Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 34

1Жаќыптыњ Лиядан туѓан ќызы Дина сол жердiњ ќыздарын кµру ‰шiн ‰йiнен шыќты.

2Оны сол µлкенiњ єкiмi хевтiк Хамордыњ ±лы Сихем кµрiп ќалып, алып кетiп, зорлап тастады.

3Жiгiттiњ кµњiлi Динаѓа ауып, ѓашыќ болып ќалды да, онымен жылы сµйлестi.

4Сихем єкесi Хамордан: «Маѓан осы ќызды єйелдiкке алып берiњiз», — деп µтiндi.


5Жаќып ќызыныњ масќараланѓаны туралы естiдi. Алайда ±лдары малмен далада ж‰ргендiктен, олар ќайта оралѓанша ‰ндемедi.


6Сихемнiњ єкесi Хамор Жаќыппен сµйлесу ‰шiн ќаладан шыѓып оѓан келдi.

7Сол екi арада даладан Жаќыптыњ ±лдары да оралды. Не болѓанын естiгенде жiгiттер ќатты ренжiп, оларды ашу кернедi. Себебi Сихем ќызды зорлауымен Исраилдiњ б‰кiл єулетiн масќаралап, болмауѓа тиiс ќылмыс жасады.


8Ал Хамор оларѓа былай деп µтiнiш жасады:

— ¦лымныњ кµњiлi ќыздарыњызѓа ауып т±р, оны оѓан ±затсањыз екен.

9Ќыз алып, ќыз берiскен ќ±дандалы болайыќ.

10Бiздiњ жаќта т±ра берiњiздер, ел есiгi сiздерге ашыќ. Осы жерде ќоныстанып, емiн-еркiн ж‰рiп, егiс танаптарын да иемденiњiздер.


11Сихем ќыздыњ єкесi мен аѓаларынан:

— Маѓан мейiрiмдiлiк танытсањыздар. Не ќаласањыздар, соны беремiн.

12Ќалыњ малдыњ жєне ќызѓа арналѓан сыйлыќтардыњ мµлшерiн мейлiнше кµп атай берiњiздер, мен беруге даярмын. Тек ќыздарыњызды маѓан ќосыњыздар, — деп с±рады.


13Бiраќ ќарындастары Динаныњ абыройы тµгiлгендiктен, Жаќыптыњ ±лдары Сихем мен Хаморѓа арам ќулыќпен жауап берiп:


14— Олай iстей алмаймыз, ќарындасымызды с‰ндеттелмеген жiгiтке ќосуѓа болмайды. Б±л бiз ‰шiн масќара болар едi.

15Барлыќ еркек кiндiктерiњiз бiздер сияќты с‰ндеттелгенде ѓана тiлектерiњiздi орындай аламыз.

16Сонда сiздермен ќыз алып, ќыз берiскен ќ±дандалы халыќ болып, бiрге т±ратын боламыз.

17Ал егер с‰ндетке отырудан бас тартсањыздар, ќарындасымызды алып, µз жµнiмiзге кетемiз, — дедi.


18Олардыњ ±сынысы Хамор мен Сихемге ±нады.

19Жаќыптыњ ќызын ќатты ±натып ќалѓан жас жiгiт айтылѓан шартты орындауѓа бiрден келiстi. Ол єкесiнiњ ‰йiндегiлердiњ ењ беделдiсi едi.

20Хамор мен Сихем ќаланыњ ер адамдарымен сµйлесуге ќаќпа алдындаѓы алањѓа барып, оларѓа былай деп сµз сµйледi:

21«Мына адамдар бiзге бейбiт маќсатпен келдi. Оларѓа да жер жетедi, бiздiњ елде т±рып, осында ќалауынша ж‰ре берсiн. Ќ±даласып ќыз алысып, ќыз берiсейiк.

22Тек бiздегi б‰кiл еркек атаулы олар сияќты с‰ндеттелетiн болса, олардыњ ер адамдары бiзбен бiрге т±рып, бiрт±тас халыќ болуѓа кµнедi.

23Сонда отар-табындары мен жиѓан-тергендерiнiњ бєрi де бiздiкi болмай ма? Айтќандарымен келiссек, олар осында т±рып ќалмаќ».


24Хамор мен Сихемнiњ ±сынысы алањда жиналѓан барлыќ беделдi еркек атаулыныњ ќолдауын тапты. Сондыќтан ќала ќаќпасынан кiрiп-шыѓып ж‰рген б‰кiл ер адамдар с‰ндеттелдi.


25Б±дан ‰ш к‰ннен кейiн ер адамдардыњ барлыѓы єлi де ауырып жатќан кезде Динаныњ аѓалары — Жаќыптыњ екi ±лы Шимон мен Леуi семсерлерiмен табан астынан ќалаѓа шабуыл жасап, к‰ллi адамдардыњ кµзiн ќ±ртты.

26Хамор мен Сихемдi де семсерлерiмен шауып µлтiрiп, ќарындастары Динаны Сихемнiњ ‰йiнен алып кеттi.

27Жаќыптыњ ±лдары ќарындастарын масќаралап кеткенi ‰шiн µлтiрiлгендердiњ ќаласын тiнтiп,

28ќой-сиырлары мен есектерiн, iште, сыртта жатќан

29б‰кiл байлыѓын талан-таражѓа салып, барлыќ балалары мен єйелдерiн т±тќынѓа алып, ‰йлерiндегi д‰ние-м‰лiктерiн тонап кеттi.


30Ал Жаќып Шимон мен Леуiге ќатты наразыланып:

— Сендер менi осы жерде т±рѓан ќанахандыќтар мен перездiктерге жек кµрiнiштi ќылып, баќытсыздыќќа итермеледiњдер. Мендегi адамдар азѓана. Єлгiлер жиналып ќарсы шыѓып, менi жењiп, ‰й iшiммен жоќ ќылар, — дедi.

31Бiраќ аѓайынды екеуi:

— Ал ананыњ ќарындасымызѓа жезµкшеге ќараѓандай ќарауѓа ќ±ќы болды ма? — деп жауап ќайтарды.