Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 31

1 Ошондо Жакып Лабандын уулдарынын мындай сљздљрєн укту: «Жакып биздин атабыздын бардык нерсесин ээлеп алды, ал ушул байлыктын баарын атабыздын мал-мєлкєнљн жыйып алды».

2 Жакып Лабандын жєзєн караса, ал аны мурдагыдай карабай калыптыр.

3 Ошондо Тењир Жакыпка: «Ата-бабаларыњдын жерине, љзєњдєн мекениње кайт. Мен сени менен боломун», – деди.

4 Жакып киши жиберип, Рахел менен Леяны талаага, койлорунун жанына чакыртып алды.

5 Жакып аларга: «Мен атањардын мурдагыдай карабай калганын кљрєп турам. Бирок атамдын Кудайы мени менен болду.

6 Силер менин атањарга бєт кєчєм менен кызмат кылганымды билесињер.

7 Атањар болсо мени алдап, кызмат акымды он жолу алмаштырды. Бирок анын мага жамандык кылуусуна Кудай жол берген жок.

8 Ал мага “Темгилдєє мал сенин кызмат акыњ болот” дегенде, малдын баары темгил тууду. Ал эми “Сенин кызмат акыњ ала-була мал болот” дегенде, малдын баары ала-була тууду.

9 Ошентип, Кудай малды атањардан тартып алып, мага берди.

10 Бир жолу куут маалында, тєшємдљ кууган текелердин баары ала-була, темгили, тактары бар текелер экенин кљрдєм.

11 Кудайдын периштеси тєшємдљ мага: “Жакып!” – деди. Мен: “Мына мен”, – дедим.

12 Ал мага: “Башыњды кљтљрєп карачы, кууган текелердин баары – ала-була, темгили, тактары бар текелер, анткени Мен Лабандын сага эмне кылып жатканын кљрєп турам.

13 Мен сага Бейтелде келген Кудаймын, ошол жерде сен эстеликтин єстєнљ зайтун майын куюп, ошол жерде Мага убада бергенсињ. Эми ордуњан туруп, бул жерден чыгып, љз мекениње кайт”, – деди».

14 Рахел менен Лея ага: «Атабыздын бизге бергидей, энчи, мурасы бар беле?

15 Ал бизди бљтљн катары санайт. Анткени ал бизди сатты, атєгєл, кємєшєбєздє да жеп койду.

16 Кудай атабыздан тартып алган байлыктын баары биздики жана балдарыбыздыкы. Ошондуктан Кудай сага айткандын бардыгын кыл», – дешти.

17 Ошондо Жакып ордунан туруп, балдары менен аялдарын тљљлљргљ мингизди.

18 Анан Месопотамиядан тапкан љзєнєн бардык мал-мєлкєн алып, Канаан жерине, атасы Ыскакка жљнљп кетти.

19 Лабан малын кыркканы кетери менен, Рахел атасынын жасалма кудайларын уурдап алды.

20 Жакып болсо арамейлик Лабанга љзєнєн кетерин айтпай, аны алдап кетти.

21 Ошентип, ал љзєнєн бардык мал-мєлкєн алып, дарыядан љтєп, Гилат тоосун карай бет алды.

Лабандын Жакыптын артынан куушу

22 Жакыптын кеткендигин Лабанга єчєнчє кєнє айтышты.

23 Ошондо ал жанына туугандарын алып, жети кєн бою кууп жєрєп отуруп, ага Гилат тоосуна келгенде жетти.

24 Кудай арамейлик Лабанга тєн ичинде тєшєндљ келип: «Байкагын, Жакыпка жаман да, жакшы да айтпа», – деди.

25 Лабан Жакыпты кууп жетти. Жакып болсо чатырын тоого тигип алган эле. Лабан да туугандары менен чатырын Гилат тоосуна тикти.

26 Ошондо Лабан Жакыпка: «Бул эмне кылганыњ? Эмне єчєн мени алдадыњ, кыздарымды туткунга тєшкљндљрдљй кылып алып кеттињ?

27 Эмне єчєн жашыруун качтыњ? Эмне єчєн менден жашындыњ? Эмне єчєн мага айткан жоксуњ? Мен сени той-тамаша љткљрєп, ыр ырдап, дап кагып, гусли чертип узатпайт белем?

28 Атєгєл, неберелерим менен кыздарымдын бетинен љптєргљн жоксуњ. Сен ойлонбой иш кылдыњ.

29 Силерге жамандык кылууга кєчєм жетет, бирок атањардын Кудайы кечээ мага: “Байкагын, Жакыпка жакшы да, жаман да айтпа”, – деди.

30 Кете берсењ мейли эле, анткени атањдыкында болууну абдан каалаптырсыњ, бирок эмне єчєн менин кудайларымды уурдап кеттињ?» – деди.

31 Жакып Лабанга мындай деп жооп берди: «Кыздарыњды менден тартып аласыњ го деп корктум.

