Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 33

1Жаќып басын кµтерiп, тµњiрегiне кµз тастаѓанда аѓасы Есаудыњ тµрт ж‰з жiгiтiмен келе жатќанын кµрдi. Сонда ол балаларын Лияѓа, Рахилаѓа жєне екi к‰њiне бµлiп берiп,

2к‰њдердi балаларымен алдына, олардыњ артына Лияны балаларымен, ењ соњына Рахиланы Ж‰сiппен т±рѓызды.

3Жаќыптыњ µзi б±лардыњ ењ басында ж‰рiп, аѓасыныњ алдына жеткенше жетi рет жерге иiлiп таѓзым еттi.


4Бiраќ Есау ж‰гiрiп келiп, ќ±шаќтай алып, оны бетiнен с‰йдi, екеуi де егiле жылады.

5Есау басын кµтерiп, єйелдер мен балаларды кµргенде:

— Мына ќасыња ергендерiњ кiм? — деп с±рады. Жаќып:

— Б±лар Ќ±дайдыњ сiздiњ ќ±лыњызѓа сыйлаѓан балалары, — дедi.


6К‰њдер балаларымен iлгерi шыѓып, Есауѓа бастарын идi.

7Содан кейiн Лия да балаларымен келiп, оѓан таѓзым еттi. Ењ соњында Ж‰сiп пен Рахила алѓа шыѓып, бастарын иiп сєлем еттi. Есау:


8— Мен жолшыбай кездестiрген табын-табын малдарыњмен не iстейтiн ойыњ бар? — деп с±рады. Жаќып:

— Солар арќылы ќожайынымныњ мейiрiмiне ие болѓым келедi, — деп жауап бердi.

9Бiраќ Есау:

— Менiњ µзiмдiкi де жетiп жатыр. Бауырым, µз д‰ниење µзiњ ие бол, — дедi.

10Ал Жаќып:

— Жо-жоќ! Маѓан мейiрiмiњiз т‰скенi рас болса, онда мына тартуымды ќабыл етiњiз. Мен ж‰зiњiздi кµрiп, Ќ±дайдыњ бет-ж‰зiн кµргендей болып т±рмын. Себебi сiз менi игi ниетпен ќарсы алдыњыз.

11¤зiњiзге арнаѓан тартуларымды ќабыл алыњыз. Маѓан Ќ±дайдыњ раќымы т‰стi, менде не керектiњ бєрi де бар, — деп жалбарына т‰стi. Аќыры Есау кµнiп, Жаќыптыњ сыйлыќтарын ќабыл алды. Оѓан:


12— Жолѓа шыѓайыќ, мен сендермен бiрге ж‰ремiн, — дедi.

13Бiраќ Жаќып былай деп жауап бердi:

— Ќожайыным µзi бiледi, менiњ жас балаларым бар, ќозылы ќойларым мен б±заулы сиырларыма да абай болуым керек. Оларды бiр к‰н ѓана жылдам айдайтын болса, отар-табындарым ќ±рып кететiн болады.

14Ќожайыным, ќ±лыњыздыњ алдынан ж‰ре берiњiз. Мен Сейiр жерiне, ќожайыныма жеткенше, айдап келе жатќан малдарымныњ, ж‰ре алатын балаларымныњ ыњѓайына ќарай аќырындап ж‰ретiн болайын. —

15Есау:

— Ендеше мен бiраз адамымды ќасыња ќалдырып кетейiн, — деп ±сынды. Ал Жаќып:

— Раќмет, оныњ ќажетi жоќ. Ќожайыным маѓан б±дан былай да мейiрiмдiлiк кµрсетсе болѓаны, — деп тiлегiн бiлдiрдi.


16Есау сол к‰нi-аќ Сейiр аймаѓына керi аттанды.

17Жаќып болса, Соќотќа барып, µзiне ‰й, малдарына ќора салды. Сондыќтан осы жерге Соќот («Ќоралар») деген ат ќойды.


18Содан кейiн Жаќып солт‰стiк Месопотамиядан ќайтып келген сапарын аяќтап, аман-есен Ќанахан елiнде орналасќан Сихем ќаласына келдi де, оныњ ќаќпасыныњ алдына ‰йiн тiктi.

19Шатырларын тiккен жердi ол Хамордыњ ±лдарынан ж‰з мысќал к‰мiс аќшаѓа сатып алды. Ал Хамордыњ бiр ±лыныњ аты Сихем болатын.


20Жаќып сол жерде Ќ±дайѓа ќ±рбандыќ беретiн орын жасап, оны «Исраилдыњ сиынатын Тєњiрi — Ќ±дай» деп атады.