Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 32

1 Iacov ºi -a vãzut de drum; ºi l-au întîlnit îngerii lui Dumnezeu.

2 Cînd i -a vãzut, Iacov a zis: ,,Aceasta este tabãra lui Dumnezeu!`` De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabãrã îndoitã).

3 Iacov a trimes înainte niºte soli la fratele sãu Esau, în þara Seir, în þinutul lui Edom.

4 El le -a dat porunca urmãtoare: ,,Iatã ce sã spuneþi domnului meu Esau: ,,Aºa vorbeºte robul tãu Iacov: ,,Am locuit la Laban, ºi am rãmas la el pînã acum;

5 am boi, mãgari, oi, robi ºi roabe, ºi trimet sã dea de ºtire lucrul acesta domnului meu, ca sã capãt trecere înaintea ta.``

6 Solii s`au întors înapoi la Iacov, ºi au zis: ,,Ne-am dus la fratele tãu Esau; ºi el vine înaintea ta, cu patru sute de oameni.``

7 Iacov s`a spãimîntat foarte mult, ºi l -a apucat groaza. A împãrþit în douã tabere oamenii pe cari -i avea cu el, oile, boii ºi cãmilele,

8 ºi a zis: ,,Dacã vine Esau împotriva uneia din tabere ºi o bate, tabãra care va rãmînea, va putea sã scape.``

9 Iacov a zis: ,,Dumnezeul tatãlui meu Avraam, Dumnezeul tatãlui meu Isaac! Tu Doamne, care mi-ai zis: ,,Întoarce-te în þara ta ºi în locul tãu de naºtere, ºi voi îngriji ca sã-þi meargã bine!

10 Eu sînt prea mic pentru toate îndurãrile ºi pentru toatã credincioºia, pe care ai arãtat -o faþã de robul Tãu; cãci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, ºi iatã cã acum fac douã tabere.

11 Izbãveºte-mã, Te rog, din mîna fratelui meu, din mîna lui Esau! Cãci mã tem de el, ca sã nu vinã ºi sã mã loveascã, pe mine, pe mame ºi pe copii.

12 ªi Tu ai zis: ,,Eu voi îngriji ca sã-þi meargã bine, ºi-þi voi face sãmînþa ca nisipul mãrii, care, de mult ce este, nu se poate numãra.``

13 Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el, ºi a pus de -o parte, ca dar pentru fratele sãu Esau:

14 douã sute de capre ºi douãzeci de þapi, douã sute de oi ºi douã zeci de berbeci,

15 treizeci de cãmile alãptãtoare cu mînjii lor, patruzeci de vaci ºi zece tauri, douãzeci de mãgãriþe ºi zece mãgãruºi.

16 Le -a dat robilor sãi, turmã cu turmã deosebit, ºi a poruncit robilor sãi: ,,Treceþi înaintea mea, ºi lãsaþi o depãrtare între fiecare turmã.``

17 A dat celui dintîi porunca urmãtoare: ,,Cînd te va întîlni fratele meu Esau, ºi te va întreba: ,,Al cui eºti? Unde te duci? ªi a cui este turma aceasta dinaintea ta?``

18 sã rãspunzi: ,,A robului tãu Iacov; ea este un dar, trimes domnului meu Esau; ºi el însuº vine în urma noastrã.``

19 A dat aceeaº poruncã celui de al doilea, celui de al treilea, ºi tuturor celor ce mînau turmele: ,,Aºa sã vorbiþi domnului meu Esau, cînd îl veþi întîlni.

20 Sã spuneþi: ,,Iatã, robul tãu Iacov vine ºi el dupã noi.`` Cãci îºi zicea el: ,,Îl voi potoli cu darul acesta, care merge înaintea mea; în urmã îl voi vedea faþã în faþã, ºi poate cã mã va primi cu bunãvoinþã.``

21 Astfel darul a trecut înainte, iar el a rãmas în tabãrã în noaptea aceea.

22 Tot în noaptea aceea s`a sculat, a luat pe cele douã neveste ale lui, pe cele douã roabe, ºi pe cei unsprezece copii ai lui, ºi a trecut vadul Iabocului.

23 I -a luat, i -a trecut pîrîul, ºi a trecut tot ce avea.

24 Iacov însã a rãmas singur. Atunci un om s`a luptat cu el pînã în revãrsatul zorilor.

25 Vãzînd cã nu -l poate birui, omul acesta l -a lovit la încheietura coapsei, aºa cã i s`a scrîntit încheietura coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta cu el.

26 Omul acela a zis: ,,Lasã-mã sã plec, cãci se revarsã zorile.`` Dar Iacov a rãspuns: ,,Nu Te voi lãsa sã pleci pînã nu mã vei binecuvînta.``

27 Omul acela i -a zis: ,,Cum îþi este numele?`` ,,Iacov,`` a rãspuns el.

28 Apoi a zis: ,,Numele tãu nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptã cu Dumnezeu); cãci ai luptat cu Dumnezeu ºi cu oameni, ºi ai fost biruitor.``

29 Iacov l -a întrebat: ,,Spune-mi, Te rog, numele Tãu.`` El a rãspuns: ,,Pentru ce Îmi ceri numele?`` ªi l -a binecuvîntat acolo.

30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faþa lui Dumnezeu); ,,cãci``, a zis el, ,,am vãzut pe Dumnezeu faþã în faþã, ºi totuº am scãpat cu viaþã.``

31 Rãsãrea soarele cînd a trecut pe lîngã Peniel. Însã Iacov ºchiopãta din coapsã.

32 Iatã de ce, pînã în ziua de azi, Israeliþii nu mãnîncã vîna de la încheietura coapsei; cãci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vînã.