Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 30

1Рахила µзi Жаќыпќа бала туып бермегендiктен єпкесiне ќызѓана ќарап, к‰йеуiне:

— Маѓан бала бершi, єйтпесе µлемiн! — дедi.

2Жаќып оѓан:

— Саѓан бала тууды ќимаѓан Ќ±дай мен емеспiн ѓой! — деп ашуланды.

3Ал Рахила:

— Мынау к‰њiм Балха, сонымен жаќындас. Ол мен ‰шiн бала туып берсiн, соныњ арќасында мен де балалы болайын, — деп,

4Балханы Жаќыпќа ќосты. Онымен бiрге болѓан соњ,

5к‰њнiњ аяѓы ауырлап, ±л туды.

6Сонда Рахила: «Ќ±дай ќ±ќымды ќорѓап, тµрелiк еттi. Ол µтiнiшiме ќ±лаќ асып, маѓан ±л сыйлады», — дедi де, баланы Дан («Тµрешi») деп атады.


7Б±дан кейiн Рахиланыњ к‰њi Жаќыпќа таѓы бiр ±лды туып бердi.

8Сонда Рахила: «Мен єпкеммен ж‰ргiзген тартыста оны жењiп шыќтым», — деп, оѓан Нафталим («Тартысым») деген есiм бердi.


9Лия µзiнiњ тумай ќалѓанын кµрген соњ, к‰њi Зилпаны Жаќыпќа ќосты.

10Зилпа да Жаќыпќа ±л туып бердi.

11Сонда Лия: «Б±л не деген баќыт!» — дедi де, оны Ѓад («Баќыт») деп атады.


12Кейiн Лияныњ к‰њi Зилпа Жаќыпќа екiншi ±лын туды.

13Сонда Лия: «Мен ќандай баќыттымын! Барлыќ єйелдер менi ќуанышты деп атайтын болады», — деп, балаѓа Ашир («Ќуанышты») деген ат ќойды.


14Рубен егiн ораѓы кезiнде даладан махаббат алмасы деген жемiстер тауып алып, шешесi Лияѓа алып келдi. Сонда Рахила Лиядан:

— ¦лыњныњ махаббат алмасынан бершi, — деп с±рады. Ал Лия:


15— Сен к‰йеуiмдi тартып алѓаныњ аз болѓандай, ендi баламныњ махаббат алмаларын да алѓыњ келе ме? — деп бермей ќойды. Ал Рахила:

— Егер маѓан ±лыњныњ алмаларын берсењ, онда Жаќып б‰гiн т‰нде сенiмен болсын, — дедi.


16Жаќып кешке даладан келгенде, Лия оныњ алдынан шыѓып: «Б‰гiн т‰нде менiмен бiрге боласыњ. Соны ±лымныњ єкелген махаббат алмаларына сатып алдым», — дедi. Сµйтiп ол т‰ндi Лиямен µткiздi.


17Ќ±дай Лияныњ тiлегiн ќабылдап, ол екiќабат болып, Жаќыпќа бесiншi ±лды туды.

18Сонда Лия: «Мен к‰њiмдi к‰йеуiме бергенiм ‰шiн Ќ±дай маѓан есесiн ќайтарып, осы баламды сыйлады», — деп, ±лын Исашар (яѓни «Есе») деп атады.


19Кейiнiрек таѓы да бала кµтерiп, Жаќыпќа алтыншы ±лын туып бердi.

20Сонда ол: «Ќ±дай маѓан ќ±нды сыйлыќ тартты. Ендi к‰йеуiм менi сыйлап, бiрге ќалатын болады, µйткенi оѓан алты ±л тауып бердiм», — деп, оныњ есiмiн Забулон («Сый») деп ќойды.


21М±нан соњ бiр ќыз туып, оны Дина деп атады.


22Аќырында Ќ±дай Рахиланы мейiрiмдiлiкпен есiне т‰сiрiп, тiлегiне ќ±лаќ асып, оѓан да ана болу баќытын сыйлады.

23Рахила ±л туып: «Ќ±дай менi масќаралыќтан ќ±тќарды», — дедi.

24Баласына Ж‰сiп («Ќоса берсiн») деген ат ќойып: «Жаратќан Ие маѓан таѓы бiр ±лды ќоса берсiн!» — дедi.

