Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 31

1Сол шамада Лабанныњ ±лдарыныњ: «Жаќып єкемiздiњ жиѓан-тергенiн иемденiп алды. Ол µз байлыѓын єкемiздiњ мал-м‰лкi арќылы жасады», — деп шаѓынып ж‰ргенi Жаќыптыњ ќ±лаѓына шалынып,

2Лабанныњ да µзiне б±рынѓыдай ќарамайтынын байќады.


3Осы кезде Жаратќан Ие Жаќыпќа сµзiн арнап: «Ата-бабањныњ елiне, µз жаќындарыња ќайт! Мен саѓан жар боламын», — деп б±йырды.


4Жаќып Рахила мен Лияны мал жайып ж‰рген далаѓа шаќыртып алып,

5оларѓа былай дедi:

— Мен єкелерiњнiњ маѓан б±рынѓыдай ќарамайтынын байќап ж‰рмiн. Бiраќ єкемнiњ сиынатын Ќ±дайы маѓан жар болып келедi.

6Менiњ бар к‰шiммен єкелерiње ќызмет жасаѓанымды жаќсы бiлесiњдер.

7Бiраќ сол кiсiден кµњiлiм ќалды, ол алатын аќымды он рет µзгерттi. Алайда Ќ±дай оныњ маѓан зиян келтiруiне жол бермедi.

8Єкелерiњ: «Тењбiл мал сенiкi болсын», — деп едi. Сол-аќ екен, отардаѓы б‰кiл малдар тењбiл ќозыларды туды. Ол: «Ш±бар малдар сенiкi болсын», — деп едi, отардаѓы б‰кiл малдар ш±бар ќозыларды туды.

9Осылайша Ќ±дай єкелерiњнiњ малын одан алып, маѓан бердi.


10Малдардыњ шаѓылысар уаќыты келгенде, т‰с кµрдiм. Т‰сiмде саулыќтармен шаѓылысып ж‰рген ќошќарлар тењбiл, ала немесе ш±бар екен.

11Ќ±дайдыњ перiштесi аян етiп: «Жаќып!» — дедi. Мен: «Тыњдап т±рмын», — деп жауап бердiм.

12Ол маѓан: «Басыњды кµтерiп, ќара! Саулыќтармен шаѓылысып ж‰рген ќошќарлардыњ барлыѓы ш±бар, тењбiл, ала. ¤йткенi Лабанныњ саѓан не iстегенiнiњ бєрiн кµрiп ж‰рмiн.

13Мен саѓан Бетелде кµрiнген Ќ±даймын. Сол жерде сен ‰стiне май ќ±йып Маѓан арнаѓан ескерткiш тас т±рѓызып, ¤зiме мойынс±нуѓа уєде берген едiњ. Ендi т±рып, сапарѓа дайындал. Б±л жердi тастап, туѓан елiње ќайт!» — дедi.


14Сонда Рахила мен Лия Жаќыпќа жауап берiп:

— Єкемiздiњ ‰йiнде бiздiњ ешќандай ‰лесiмiз ќалѓан жоќ ќой.

15Ол бiзге бµтен адамдарѓа ќараѓандай ќарады емес пе? Бiздi сатып жiберiп, сол аќшаны т‰гелдей µзiне жаратты.

16Шындыѓында Ќ±дай алып ќойѓан єкемнiњ байлыѓы бiздiкi, балаларымыздыњ ‰лесi. Ендi Ќ±дай не айтса, соны iсте, — деп жауап бердi.


17Жаќып жолѓа жиналып, балалары мен єйелдерiн т‰йелерге отырѓызды да,

18µзi солт‰стiк Месопотамияда т±рѓанда тапќан барлыќ мал-м‰лкiн алып, єкесi Ысќаќќа ќарай Ќанахан жерiне жол тартты.


19Бiрде Лабан ќойларын ќырќып ж‰ргенде Рахила єкесiнiњ ‰йiндегi м‰сiнделген тєњiр бейнелерiн ±рлап алѓан едi.

20Ал Жаќып µзiнiњ кµшiп кететiнiн айтпай, ќайын атасы арамалыќ Лабанды алдап кеттi.

