi хорлыќтардыњ рубасылары болатын.


22Лотанныњ ±лдары: Хори мен Хеман, ал Тамна Лотанныњ ќарындасы болатын.


23Шобалдыњ ±лдары: Албан, Манахат, Ебал, Шебо жєне Онам.


24Зибеонныњ ±лдары: Аях пен Анах. Айдалада єкесiнiњ есектерiн баѓып ж‰рiп, ыстыќ су кµздерiн тапќан осы Анах болатын.


25Анахтыњ балалары: ±лы Дишон, ќызы Охолибама.


26Дишонныњ ±лдары: Хемдан, Ешбан, Итран жєне Керан.


27Езердiњ ±лдары: Билхан, Заѓауан жєне Аќан.


28Дишанныњ ±лдары: Уз бен Аран.


29Хорлыќтардыњ рубасылары мыналар: Лотан, Шобал, Зибеон, Анах,

30Дишон, Езер жєне Дишан. Б±лар хорлыќтардыњ Сейiр жерiн мекендеп, билейтiн аймаќтарына ќарай бµлiнген рубасылары болды.

Едомныњ патшалары


31Исраилдi билейтiн патша шыќпай т±рѓанда, Едом жерiнде билiк ќ±рѓан патшалар мыналар:


32Беор ±лы Бела Едомѓа патшалыќ ќ±рды, т±рѓан ќаласыныњ аты Дiнхаба болатын.

33Бела д‰ние салѓан соњ орнына Босрадаѓы Зерах ±лы Жобаб патша болды.

34Ол µлген соњ орнына темандыќтардыњ елiнен келген Хушам патша болды.

35Хушам µлген соњ Бедад ±лы Хадад патшалыќ ќ±рды. Ол мадияндыќтарды Моаб жерiнде жењiп шыќты. Ќаласыныњ аты Ауит болатын.

36Хадад µлген соњ Масректен келген Самла патша болды.

37Самла µлгеннен кейiн Евфрат µзенiнiњ бойында орналасќан Рехоботтан келген Саул патша болды.

38Саул µлген соњ орнына Ахбор ±лы Бал-Ханан патша болды.

39Ахбор ±лы Бал-Ханан µлгеннен кейiн орнына Хадар патша болды. Оныњ т±рѓан ќаласыныњ аты Пау болатын. Єйелi Мехетабел Матредтiњ ќызы, Месахабтыњ немересi едi.


40Тµмендегiлер руларына, т±рѓан мекендерiне, µздерiне ќойылѓан аттарына ќарай бµлiнген Есаудан тараѓан рубасылар: Тамна, Алуа, Етет,

41Охолибама, Ела, Пинон,

42Кепаз, Теман, Мипсар

43Магдиел, Ирам. Б±лар Едомнан шыќќан, ата мекендерiне ќарай бµлiнген рубасылар.

Едомдыќтардыњ т‰п атасы Есаудыњ ‰рiм-б±таѓы туралы деректер осылар.