Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 32

1Жаќып жолѓа шыќќанда оѓан Ќ±дайдыњ перiштелерi кездестi.

2Жаќып оларды кµрiп: «Мынау Ќ±дай т±ратын мекен екен!» — деп, сол жердi Маханаим («Ќос мекен») деп атады.


3Жаќып Едом елiндегi Сейiр аймаѓында т±ратын аѓасы Есауѓа µзiнен б±рын хабаршыларын жiберiп, оларѓа былай деп тапсырды:


4— Ќожайыныма былай дењдер: ќ±лыњыз Жаќып сiзге сєлем жолдады. Осы уаќытќа дейiн мен жат жерлiк ретiнде Лабанныњ ќасында т±рып келдiм.

5Сол жерде iрiлi-±саќты малдар, есектер жєне ќ±л-ќызметшiлер иемденiп алдым. Ендi мiне, мен ќожайынымнан маѓан мейiрiмдi болсын деп µтiнiп отырмын.


6Шабармандары ќайта оралып:

— Аѓањыз Есауѓа бардыќ, ол сiзге ќарсы келе жатыр, ќасына ерткен тµрт ж‰з жiгiтi бар, — деген хабар єкелдi.


7Жаќып ќатты ќорќып, ‰рейi ±шып кеттi. Сондыќтан ол µзiмен бiрге ж‰рген адамдарын, iрiлi-±саќты малдары мен т‰йелерiн екi кµшке бµлiп:

8«Егер Есау кµштердiњ бiреуiне жолыѓып, басып алып жатса, екiншiсi ќашып ќ±тыла алар», — деп амалдады.


9Содан кейiн ол Тєњiрге сиынып былай дедi: «Уа, Жаратќан Ие, атам Ыбырайым мен єкем Ысќаќтыњ сиынатын Ќ±дайы! Сен маѓан: туѓан елiње, туыстарыња ќайта орал! Мен саѓан жаќсылыќ iстеймiн деп б±йырѓан едiњ ѓой.

10¤зiњнiњ мендей пендење жасаѓан барлыќ аяушылыѓыња, адалдыѓыња еш т±рмаймын. Мен Иордан µзенiнен бiр таяќќа ѓана с‰йенiп µткен болсам, ендi µзiмдегi барды екi кµшке бµле алатын болып отырмын.

11Менi аѓам Есаудыњ ќолынан саќтай кµр. Ол келiп, µзiмдi, єйелдерiм мен балаларымды µлтiрiп кете ме деп ќорќамын.

12Ал Сен маѓан: саѓан кµп жаќсылыќ iстеп, ±рпаѓыњды сансыз кµбейтемiн, олар санаса сан жетпейтiн тењiз жаѓалауындаѓы ќ±м т‰йiршiктерiндей кµп болады деп сµз бергенсiњ».


13Б±л т‰нi Жаќып сол жерде ќалып, µзiнiњ тапќан мал-м‰лкiнен аѓасы Есауѓа сыйѓа тарту ‰шiн

14екi ж‰з ешкi мен жиырма текенi, екi ж‰з саулыќ пен жиырма ќошќарды,

15отыз боталы т‰йенi, ќырыќ сиыр мен он б±ќаны, жиырма ±рѓашы мен он еркек есектi бµлек тањдап алды.

16Жаќып єр ќызметшiсiнiњ ќолына жеке-жеке табын тапсырып: «Менiњ алдыма т‰сiп ж‰ре берiњдер! Ал табындардыњ араларында едєуiр ќашыќтыќ болсын!» — деп б±йырды.


17Бiрiншi болып бастап ж‰ретiн ќызметшiге ол:

— Егер сенi аѓам Есау кµрiп: «Сен кiмдiкiсiњ, ќайда барасыњ, айдап келе жатќан малыњ кiмдiкi?» — деп с±раса,

18сен: «Б±лар ќ±лыњыз Жаќыптiкi. Б±л оныњ ќожайыны Есауѓа арнаѓан сыйлыѓы, ол µзi артымызда келе жатыр», — деп жауап бер! — дедi.

19Жаќып осы талапты екiншi, ‰шiншi болып кетiп бара жатќан адамдарѓа, єр табынныњ соњында келе жатќан адамдардыњ бєрiне де ќойып, былай дедi: — Есауѓа кезiккенде, сендер дєл осылай айтарсыњдар!

20Сендер таѓы да оѓан: «Ќ±лыњыз Жаќып артымызда келе жатыр!» — дењдер. Себебi Жаќып: «Осы сыйлыќтар арќылы оныњ ашуын басайын. Содан соњ ѓана µзiм кµзiне кµрiнейiн. М‰мкiн ол менi жылы ќарсы алатын шыѓар», — деп ойлады.

21Осылайша сыйлыќтар Жаќыптан б±рын кеттi, ал µзi сол жерге т‰неп ќалды.

Жаќыптыњ Ќ±дайдыњ хабаршысымен к‰ресiп, Исраил деп аталуы


22Сол т‰нi Жаќып орнынан т±рып, екi єйелiн, екi к‰њiн жєне он бiр ±лын ертiп алып, Ябок µзенiнiњ тайыз жерiне єкелдi.

23Оларды судан µткiзiп алѓан соњ, барлыќ мал-м‰лкiн де арѓы жаќќа µткiзiп,

24µзi бергi жаќта жалѓыз ќалды. Сонда оѓан бiр кiсi жолыѓып, онымен тањ атќанша к‰рестi.

25Ол Жаќыпты жење алмайтынына кµзi жеткенде, оны жамбасынан ±рып, жамбас с‰йегi шыѓып кеттi.

26Єлгi кiсi:

— Менi ќоя бер, тањ атып ќалды, — дедi. Ал Жаќып:

— Маѓан батањды бермейiнше сенi жiбермеймiн, — деп жауап бердi.

27Сонда ана кiсi Жаќыптан:

— Есiмiњ кiм? — деп с±рады. Ол:

— Жаќып, — дедi (яѓни «Алдамшы»).

28Єлгi:

— Ендi сен Жаќып емес, Исраил деп аталатын боласыњ! Себебi Ќ±даймен к‰ресiп келдiњ, ендi адамдарѓа ‰стем боласыњ, — дедi. (Исраил «Ќ±даймен к‰ресушi» дегендi бiлдiредi.)


29Жаќып:

— ¤з есiмiњдi айта кµр, — деп µтiндi. Ол:

— Неге есiмiмдi с±райсыњ? — деп жауап ќайтарып, содан кейiн Жаќыпќа батасын бердi.


30Жаќып осы жердi «Пенуел» («Ќ±дайдыњ бет-ж‰зi») деп атап, «Мен Ќ±даймен бетпе-бет кездестiм, сонда да тiрi ќалдым», — дедi.


31Ол Пенуелдiњ ќасынан µтiп бара жатќанда, тањ атып, к‰н шыќты. Ал ол жамбасынан аќсап ж‰рдi.

32Исраилдiњ ‰рiм-б±таѓы осыны ескерiп к‰нi б‰гiнге дейiн жамбастаѓы сiњiр еттi жемейдi. Себебi Ќ±дай Жаќыпты жамбас с‰йегiндегi сiњiрiнен ±рѓан болатын.