Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 3

1Ќ±дай Ие жаратќан жабайы хайуанаттардыњ iшiндегi ењ ќуы жылан едi. Ол єйелге с±раќ ќойып:

— Ќ±дай сендерге баќтаѓы ешбiр аѓаштыњ жемiсiн жемењдер деп шынымен айтты ма? — дедi.

2Єйел жыланѓа:

— Жоќ, бiзге баќтаѓы аѓаштардыњ жемiсiн жеуге болады.

3Бiраќ Ќ±дай: баќтыњ ортасында т±рѓан аѓаштыњ жемiсiн жемењдер, тiптi оѓан тиiспењдер, єйтпесе µлесiњдер деп айтќан болатын, — деп жауап бердi.

4Сонда жылан єйелге:

— Жоќ, тiптi де олай емес, µлмейсiњдер!

5Ќайта, сендер осы жемiстi жеген кезде кµздерiњ ашылып, ненiњ жаќсы, ненiњ жаман екенiн айырып, Ќ±дай сияќты болатындарыњды Ол жаќсы бiледi, — дедi.


6Єйел аѓаштыњ ќасына барып, жемiсiнiњ жеуге жаќсы єрi кµз тартарлыќ єдемi екенiн жєне µзiн аќылды етуге ќызыќтырып т±рѓанын кµрiп, жемiстi алып жедi. Оны ќасындаѓы к‰йеуiне де бердi, ол да жедi.

7Сол кезде екеуiнiњ кµздерi ашылып, µздерiнiњ жалањаш екенiн бiлдi. Содан олар iнжiр аѓашыныњ жапыраќтарын бiрiктiрiп тiгiп, алжапќыштар жасап алды.


8К‰н батып, жел соќќан кезде олар Ќ±дай Иенiњ баќ iшiнде ж‰рген дыбысын естiдi. Адам мен єйелi Оныњ кµзiнен тасаланып, баќтаѓы аѓаштардыњ арасына жасырынып ќалды.

9Ал Ќ±дай Ие Адамды дауыстап шаќырып:

— Сен ќайдасыњ? — дедi.

10Сонда ол:

— Сенiњ баќта ж‰ргенiњдi естiп, ќорќып кеттiм. Себебi мен жалањашпын, сондыќтан жасырынып ќалдым, — деп жауап бердi.

11Ќ±дай Ие Адамнан:

— Саѓан жалањашсыњ деп кiм айтты? Єлде Мен жеуге тыйым салѓан аѓаштыњ жемiсiн жедiњ бе? — деп с±рады.

12Ол:

— Ќасыма ¤зiњ жiберген єйел маѓан сол аѓаштыњ жемiсiн бердi, мен жедiм, — дедi.

13Ќ±дай Ие єйелден:

— Сен неге олай iстедiњ? — деп с±рады. Єйел:

— Менi жылан азѓырѓан соњ жедiм, — дедi.


14Сонда Ќ±дай Ие жыланѓа ‰кiм шыѓарып:

— Осылай iстегенiњ ‰шiн барлыќ мал мен жабайы ањдардыњ iшiндегi сенi ќарѓыс атты. ¤мiр баќи жер бауырлап, топыраќ жеп µт!

15Єйел екеуiњдi, сенiњ ±рпаѓыњ мен оныњ ±рпаѓын µзара µштестiрiп ќоямын. Єйелдiњ ±рпаѓы басыњды мыжып, ал сен оныњ µкшесiн шаѓатын боласыњ, — дедi.


16Ал єйелге Ќ±дай мынаны айтты:

— Ќ±рсаќ кµтерген кезiњде кµретiн бейнетiњдi ауырлатамын, балаларыњды ќиналып босанатын боласыњ. Сен к‰йеуiње ќ±штар боласыњ, ал ол саѓан билiгiн ж‰ргiзедi.


17Адамѓа Ќ±дай Ие былай дедi:

— Єйелiњнiњ тiлiн алып, Мен тыйым салѓан аѓаштыњ жемiсiн жеген сенiњ кесiрiњнен жердiњ топыраѓын ќарѓыс атты! Б±дан былай тамаѓыњды µмiр баќи бейнет шегiп топыраќтан µсiрiп жейтiн боласыњ.

18Жердiњ топыраѓы саѓан арам шµп пен тiкенектер ќаулатып, сен даланыњ µсiмдiктерiмен ќоректенетiн боласыњ.


19¤зiњ жаратылѓан жердiњ ќойнына ќайтып кiргенше, жейтiн наныњды мањдай терiњдi тµгiп ж‰рiп табатын боласыњ. Сен топыраќтан жаратылдыњ, ќайтадан топыраќќа айналасыњ!


20Адам єйелiне Хауа (яки «¤мiр с‰рушi») деген ат ќойды. Себебi ол µмiр с‰рушi адамзат атаулыныњ т‰п анасы болатын болды.


21Ќ±дай Ие Адам мен оныњ єйелiне хайуандардыњ терiлерiнен киiм жасап, оларды киiндiрдi.

22Сонан соњ былай дедi: «Мiне, адам ненiњ жаќсы, ненiњ жаман екенiн бiлiп, Бiз сияќты болды. Ендi ол ќолын созып, мєњгiлiк µмiрдi сыйлайтын аѓаштыњ жемiсiн алып жеп, мєњгi µмiр с‰рiп ж‰рмесiн».


23Сонымен Ќ±дай Ие адамды пейiш баѓынан ќуып шыѓып, оѓан µзi жаратылѓан жердiњ топыраѓын µњдетiп ќойды.

24Адамды ќуып шыќќаннан кейiн, мєњгiлiк µмiрдi сыйлайтын аѓашќа апаратын жолды к‰зету ‰шiн пейiш баѓыныњ шыѓыс жаѓына керуб деген перiштелердi жєне ж‰зiнен от шашып, єрi-берi ќозѓалып жарќылдап т±рѓан бiр семсердi ќойды.