Жаќыптыњ айламен ‰лкен байлыќќа кенелуi


25Рахиладан Ж‰сiп д‰ниеге келгеннен кейiн Жаќып Лабанѓа тiл ќатып:

— Маѓан µз жерiме, туѓан елiме ќайта оралуыма р±ќсат етiњiз.

26Мен жолѓа шыѓайын, єйелдерiм мен балаларымды берiњiз, солар ‰шiн ќызмет еттiм ѓой. Сiзге ќаншалыќты ќызмет жасаѓанымды µзiњiз бiлесiз, — дедi.

27Лабан:

— Сенiњ маѓан iстеген жаќсылыѓыњ сол болсын, осында ќал. Жаратќан Иенiњ менi сен ‰шiн жарылќап ж‰ргенiн байќап ж‰рмiн.


28Алуѓа тиiстi аќыњды µзiњ белгiлешi, мен оны тµлемекпiн, — деп жауап ќатты.

29Жаќып оѓан:

— Сiзге ќаншалыќты ќызмет еткенiмдi, менiњ арќамда малыњыздыњ ќаншама µскенiн µзiњiз бiлесiз.

30Мен келгенде сiзде болѓан азѓана д‰ние єлдеќайда кµбейдi. Жаратќан Ие сiздi менiњ ќолым тиген єрбiр ж±мыста жарылќап отырды. Ал ендi, ќашан мен µз ‰йiм ‰шiн бiрдеме iстей аламын, соны айтыњызшы? — деп наразылыќ танытты.

31Лабан:

— Мен саѓан не беруiм керек? — деп с±рады. Жаќып:

— Маѓан т‰к бермей-аќ ќойыњыз. Мына ±сынысымды ќабылдасањыз, ±саќ малдарыњызды єрi ќарай баѓа берейiн.

32Б‰гiн барлыќ отарларыњызды аралап шыѓайыќ. Сонда єрбiр тењбiл, ала ќойды, ќара ќозыны жєне тењбiл, ала ешкiнi маѓан айырып берiњiз, олар ењбек аќым болсын.

33Келешекте сiзге адалдыѓымды былайша дєлелдемекпiн: сiз аќымды кµру ‰шiн келген кезде менiњ отарымдаѓы єрбiр тењбiл, ала емес ешкi, ќара емес ќой ±рланѓан болып табылсын, — деген ±сыныс жасады.

34Лабан:

— Жарайды, айтќаныњ болсын, — деп келiстi.

35Алайда сол к‰нi Лабан (айлакерлiк жасап) ±рѓашысы бар, еркегi бар барлыќ ала, тарѓыл ешкiлер мен ќара ќозыларды µзiне айырып алып, ±лдарыныњ ќарамаѓына жiбердi де,

36Жаќыптыњ ќасынан ‰ш к‰ндiк жерге ќоныс аударды. Ал µзiнiњ ќалѓан ±саќ малдарын Жаќыпќа баќтырып ќойды.


37Сонда Жаќып теректiњ, бадам аѓашыныњ, шынардыњ жас шыбыќтарын алып, аќ жолаќтары айќын кµрiнетiндей етiп ќабыќтарын аршыды.

38Шыбыќтарды мал су iшкенде кµз алдарында жату ‰шiн науалардыњ iшiне салып ќойды. Ќойлар ала шыбыќтар жатќан науаныњ ќасына келiп,

39бiр-бiрiмен шаѓылысќанда, олардан тарѓыл, ќара ала ќозылар туды.

40Жаќып тарѓыл, ќара ала ќошаќандарды айырып алып, µзi баѓып ж‰рген отардыњ алдыњѓы жаѓына ќарай айдап отырды. Сµйтiп ол µзiне жеке отар дайындап алып, ќойларын Лабанныњ малына жуытпай баќты.

41К‰йлi малдар шаѓылысар кезде Жаќып ќойлар ала шыбыќтарѓа ќарап шаѓылыссын деп соларды науалардыњ iшiне салып ќойып ж‰рдi.

42Бiраќ нашар малдар шаѓылысќанда шыбыќтарды науаѓа салмайтын. Осылайша Лабанныњ ‰лесiне нашар ќойлар тисе, Жаќып к‰йлi малѓа ие болды.

43Осы айламен Жаќып µте-мµте байып, отар-отар ±саќ малдар, т‰йелер мен есектерге жєне ќ±л-ќызметшiлерге ие болды.