Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 3

1 Кудай-Тењир жараткан бардык талаа айбанаттарынын ичинен жылан эњ куу эле. Ал аялдан: «Кудай чын эле: “Бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле”, – деп айтты беле?» – деп сурады.

2 Аял жыланга мындай деп жооп берди: «Дарактардын жемиштеринен жесек болот.

3 Кудай: “Љлєп калбашыњар єчєн, бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле”, – деген».

4 Ошондо жылан аялга: «Жок, љлбљйсєњљр,

5 бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген кєнє кљзєњљр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыњарды билет», – деди.

6 Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, кљзгљ сєйкєм экенин кљрдє. Ал билим бергендиктен, аялды љзєнљ тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди. Анан кєйљљсєнљ да берди, ал да жеди.

7 Ошондо экљљнєн тењ кљздљрє ачылып, љздљрєнєн жылањач экенин билишти да, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, љздљрєнљ алжапкыч жасап алышты.

8 Кєн салкын болуп турганда, бактын ичинде жєргљн Кудай-Тењирдин єнєн угуп, Адам менен аялы Кудай-Тењирдин жєзєнљн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты.

9 Ошондо Кудай-Тењир Адамды: «Сен кайдасыњ?» – деп чакырды.

10 Адам: «Бактан Сенин єнєњдє угуп, коркуп кеттим, анткени мен жылањачмын, ошондуктан жашынып калдым», – деди.

11 Кудай андан: «Жылањач экенињди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедињби?» – деп сурады.

12 Ошондо Адам: «Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим», – деп жооп берди.

13 Анан Кудай-Тењир аялдан: «Бул эмне кылганыњ?» – деп сурады. «Мени жылан азгырды, ошондуктан жедим», – деп жооп берди аял.

Кудайдын жазасы

14 Ошондо Кудай-Тењир жыланга мындай деди: «Ушуну кылганыњ єчєн бардык малдардын, бардык талаа жаныбарларынын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруњ менен жылып, љмєрєњ љткљнчљ топурак жейсињ.

15 Аял экљљњљрдєн ортоњорго, экљљњљрдєн тукумуњардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыњды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасыњ».

16 Аялга болсо мындай деди: «Кош бойлуу кезињде кайгыњды кљбљйткљндљн кљбљйтљм. Балдарыњды ооруп тљрљйсєњ. Кєйљљњљ тартылып турасыњ, ал сага єстљмдєк кылат».

17 Адамга болсо мындай деди: «Аялыњдын тилин алып, “андан жебе” деп, Мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегенињ єчєн, сенин айыњан жер каргышка калды. Сен эми љмєрєњ љткљнчљ жерден азап менен азыктанасыњ.

18 Жер сен єчєн тикенек, отоо чљп љстєрєп чыгарат. Талаа љсємдєктљрє менен азыктанасыњ.

19 Љзєњ алынган жерге кайра барганыњча, мањдай терињ менен нан таап жейсињ, анткени сен топураксыњ, топуракка кайра барасыњ».

20 Адам аялынын атын Обо койду, анткени ал жер єстєндљ жашагандардын баарынын энеси болуп калды.

21 Кудай-Тењир Адамга жана анын аялына терини кийим кылып кийгизди.

Адам ата менен Обо эненин Эйден багынан куулуп чыгышы

22 Анан Кудай-Тењир мындай деди: «Мына, Адам Биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, љмєр дарагынын жемишинен да жеп алып, тєбљлєккљ жашап калбасын».

23 Ошентип, Кудай-Тењир аны љзє жаратылган топуракты иштетсин деп, Эйден багынан кууп чыкты.

24 Адамды кууп чыккандан кийин, чыгыштагы Эйден багынын жанына љмєр дарагына баруучу жолду кайтаруу єчєн, керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду.