Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 31

1 Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, cari ziceau: ,,Iacov a luat tot ce era al tatãlui nostru, ºi cu averea tatãlui nostru ºi -a agonisit el toatã bogãþia aceasta.``

2 Iacov s`a uitat ºi la faþa lui Laban; ºi iatã cã ea nu mai era ca înainte.

3 Atunci Domnul a zis lui Iacov: ,,Întoarce-te în þara pãrinþilor tãi ºi în locul tãu de naºtere; ºi Eu voi fi cu tine.``

4 Iacov a trimes de a chemat pe Rahela ºi pe Lea, la cîmp la turma lui.

5 El le -a zis: ,,Dupã faþa tatãlui vostru, vãd bine cã el nu mai este ca înainte; dar Dumnezeul tatãlui meu a fost cu mine.

6 Voi înºivã ºtiþi cã am slujit tatãlui vostru cu toatã puterea mea.

7 ªi tatãl vostru m`a înºelat: de zece ori mi -a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i -a îngãduit sã mã pãgubeascã.

8 Ci cînd zicea el: ,,Mieii pestriþi sã fie simbria ta,`` toate oile fãceau miei pestriþi. ªi cînd zicea: ,,Mieii bãlþaþi sã fie simbria ta,`` toate oile fãceau miei bãlþaþi.

9 Dumnezeu a luat astfel toatã turma tatãlui vostru, ºi mi -a dat -o mie.

10 Pe vremea cînd se înferbîntau oile, eu am ridicat ochii, ºi am vãzut în vis cã þapii ºi berbecii cari sãreau pe capre ºi pe oi, erau bãlþaþi, pestriþi ºi seini.

11 ªi Îngerul lui Dumnezeu mi -a zis în vis: ,,Iacove!`` ,,Iatã-mã``, am rãspuns eu.

12 El a zis: ,,Ridicã ochii, ºi priveºte: toþi þapii ºi berbecii, cari sar pe capre ºi pe oi, sînt bãlþaþi, pestriþi ºi seini; cãci am vãzut tot ce þi -a fãcut Laban.

13 Eu sînt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stîlp de aducere aminte, unde Mi-ai fãcut o juruinþã. Acum, scoalã-te, ieºi din þara aceasta, ºi întoarce-te în þara ta de naºtere.``

14 Rahela ºi Lea au rãspuns, ºi i-au zis: ,,Mai avem noi oare parte ºi moºtenire în casa tatãlui nostru?

15 Nu sîntem noi oare privite de el ca niºte strãine, fiindcã ne -a vîndut, ºi ne -a mîncat ºi banii?

16 Toatã bogãþia, pe care a luat -o Dumnezeu dela tatãl nostru, este a noastrã, ºi a copiilor noºtri. Fã acum tot ce þi -a spus Dumnezeu.``

17 Iacov s`a sculat, ºi a pus pe copiii ºi nevestele sale cãlãri pe cãmile.

18 ªi -a luat toatã turma ºi toate averile pe cari le avea: turma, pe care o agonisise în Padan-Aram; ºi a plecat la tatãl sãu Isaac, în þara Canaan.

19 Pe cînd Laban se dusese sã-ºi tundã oile, Rahela a furat idolii tatãlui sãu;

20 ºi Iacov a înºelat pe Laban, Arameul, cãci nu l -a înºtiinþat de fuga sa.

21 A fugit astfel cu tot ce avea; s`a sculat, a trecut Rîul (Eufrat), ºi s -a îndreptat spre muntele Galaad.

22 A treia zi, au dat de veste lui Laban cã Iacov a fugit.

23 Laban a luat cu el pe fraþii sãi, l -a urmãrit cale de ºapte zile, ºi l -a ajuns la muntele Galaad.

24 Dar Dumnezeu S -a arãtat noaptea în vis lui Laban, Arameul, ºi i -a zis: ,,Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!``

25 Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov îºi întinsese cortul pe munte; Laban ºi -a întins ºi el cortul cu fraþii lui, pe muntele Galaad.

26 Atunci Laban a zis lui Iacov: ,,Ce-ai fãcut? Pentruce m`ai înºelat, ºi mi-ai luat fetele ca pe niºte roabe luate cu sabia?

27 Pentruce ai fugit pe ascuns, m`ai înºelat, ºi nu mi-ai dat de ºtire? Te-aº fi lãsat sã pleci în mijlocul veseliei ºi al cîntecelor, în sunet de timpane ºi alãutã.

