Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 34

1 Dina, fata pe care o nãscuse lui Iacov Lea, a ieºit sã vadã pe fetele þãrii.

2 Ea a fost zãritã de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul þãrii. El a pus mîna pe ea, s`a culcat cu ea ºi a necinstit -o.

3 S`a lipit cu toatã inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, ºi a cãutat s`o liniºteascã.

4 Dupã aceea Sihem a zis tatãlui sãu Hamor: ,,Ia-mi de nevastã pe fata aceasta!``

5 Iacov a aflat cã -i necinstise pe fiicã-sa Dina; ºi fiindcã fiii sãi erau cu vitele la pãºune, Iacov a tãcut pînã la întoarcerea lor.

6 Hamor, tatãl lui Sihem, s`a dus la Iacov ca sã -i vorbeascã.

7 Dar cînd s`au întors fiii lui Iacov dela pãºune, ºi au auzit lucrul acesta, s`au supãrat ºi s`au mîniat foarte tare; pentrucã Sihem sãvîrºise o miºelie în Israel, culcîndu-se cu fata lui Iacov: aºa ceva n`ar fi trebuit sã se facã niciodatã.

8 Hamor le -a vorbit astfel: ,,Fiul meu Sihem s`a lipit cu toatã inima de fata voastrã; vã rog, daþi -i -o de nevastã,

9 ºi încuscriþi-vã cu noi; voi daþi-ne fetele voastre, ºi luaþi pentru voi pe ale noastre.

10 Locuiþi cu noi; þara vã stã înainte, rãmîneþi în ea, faceþi negoþ ºi cumpãraþi pãmînturi în ea.``

11 Sihem a zis tatãlui ºi fraþilor Dinei: ,,Sã capãt trecere înaintea voastrã, ºi vã voi da ce-mi veþi cere.

12 Cereþi-mi o zestre cît de mare ºi cît de multe daruri, ºi voi da tot ce-mi veþi zice; numai daþi-mi fata de nevastã.``

13 Fiii lui Iacov au rãspuns, ºi au vorbit cu vicleºug lui Sihem ºi tatãlui sãu Hamor, pentrucã Sihem necinstise pe sora lor Dina.

14 Ei i-au zis: ,,Este un lucru pe care nu -l putem face sã dãm pe sora noastrã unui om netãiat împrejur; cãci ar fi o ocarã pentru noi.

15 Nu ne vom învoi la aºa ceva decît dacã vã faceþi ºi voi ca noi, ºi dacã orice parte bãrbãteascã dintre voi se va tãia împrejur.

16 Atunci vã vom da pe fetele noastre, ºi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi, ºi vom face împreunã un singur norod.

17 Dar dacã nu voiþi sã ne ascultaþi ºi sã vã tãiaþi împrejur, ne vom lua fata ºi vom pleca.``

18 Cuvintele lor au plãcut lui Hamor ºi lui Sihem, fiul lui Hamor.

19 Tînãrul n`a pregetat sã facã lucrul acesta, cãci iubea pe fata lui Iacov, ºi era cel mai bine vãzut în casa tatãlui sãu.

20 Hamor ºi fiul lui Sihem s`au dus la poarta cetãþii, ºi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor:

21 ,,Oamenii aceºtia au gînduri de pace faþã de noi; sã rãmînã dar în þarã, ºi sã facã negoþ; þara este destul de largã pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, ºi le vom da de neveste pe fetele noastre.

22 Dar oamenii aceºtia nu vor voi sã locuiascã împreunã cu noi, ca sã alcãtuim un singur popor, decît dacã orice parte bãrbãteascã dintre noi se va tãia împrejur, dupã cum ºi ei înºiºi sînt tãiaþi împrejur.

23 Turmele lor, averile lor ºi toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Sã primim numai ce cer ei, ca sã rãmînã la noi.``

24 Toþi ceice treceau pe poarta cetãþii, au ascultat pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; ºi toþi bãrbaþii au fost tãiaþi împrejur, toþi ceice treceau pe poarta cetãþii.

25 A treia zi, pe cînd sufereau ei încã, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon ºi Levi, fraþii Dinei, ºi-au luat fiecare sabia, s`au nãpustit asupra cetãþii, care se credea în liniºte, ºi au ucis pe toþi bãrbaþii.

26 Au trecut de asemenea prin ascuþiºul sãbiei pe Hamor ºi pe fiul sãu Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem, ºi au ieºit afarã.

27 Fiii lui Iacov s`au aruncat asupra celor morþi, ºi au jãfuit cetatea, pentrucã necinstiserã pe sora lor.

28 Le-au luat oile, boii ºi mãgarii, tot ce era în cetate ºi ce era pe cîmp;

29 le-au luat ca pradã de rãzboi toate bogãþiile, copiii ºi nevestele, ºi tot ce se gãsea în case.

30 Atunci Iacov a zis lui Simeon ºi lui Levi: ,,Voi m`aþi nenorocit, fãcîndu-mã urît locuitorilor þãrii, Cananiþilor ºi Feresiþilor. N`am supt porunca mea decît un mic numãr de oameni; ei se vor strînge împotriva mea, mã vor bate, ºi voi fi nimicit, eu ºi casa mea.``

31 Ei au rãspuns: ,,Se cuvenea oare sã se poarte cu sora noastrã cum se poartã cu o curvã?``