21¤зiне тиiстiнiњ бєрiн ала-сала ќашќан ол Евфрат µзенiнен µтiп, Ѓалаќад тауларына ќарай бет алды.

Лабан мен Жаќыптыњ келiсiм жасауы


22‡ш к‰н µткен соњ Лабан Жаќыптыњ ќашып кеткенi туралы естiдi.

23Ол туыстарын ертiп алып, жетi к‰н бойы суыт ж‰рiп, Жаќыпты Ѓалаќад тауларында ќуып жеттi.

24Бiраќ т‰нде Ќ±дай Лабанѓа т‰сiнде аян берiп: «Саќ бол, Жаќыпќа ќарсы т‰к айтушы болма!» — деген едi.


25Лабан Жаќыпты ќуып жеткен кезде ол Ѓалаќад тауларында шатырларын тiгiп ќойѓан болатын. Лабан да туыстарымен сол жерге шатырларын тiктi.

26Лабан Жаќыпќа былай деп тiл ќатты:

— Б±л не ќылѓаныњ? Менi алдап, ќыздарымды соѓыста ќолѓа т‰скен т±тќын сияќты алып кетiпсiњ!

27Неге менi алдап, жасырын т‰рде т‰к айтпастан ќашып кеттiњ? Мен сенi ќуана-ќуана єн-к‰ймен думандатып шыѓарып салатын едiм ѓой.

28Бiраќ сен маѓан µз немерелерiм мен ќыздарымныњ беттерiнен с‰йгiзбей алып кетiп, наѓыз аќымаќтыќ жасадыњ!

29Ендi менiњ сендерге жамандыќ iстеуге де к‰шiм жетушi едi. Бiраќ соњѓы т‰нi єкењнiњ Ќ±дайы маѓан: «Сен Жаќыппен ќатты сµйлесуден саќ бол!» — деп аян бердi.

30Жарайды, сен єкењнiњ ‰йiн саѓынѓан соњ кетiп бара жатырсыњ. Алайда нелiктен менiњ м‰сiнделген тєњiр бейнелерiмдi ±рлап алып кеттiњ? —

31Жаќып оѓан:

— Мен ќыздарыњызды тартып єкетерсiз деп ќорыќќан едiм.

32Ал тєњiр м‰сiндерiњiздi кiмнен тапсањыз, сол адам тiрi ќалмасын. Туыстардыњ алдында тiнту ж‰ргiзiњiз, бiзден сiзге ќарасты бiр нєрсе тауып ала ќояр ма екенсiз. Егер бiр нєрсе тапсањыз, алыњыз, — дедi. Рахиланыњ м‰сiнделген тєњiрлердi ±рлап алѓанын Жаќып бiлмейтiн.


33Сонда Лабан Жаќыптыњ, Лияныњ жєне екi к‰њнiњ шатырларына кiрiп, т‰к таппай, соњында Рахиланыњ шатырына кiрдi.

34Рахила болса, м‰сiнделген ќ±дайларды алып, т‰йесiнiњ ќомыныњ астына тыѓып, µзi ќомныњ ‰стiне отырып алѓан едi. Сондыќтан Лабан б‰кiл шатырдыњ iшiн аќтарса да, т‰к таппады.

35Рахила єкесiне сылтауратып: «Мырзам, айып етпењiз, мен алдыњызда т±ра алмай отырмын. Ќазiр менiњ єйелдерге тєн ауыратын кезењiм», — дедi. Лабан ќанша iздегенiмен, м‰сiндерiн таба алмады.


36Сонда ашулы Жаќып Лабанмен айтысып былай дедi:

— Осылай ќуып келетiндей, мен не б‰лдiрiппiн, ќандай к‰нєм бар?

37Сiз менiњ б‰кiл ‰й iшiмдi тiнтiп шыќтыњыз, сонда µзiмдiкi деген бiр зат таптыњыз ба? Сондай зат тапсањыз, оны µзiњiздiњ де, менiњ де туыстарымыздыњ алдында кµрсетiњiз! Солар екеуiмiзге тµрелiгiн айтсын.