28 Nu mi-ai îngãduit nici mãcar sã-mi sãrut nepoþii ºi fetele! Ca un nebun ai lucrat.

29 Mîna mea este destul de tare ca sã vã fac rãu; dar Dumnezeul tatãlui vostru mi -a zis în noaptea trecutã: ,,Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui Iacov!``

30 Dar acum, odatã ce ai plecat, pentrucã te topeºti de dor dupã casa tatãlui tãu, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?``

31 Drept rãspuns, Iacov a zis lui Laban: ,,Am fugit, fiindcã mi-era fricã, gîndindu-mã cã poate îmi vei lua înapoi fetele tale.

32 Dar sã piarã acela la care îþi vei gãsi dumnezeii tãi! În faþa fraþilor noºtri, cerceteazã ºi vezi ce -i la mine din ale tale, ºi ia-þi -l.`` Iacov nu ºtia cã Rahela îi furase.

33 Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leii, în cortul celor douã roabe, ºi n`a gãsit nimic. A ieºit din cortul Leii, ºi a intrat în cortul Rahelii.

34 Rahela luase idolii, îi pusese subt samarul cãmilei, ºi ºezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n`a gãsit nimic.

35 Ea a zis tatãlui sãu: ,,Domnul meu, sã nu te superi dacã nu mã pot scula înaintea ta; cãci mi -a venit rînduiala femeilor.`` A cãutat peste tot, dar n`a gãsit idolii.

36 Iacov s`a mîniat, ºi a certat pe Laban. A luat din nou cuvîntul, ºi i -a zis: ,,Care este nelegiuirea mea ºi care este pãcatul meu, de mã urmãreºti cu atîta înverºunare?

37 Mi-ai scormonit toate lucrurile, ºi ce ai gãsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraþilor mei ºi fraþilor tãi, ca sã judece ei între noi amîndoi!

38 Iatã, am stat la tine douã zeci de ani; oile ºi caprele nu þi s`au stãrpit, ºi n`am mîncat berbeci din turma ta.

39 Nu þi-am adus acasã vite sfãºiate de fiare: eu însumi te-am despãgubit pentru ele; îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua, sau ce mi se fura noaptea.

40 Ziua mã topeam de cãldurã, iar noaptea mã prãpãdeam de frig, ºi-mi fugea somnul de pe ochi.

41 Iatã, douãzeci de ani am stat în casa ta, þi-am slujit patrusprezece ani pentru cele douã fete ale tale, ºi ºase ani pentru turma ta, ºi de zece ori mi-ai schimbat simbria.

42 Dacã n`aº fi avut cu mine pe Dumnezeul tatãlui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mîinile goale. Dar Dumnezeu a vãzut suferinþa mea ºi osteneala mîinilor mele, ºi ieri noapte a rostit judecata.``

43 Drept rãspuns, Laban a zis lui Iacov: ,,Fiicele acestea sînt fiicele mele, copiii aceºtia sînt copiii mei, turma aceasta este turma mea, ºi tot ce vezi este al meu. ªi ce pot face eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe cari i-au nãscut?

44 Vino, sã facem amîndoi un legãmînt, ºi legãmîntul acesta sã slujeascã de mãrturie între mine ºi tine!``

45 Iacov a luat o piatrã, ºi a pus -o ca stîlp de aducere aminte.

46 Iacov a zis fraþilor sãi: ,,Strîngeþi pietre.`` Ei au strîns petre, ºi au fãcut o movilã; ºi au mîncat acolo pe movilã.

47 Laban a numit -o Iegar-Sahaduta (Movila mãrturiei), ºi Iacov a numit -o Galed (Movila mãrturiei).

48 Laban a zis: ,,Movila aceasta sã slujeascã azi de mãrturie între mine ºi tine!`` Deaceea i-au pus numele Galed.

49 Se mai numeºte ºi Miþpa (Veghiere), pentrucã Laban a zis: ,,Domnul sã vegheze asupra mea ºi asupra ta, cînd ne vom pierde din vedere unul pe altul.

50 Dacã vei asupri pe fetele mele, ºi dacã vei mai lua ºi alte neveste afarã de fetele mele, ia bine seama cã nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine ºi tine.``

51 Laban a zis lui Iacov: ,,Iatã movila aceasta, ºi iatã stîlpul acesta, pe care l-am ridicat între mine ºi tine.

52 Movila aceasta sã fie martorã ºi stîlpul acesta sã fie martor cã nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, ºi nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta ºi peste stîlpul acesta, ca sã ne facem rãu.

53 Dumnezeul lui Avraam ºi al lui Nahor, Dumnezeul tatãlui lor sã judece între noi.`` Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac.

54 Iacov a adus o jertfã pe munte, ºi a poftit pe fraþii lui sã mãnînce; ei au mîncat, ºi au rãmas toatã noaptea pe munte.

55 Laban s`a sculat disdedimineaþã, ºi -a sãrutat nepoþii ºi fetele, ºi i -a binecuvîntat. Apoi a plecat ºi s`a întors la locuinþa lui.