Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 32

1 Жакып болсо љз жолу менен кетти. Жолдо ага Кудайдын периштелери жолукту.

2 Жакып аларды кљрєп: «Кудайдын аскерлери», – деди. Анан ал жерди Маханайим деп атады.

3 Жакып љзєнљн мурун Эдом аймагына, Сеир жериндеги бир тууганы Эйсапка кабарчыларын жљнљттє.

4 Аларга мындай буйрук берди: «Мырзам Эйсапка кулуњ Жакып мындай дейт дегиле: “Мен Лабандыкында бєгєнкє кєнгљ чейин жашап турдум.

5 Менин љгєздљрєм, эшектерим, майда малым, кулдарым, кєњдљрєм бар. Мен сенин алдыњда ырайым табуу єчєн, љзєм жљнєндљ мырзама кабарлап коюуга киши жибердим”».

6 Кабарчылар Жакыпка кайра келип: «Биз бир тууганыњ Эйсапка бардык. Ал сени тосуп келе жатат, жанында тљрт жєз адам бар», – деп айтышты.

7 Жакып абдан коркуп, тынчы кетти. Ал љзєнєн адамдарын, майда жана бодо малын, тљљлљрєн эки топко бљлдє.

8 Ал: «Эгер Эйсап кол салып бир топту талкаласа, экинчи топ кутулуп кете алат», – деп ойлоду.

9 Анан Жакып Кудайга мындай деп кайрылды: «О, атам Ыбрайымдын Кудайы жана атам Ыскактын Кудайы, Тењирим, Сен мага: “Љз жериње, мекениње кайт, Мен сени колдойм!” – дедињ эле.

10 Сенин Љз кулуња кылган бардык ырайымыњ менен жакшылыгыња татыксызмын, анткени мен бул Иордандан жалгыз таягым менен љттєм эле, азыр болсо эки станым бар.

11 Мени бир тууганым Эйсаптын колунан куткар, анткени мен андан корком, ал келип, мени жана балдарымды энелери менен кошо љлтєрєп койбосун.

12 Сен мага: “Мен сени колдоп, укум-тукумуњду дењиз кумундай кљбљйтєп, кљптєгєнљн санап чыккыс кылам”, – деп айткансыњ».

13 Жакып ал тєнє ошол жерде тєнљдє. Анан ал љзєнєн мал-мєлкєнљн бир тууганы Эйсапка белек кылуу єчєн буларды алды:

14 эки жєз эчки, жыйырма теке, эки жєз кой, жыйырма кочкор,

15 отуз ињген ботолору менен, кырк уй, он љгєз, жыйырма ургаачы, он эркек эшек.

16 Кулдарына ар бир єйєрдє љзєнчљ бљлєп берип, аларга: «Менин алдыма тєшкєлљ, єйєрлљрдєн ортосунда аралык болсун», – деди.

17 Анан биринчи адамга минтип буйруду: «Бир тууганым Эйсап алдыњан чыгып: “Кимдин кулусуњ? Кайда бара жатасыњ? Айдаган малыњ кимдики?” – деп сураса, сен:

18 “Сенин кулуњ Жакыптыкы. Булар – мырзам Эйсапка жиберилген белек. Ал љзє да биздин артыбызда келе жатат”, – де».

19 Ошондой эле экинчисине да, єчєнчєсєнљ да, єйєр-єйєр малдын артында бара жаткандардын бардыгына: «Эйсапка жолуксањар, ушундай дегиле», – деп буйрук берди.

20 «Дагы мындай дегиле: “Кулуњ Жакып да биздин артыбызда келе жатат”», – деди. Анткени ал ичинен: «Жљнљтєп жиберген белектерим менен анын жєрљгєн жумшартайын, андан соњ жєз кљрєшљйєн. Мємкєн, мени кабыл алар», – деп ойлогон.

21 Ошентип, белектерин жљнљтєп жиберди. Ал эми љзє ошол тєнє станда тєнљп калды.

22 Ошол тєнє ордунан туруп, эки аялын, эки кєњєн, он бир уулун алып, Жабок суусун кечип љттє.

23 Аларды шар суудан алып љттє, љзєнєн бардык мал-мєлкєн љткљрдє.

Жакыптын Кудай менен кармашышы

24 Ошентип, Жакып жалгыз калды. Ошондо тањ атканга чейин Бирљљ аны менен кармашты.

25 Ал Жакыпты жење албастыгын кљрєп, аны менен кармашып жатканда, жамбаш тарамышына тийип, мертинтип койду.

26 Анан Ал: «Коё бер Мени, тањ атып кетти», – деди. Жакып Ага: «Мага батањды бермейинче, коё бербеймин Сени», – деди.

27 Ал Жакыптан: «Атыњ ким?» – деп сурады. Ал: «Жакып», – деп жооп берди.

28 Ошондо Ал мындай деди: «Ушундан тартып сенин атыњ Жакып эмес, Ысрайыл болот, анткени сен Кудай менен, адамдар менен кармашып, жењип чыктыњ».

29 Жакып да: «Атыњды айт», – деди. Ал: «Эмне єчєн Менин атымды сурап жатасыњ?» – деди да, ошол жерде ага батасын берди.

30 Анан Жакып: «Мен Кудайды бетме-бет кљрдєм, бирок тирєє калдым», – деп, ал жерди Пенуел деп атады.

31 Ал Пенуелден љтєп бара жатканда, кєн чыкты. Ал жамбашынан сылтып бара жатты.

32 Ошондуктан Ысрайыл уулдары азыркыга чейин жамбаштын тарамыштарын жешпейт, анткени Кармашуучу Жакыптын жамбаш тарамышына тийип, мертинтип койгон.