Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 30

1 Рахел љзєнєн Жакыпка бала тљрљп бербей жатканын кљрєп, эжесине кљз артып, Жакыпка: «Мага бала бер, болбосо мен љлљм», – деди.

2 Жакып Рахелге ачууланып: «Сага бала бербеген Кудай менминби?» – деди.

3 Рахел ага: «Менин кызматчым Билага жакында, ал менин тиземе тљрљп берсин, ал аркылуу мен да балалуу болоюн», – деди.

4 Ошентип, ал љзєнєн кызматчысы Биланы ага аялдыкка берди. Жакып ага жакындады.

5 Биланын боюна бєтєп, Жакыпка уул тљрљп берди.

6 Ошондо Рахел: «Кудай мага калыстык кылып, менин єнємдє угуп, уул берди», – деп, анын атын Дан койду.

7 Рахелдин кызматчысы Биланын дагы боюна бєтєп, Жакыпка экинчи уулун тљрљп берди.

8 Ошондо Рахел: «Эжем менен катуу кармашып, жењип чыктым», – деп, анын атын Напталы койду.

9 Лея љзєнєн тљрљтє токтоп калганын кљрєп, љз кызматчысы Зилпаны Жакыпка аялдыкка берди.

10 Леянын кызматчысы Зилпа да Жакыпка уул тљрљп берди.

11 Ошондо Лея: «Баш кошулду», – деп, анын атын Гат койду.

12 Леянын кызматчысы Зилпа Жакыпка экинчи уулун тљрљп берди.

13 Ошондо Лея: «Бул менин багыма. Эми аялдар мени бактылуу дешет», – деп, анын атын Ашыр койду.

14 Рубейин буудайды оруп-жыюу маалында талаага чыгып, мандрагор таап алып, энеси Леяга берди. Ошондо Рахел Леяга: «Уулуњ алып келген мандрагорлорду мага берчи», – деди.

15 Бирок Лея ага: «Кєйљљмдє тартып алганыњ аз келгенсип, уулум алып келген мандрагорлорду да тартып алгыњ келип жатабы?» – деди. Рахел ага: «Андай болсо уулуњдун мандрагорлору єчєн Жакып бєгєн тєнє сени менен жатсын», – деди.

16 Жакып кечинде талаадан келе жатканда, Лея алдынан тосуп чыгып: «Меникине кир, анткени мен сени уулумдун мандрагорлоруна сатып алдым», – деди. Бул тєнє Жакып Лея менен жатты.

17 Ошондо Кудай Леяны укту. Анын боюна бєтєп, Жакыпка бешинчи уулун тљрљп берди.

18 Анан Лея: «Кызматчымды кєйљљмљ бергеним єчєн Кудай мага тиешемди берди», – деп, анын атын Исахар койду.

19 Леянын дагы боюна бєтєп, Жакыпка алтынчы уулун тљрљп берди.

20 Ошондо Лея: «Кудай мага эњ сонун белек берди. Эми кєйљљм меникинде жашайт, анткени мен ага алты уул тљрљп бердим», – деп, анын атын Забулун койду.

21 Андан кийин кыз тљрљп, анын атын Дина койду.

22 Кудай Рахелди эстеди. Кудай анын єнєн угуп, аны балалуу кылды.

23 Рахелдин боюна бєтєп, уул тљрљп: «Кудай мени шылдыњдан арылтты», – деди.

24 Ал: «Тењир мага дагы башка уул берет», – деп, анын атын Жусуп койду.

Жакып менен Лабандын ортосундагы келишим

25 Рахел Жусупту тљрљгљндљн кийин, Жакып Лабанга мындай деди: «Эми мени коё бер, мен љз ордума, љз жериме барайын.

26 Мага аялдарым менен балдарымды бер, мен алар єчєн сага кызмат кылдым. Эми мен кетейин, анткени сен менин сага кылган кызматымды билесињ».

27 Ошондо Лабан: «О, мен сенин алдыњда ырайым тапсам кана! Тењир мага сен єчєн бата бергенин билип турам», – деди.

28 Анан дагы: «Кызмат акыњды айт, эмне сурасањ, ошону берейин», – деди.

29 Жакып ага: «Мен сага кандай кызмат кылганымды, менин убагымда малыњ кандай кљбљйгљнєн билесињ.

30 Мага чейин сенин малыњ аз эле, азыр кљп болуп калды. Мен келгенден тартып, Тењир сага батасын берди. Эми мен качан љз єйєм єчєн иштейм?» – деди.

31 Ошондо Лабан: «Сага эмне берейин?» – деди. «Мага эч нерсе бербей эле кой. Менин айтканымды гана кылсањ, сенин койлоруњду кайрадан кайтарам.

32 Мен бєгєн койлоруњдун баарын аралап чыгам. Сен андан темгили бар, тагы бар малдын баарын, кара койлорду, ошондой эле темгили бар, тагы бар эчкилерди бљлєп кой. Ушундай мал менин кызмат акым болсун.

33 Кийин сен менин кызмат акымды кљргљнє келгенињде, сага менин ордума адилеттигим айтып турсун. Мендеги темгили жок, тагы жок ар кандай эчкилер жана кара эмес койлор уурдалган болуп эсептелет», – деди Жакып.

34 «Жакшы болот, сен айткандай болсун», – деди Лабан.

35 Ошентип, Лабан ошол кєнє бардык ала-була, тагы бар текелерди, темгили бар, тагы бар эчкилерди, бир аз агы бар эчки-текелердин баарын, кара койлорду бљлєп алып, љзєнєн уулдарынын колуна љткљрєп берди.

36 Анан ал љзє менен Жакыптын ортосуна єч кєн жол жєрчє аралыкты белгиледи. Жакып болсо Лабандын калган кой-эчкилерин кайтарып калды.

37 Жакып жаш тал, бадам, чынар чырпыктарын алып, алардын кабыгын тилке-тилке кылып кесип, кесилген жерлерди агарта аарчыды.

38 Анан тилке салынган чыбыктарды малдын алдына, суу куюлуучу аштоолорго таштап койду. Ал жерге мал суу ичкени келчє. Алар ал жерге суу ичкени келип, чыбыктардын бет мањдайында уруктанышчу.

39 Ошентип, чыбыктардын бет мањдайында уруктанган малдан ала-була, темгили, тагы бар мал туулду.

40 Ошондо Жакып козуларды бљлєп алып, алардын бет мањдайына Лабандын ала-була жана кара койлорун койду. Ал љз малын љзєнчљ кармап, Лабандын малына кошчу эмес.

41 Тыњыраак мал уруктанарда, чыбыктардын бет мањдайында уруктанышы єчєн, Жакып чыбыктарды малдын алдына, аштоолордун ичине таштап койчу.

42 Ал эми чабыр мал уруктанарда, чыбыктарды таштачу эмес. Ошондуктан Лабанга чабыр мал, Жакыпка тыњ мал тийип турду.

43 Ошентип, Жакып љтљ бай адам болду. Анын кљптљгљн майда малы, кєњдљрє, кулдары, тљљлљрє, эшектери болгон.