Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 35

1 Dumnezeu a zis lui Iacov: ,,Scoalã-te, suie-te la Betel, locuieºte acolo, ºi ridicã acolo un altar Dumnezeului, care þi S`a arãtat cînd fugeai de fratele tãu Esau.``

2 Iacov a zis casei lui ºi tuturor celor ce erau cu el: ,,Scoateþi dumnezeii strãini cari sînt în mijlocul vostru, curãþiþi-vã, ºi schimbaþi-vã hainele,

3 ca sã ne sculãm, ºi sã ne suim la Betel; cãci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m`a ascultat în ziua necazului meu, ºi care a fost cu mine în cãlãtoria, pe care am fãcut -o.``

4 Ei au dat lui Iacov toþi dumnezeii strãini, cari erau în mînile lor, ºi cerceii pe cari -i purtau în urechi. Iacov i -a îngropat în pãmînt supt stejarul de lîngã Sihem.

5 Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s`a rãspîndit peste cetãþile, cari -i înconjurau, aºa cã locuitorii lor n`au urmãrit pe fiii lui Iacov.

6 Iacov ºi toþi ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adicã Betel, în þara Canaan.

7 A zidit acolo un altar, ºi a numit locul acela: ,,El-Betel`` (Dumnezeul Betelului), cãci acolo i se descoperise Dumnezeu, cînd fugea de fratele sãu.

8 Debora, doica Rebecii, a murit; ºi a fost îngropatã mai jos de Betel, subt stejarul cãruia i s`a pus numele: ,,Stejarul jalei.``

9 Dumnezeu S`a arãtat iar㺠lui Iacov, dupã întoarcerea lui din Padan-Aram, ºi l -a binecuvîntat.

10 Dumnezeu i -a zis: ,,Numele tãu este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tãu va fi Israel.`` ªi i -a pus numele Israel.

11 Dumnezeu i -a zis: ,,Eu sînt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creºte ºi înmulþeºte-te; un neam ºi o mulþime de neamuri se vor naºte din tine, ºi chiar împãraþi vor ieºi din coapsele tale.

12 Þie îþi voi da þara pe care am dat -o lui Avraam ºi lui Isaac, ºi voi da þara aceasta seminþei tale dupã tine.``

13 Dumnezeu S`a înãlþat dela el, în locul unde îi vorbise.

14 ªi Iacov a ridicat un stîlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stîlp de piatrã, pe care a adus o jertfã de bãuturã, ºi a turnat untdelemn.

15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.

16 Apoi au plecat din Betel; ºi mai era o depãrtare bunicicã pînã la Efrata, cînd Rahelei i-au venit durerile naºterii. A avut o naºtere grea;

17 ºi în timpul durerilor naºterii, moaºa i -a zis: ,,Nu te teme, cãci mai ai un fiu!``

18 ªi pe cînd îºi dãdea ea sufletul, cãci trãgea sã moarã, i -a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatãl sãu l -a numit Beniamin (Fiul dreptei).

19 Rahela a murit, ºi a fost îngropatã pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

20 Iacov a ridicat un stîlp pe mormîntul ei: acesta este stîlpul depe mormîntul Rahelei, care este ºi azi.

21 Israel a plecat mai departe; ºi ºi -a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22 Pe cînd locuia Israel în þinutul acesta, Ruben s`a dus ºi s`a culcat cu Bilha, þiitoarea tatãlui sãu. ªi Israel a aflat.

23 Fiii Leii: Ruben, întîiul nãscut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, ºi Zabulon. -

24 Fiii Rahelii: Iosif ºi Beniamin.

25 Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan ºi Neftali. -

26 Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad ºi Aºer. Aceºtia sînt fiii lui Iacov, cari i s`au nãscut în Padan-Aram.

27 Iacov a ajuns la tatãl sãu Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiserã ca strãini Avraam ºi Isaac.

28 Zilele vieþii lui Isaac au fost de o sutãoptzeci de ani.

29 Isaac ºi -a dat duhul ºi a murit, ºi a fost adãugat la poporul sãu, bãtrîn ºi sãtul de zile. Fiii sãi Esau ºi Iacov l-au îngropat.