32 Кудайларыњды кимден тапсањ, ал тирєє калбасын! Туугандарыбыздын кљзєнчљ меникинен издеп таап ал». Аларды Рахел уурдап алганын Жакып билген эмес эле.

33 Ошондо Лабан Жакыптын, Леянын, эки кєњдєн чатырларына кирип, издеп таба албады. Анан Леянын чатырынан чыгып, Рахелдикине кирди.

34 Рахел болсо жасалма кудайларды тљљнєн чомунун астына катып, љзє єстєнљ отуруп алган эле. Лабан чатырды бєт ањтарып, таба албады.

35 Рахел атасына: «Мырзам менин тура албаганыма ачууланбаса экен, анткени менде аялдарга мєнљздєє нерсе болуп жатат», – деди. Ал издеп-издеп, жасалма кудайларын таба албады.

36 Жакып ачууланып, Лабан менен айтыша кетти. Ал Лабанга мындай деди: «Менин артыман кууп келгидей, айыбым кайсы, кєнљљм кайсы?

37 Менин буюмдарымдын баарын карап чыктыњ, љзєњдєн кайсы буюмуњду таптыњ? Ушул жерде менин туугандарым менен љз туугандарыњдын алдында кљрсљт. Алар экљљбєздєн ортобузда калыстык кылышсын.

38 Сага жыйырма жыл иштеп бердим, кой-эчкилерињ бала салган жок, корооњдогу койлоруњдан жеген жокмун.

39 Жырткыч жара тарткандарын алып келген эмесмин, алар менин чыгашам эле. Кєндєз жоголсо да, тєндљ жоголсо да, сен менден тљлљтєп алып турдуњ.

40 Кєндєз ысыктан, тєнкєсєн сууктан жапа чегип кыйналдым, тєн уйкумдан калдым.

41 Менин жыйырма жылым сенин єйєњдљ ушинтип љттє. Мен сенин эки кызыњ єчєн сага он тљрт жыл, малыњ єчєн алты жыл кызмат кылдым. Сен болсо менин кызмат акымды он жолу алмаштырдыњ.

42 Эгерде атам Ыбрайымдын Кудайы жана Ыскактын Коркунучу мени менен болбогондо, сен мени азыр да эч нерсе бербей, куру кол коё бермексињ. Кудай менин кайгымды жана мањдай тер, таман акымды кљрєп, кечээ менин таламымды талашты».

43 Ошондо Лабан Жакыпка мындай деп жооп берди: «Кыздар – менин кыздарым. Балдар – менин балдарым. Мал – менин малым. Сен кљрєп тургандын баары меники. Мен кыздарыма жана алар тљрљгљн балдарга эми бир нерсе кылмак белем?

Жакыптын Лабан менен келишим тєзєшє

44 Азыр экљљбєз келишим тєзљлє, ал сен экљљбєздєн ортобузда кєбљ болcун».

45 Жакып таш алып, аны эстелик кылып койду.

46 Анан Жакып љзєнєн туугандарына: «Таш жыйнагыла», – деди. Алар таш жыйнап, дљбљ кылып єйєштє да, ошол дљбљгљ отуруп алып тамактанышты.

47 Лабан аны «Жыгар-Саадут» (Кєбљ дљбљ) деп, Жакып болсо аны Гилат деп атады.

48 Анан Лабан: «Бєгєндљн баштап бул таш дљбљ экљљбєздєн ортобузда кєбљ болот», – деди. Ошондуктан ал жерди Гилат деп аташты.

49 Ал дљбљ Миспа деп да аталат, анткени Лабан: «Сен экљљбєз бири-бирибизден бљлєнєп кеткенден кийин, Тењир менин єстємљн да, сенин єстєњљн да кљз салып турсун.

50 Эгерде кыздарыма жаман мамиле кыла турган болсоњ же кыздарымдын єстєнљ аял ала турган болсоњ, байкагын, экљљбєздєн ортобузда кєбљ болчу адам жок, бирок ортобузда Кудай кєбљ», – деди.

51 Ошентип, Лабан Жакыпка: «Мына бул дљбљ менен мен койгон эстелик экљљбєзгљ кєбљ болот.

52 Бул дљбљ менен бул эстелик кєбљ: жамандык кылыш єчєн, бул дљбљ менен бул эстеликтен сен тарапка мен љтпљйм, мен тарапка сен љтпљйсєњ.

53 Ыбрайымдын Кудайы, Нахордун Кудайы, алардын ата-бабаларынын Кудайы ортобузда калыс болсун», – деди. Жакып атасы Ыскактын Коркунучу менен ант берди.

54 Анан Жакып тоодо курмандык чалып, туугандарын тамакка чакырды. Алар тамактанып, тоодо тєнљп калышты.

55 Лабан эртеси эртењ менен эрте туруп, неберелери менен кыздарын љљп, аларга батасын берип жљнљп кетти. Ошентип, Лабан љз жерине кайтып келди.