38Мен ќасыњызда жиырма жыл бойы болдым, сiздiњ ќой-ешкiлерiњiз ешќашан ќозы не лаќ тастаѓан емес, мен ешќашан бiр тоќтыњызды да сойып жеп кµрген емеспiн.

39Сiзге ешќашан жыртќыш ањдар талап тастаѓан ќойларды єкелген емеспiн. Ќайта, олардыњ орнын µзiм толтыруѓа тиiстi болдым. Малдар мейлi к‰ндiз, мейлi т‰нде ±рлансын, сiз оларды маѓан тµлеттiрдiњiз.

40К‰ндiз ыстыќта, т‰нде суыќта ж‰рiп, ±йќы кµрмедiм.

41Осылайша ‰йiњiзде жиырма жыл ж‰рдiм, он тµрт жыл бойы ќыздарыњыз ‰шiн, алты жыл малдарыњыз ‰шiн ќызмет iстедiм. Ал µзiњiз менiњ жалаќымды он рет µзгерттiњiз.

42Егер атамныњ Ќ±дайы, яѓни Ыбырайым сиынатын Ќ±дай, «Ысќаќтыњ Ќорѓаушысы» маѓан жар болмаѓанда, сiз менi ќ±р ќол ќоя берушi едiњiз. Бiраќ Ќ±дай м‰шкiл халiме, ауыр ењбегiме назар аударып, µткен т‰нде менiњ пайдама ‰кiм кестi. —

43Ал Лабанныњ жауабы мынау болды:

— Єйелдер менiњ ќыздарым, балалар да менiкi, малдар да менiњ малым. Сен кµрiп т±рѓанныњ бєрi менiкi! Алайда мына ќыздарым мен олардыњ туѓан балалары ‰шiн ендi не iстей аламын?

44Кел, сен екеуiмiз арамызда айѓаќ ретiнде ж‰ретiн келiсiм жасайыќ.


45Сонда Жаќып бiр тасты алып, ескерткiш ретiнде орнатып,

46туыстарына: «Бiраз тас жинањдар!» — дедi. Олар тастарды жинап, тµбе етiп ‰йiп, соныњ басында отырып, тамаќ iштi.

47Лабан б±л тµбенi Егар-Сахадута деп атап, ал Жаќып оѓан Ѓалаќад деген ат бердi.


48Лабан: «Б±л тастµбе б‰гiн екеуiмiздiњ арамыздаѓы айѓаќ», — дедi. Сондыќтан ол Ѓалаќад («Айѓаќтµбе») деп аталды.

49Ол тµбенiњ Мизпа («Ќарауыл м±нарасы») деген аты да бар. ¤йткенi Лабан: «Бiз бiр-бiрiмiзден кµз жазып ќалѓанымызда, Жаратќан Ие ‰стiмiзден ќарауыл болып т±рсын.

50Егер сен ќыздарыма нашар ќарап, олардыњ ‰стiнен басќа єйелдер алсањ, екеуiмiздiњ арамызда ешќандай тµрешi т±рмаса да, айѓаќ ретiнде Ќ±дайдыњ т±ратыны есiњде болсын, — деген едi.

51Лабан Жаќыпќа таѓы былай дедi: — Мiне, тµбе, мiне, екеуiмiздiњ арамызда мен орнатќан тас ескерткiш.

52Арам оймен осы тµбе мен ескерткiштен єрi µтiп не мен саѓан ќарай бармаймын, не сен маѓан ќарай келме! Соныњ куєсы ретiнде мына тастµбе де, тас ескерткiш те т±ратын болсын.

53Ыбырайым мен Нахор жєне олардыњ єкелерi мойынс±нѓан Ќ±дай екеуiмiздiњ арамызда ќазылыќ етсiн».

Сонда Жаќып єкесi Ысќаќ «Ќорѓаушым» деп сиынѓан Ќ±дайдыњ атын атап, ант бердi.

54Содан кейiн тау басында ќ±рбандыќќа ќой сойып, туыстарын асќа шаќырды. Олар тамаќ iшiп, сол тауда т‰неп шыќты.


55Тањертењ ерте Лабан орнынан т±рып, немерелерi мен ќыздарыныњ беттерiнен с‰йiп, оларѓа батасын бердi. Осылай ол µз мекенiне ќайтып кеттi.