Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 35

1М±нан кейiн Ќ±дай Жаќыпќа: «Жинал да, Бетелге µрлеп, сол жердi мекенде. Сонда Есаудан ќашып кетiп бара жатќан жолыњда саѓан аян берген ¤зiме арнап ќ±рбандыќ беретiн орын сал», — деп б±йырды.


2Жаќып ‰й iшiне жєне ерiп ж‰рген адамдарыныњ бєрiне былай деп тапсырма бердi: «Ќолдарыњда бар бµтен тєњiрлердiњ м‰сiндерiн* лаќтырып тастап, жуынып тазарып, киiмдерiњдi ауыстырыњдар!

3Содан кейiн жиналып, Бетелге µрлейiк. Сол жерде мен Ќ±дайѓа арнап ќ±рбандыќ беретiн орын салмаќпын. К‰йзелген кезiмде Ол маѓан ќ±лаќ асып, ж‰рген жолдарымда жар болып келедi». —

4Олар ќолдарындаѓы м‰сiнделген б‰кiл бµтен тєњiрлердi жєне т±мар сырѓаларын Жаќыпќа табыс еттi. Ол соларды Сихем ќаласыныњ ќасындаѓы бiр емен аѓашыныњ т‰бiне кµмiп тастады.

5Сонан соњ олар жолѓа шыќты. Ќ±дай тµњiректегi ќалаларѓа ‰рей тµндiргендiктен Жаќыптыњ ±лдарыныњ артынан ешкiм ќуѓындаѓан жоќ.


6Осылайша Жаќып жєне оѓан ерiп ж‰рген барлыќ адамдар Ќанахан жерiндегi Бетел деп те аталатын Л±з ќаласына жеттi.

7Сол жерде Жаќып аѓасынан ќашып бара жатќанда µзiне аян берген Ќ±дайѓа арнап ќ±рбандыќ беретiн орын салып, оны «Ел-Бетел» («Бетелдiњ Ќ±дайы») деп атады.


8Осы кезде Рабиѓаныњ к‰тушi шешесi Дебора ќайтыс болды. Ол Бетелден тµменiрек жердегi емен аѓашыныњ т‰бiне жерлендi. Сондыќтан сол аѓаш «Жоќтау еменi» деп аталып кеттi.


9Жаќып Месопотамиядан келгеннен кейiн Ќ±дай таѓы да аян берiп, батасын бердi де:

10«Сенiњ есiмiњ — Жаќып. Бiраќ б±дан былай сен Жаќып емес, Исраил деп аталасыњ, — дедi. Сонымен Ќ±дай оныњ Исраил деген жања атын бекiттi.

11Ол сµзiн жалѓастырып: — Мен Ќ±даймын, ќ±дiретi шексiз Тєњiрмiн. ¦рпаќты болып кµбей! Сенен халыќ, тiптi кµптеген халыќтар тарап, патшалар да шыѓатын болады.

12Ыбырайым мен Ысќаќќа беруге уєде еткен елдi Мен саѓан да, кейiнгi ±рпаѓыња да сыйлаймын», — дедi.

13Б±дан соњ Ол Жаќыпќа сµзiн арнаѓан жерден жоѓары кµтерiлiп, ѓайып болды.


14Жаќып µзiне Ќ±дай тiл ќатќан сол жерде ескерткiш тас орнатып, оныњ ‰стiне Ќ±дайѓа арнап сый-тарту ретiнде сусын ќ±йды. Содан кейiн бiраз май да ќ±йып, ескерткiштi Ќ±дайѓа баѓыштады.

15Ќ±дай µзiне сµз арнаѓан сол жердi ол Бетел («Ќ±дай ‰йi») деп атайтын.

Рахиланыњ Буняминдi туып, ќайтыс болуы


16Жаќыптыњ кµшi Бетелден шыѓып, Ефратаѓа бiраз шаќырым ќалѓанда, Рахила толѓата бастады. Ол ќатты ќиналып босанды.

17Рахила ќатты ќиналып босанып жатќан кезде босандырушы єйел оѓан: «Ќорыќпа, сен б±л жолы да ±л туасыњ», — деп ж±батты.

18Ол хал ‰стiнде жатып, соњѓы демiн шыѓарарда, баланы Бенони («Бєлемнiњ ±лы») деп атады. Бiраќ єкесi оѓан Бунямин («Баќыт ±лы») деген ат ќойды.


19Осылайша Рахила ќайтыс болды. Оныњ мєйiтi Ефратаѓа бара жатќан жолда, ќазiр Бетлехем деп аталатын жерде, ќабiрге ќойылды.

20Жаќып ќабiрдiњ басына ќ±лпытас орнатты. Рахиланыњ ќ±лпытасын осы к‰нге дейiн кµруге болады.


21Исраил єрi ќарай кµше отырып, шатырларын Мыѓдал-Едердiњ ар жаѓына тiктi.

22Ол сол елде т±рѓан кезде, т±њѓышы Рубен єкесiнiњ кєнизєгы Балхамен жаќындасты. Ал Исраил б±л туралы бiлiп ќойды.

Жаќыптыњ ±лдары

Жаќыптыњ он екi ±лы болды.


23Лиядан туѓандары: Жаќыптыњ т±њѓышы Рубен, одан кейiн Шимон, Леуi, ЯЋуда, Исашар жєне Забулон.


24Рахиладан туѓан ±лдары: Ж‰сiп пен Бунямин.


25Рахиланыњ к‰њi Балхадан туѓан ±лдары: Дан мен Нафталим.


26Лияныњ к‰њi Зилпадан туѓан ±лдары: Ѓад пен Ашир.

Б±лар — Жаќыптыњ солт‰стiк Месопотамияда туѓан ±лдары.

Жаќыптыњ єкесiне ќайтып оралуы


27Аќырында Жаќып Хеброн деп те аталатын Кирят-Арбадаѓы Мамреге єкесi Ысќаќќа ќайтып келдi. Б±л жерде Ыбырайым мен Ысќаќ жат жерлiк кiрмелер ретiнде т±рып жатќан болатын.

28Ысќаќ ж‰з сексен жыл жасады.

29Ол маѓыналы µмiр с‰рiп, жасы ±лѓайѓан шаѓында о д‰ниеге, ата-бабаларыныњ ќасына аттанды. ‡рiм-б±таѓы оны азалап ±лдары Есау мен Жаќып мєйiтiн ќабiрге апарып ќойды.