Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 29

1Жаќып сапарын єрi ќарай жалѓастырып, шыѓыс елiне жеттi.

2Сол жерде ол далада т±рѓан бiр ќ±дыќты кµрдi. Оныњ ќасында ‰ш отар ќой жатты, шопандар малдарын содан суарады екен. Ќ±дыќтыњ аузы алып таспен бекiтiлген едi.

3Барлыќ отарлар жиналѓаннан кейiн малшылар тасты аударып тастап, малдарын суарып, болѓан соњ ќ±дыќ аузын ќайтадан бекiтiп ќоятын.


4Жаќып малшылардан:

— Аѓайындар, ќай жерденсiњдер? — деп с±рады.

— Хараннанбыз.


5— Нахор ±лы Лабанды бiлесiњдер ме?

— Иє, бiлемiз.


6— Оныњ хал-жаѓдайы жаќсы ма?

— Жаќсы. Мiне, оныњ ќызы Рахила ќойларын айдап келе жатыр.


7Жаќып:

— К‰н єлi ерте, малды жинайтын уаќыт болѓан жоќ. Ќойларды суарып алып, µрiске жайып, баѓыњдар, — дегенде

8малшылар:

— Барлыќ мал жиналып, ќ±дыќ аузындаѓы тас алынып тасталѓанша олай iстей алмаймыз. Тек содан кейiн малды суарамыз, — деп жауап бердi.


9Олар сµйлесiп т±рѓанда, Рахила єкесiнiњ ±саќ малдарымен ќ±дыќ басына келдi. Себебi ол да мал баѓатын.

10Жаќып наѓашысы Лабанныњ ќызы Рахиланы жєне оныњ ќойларын кµрiсiмен ќ±дыќ аузындаѓы тасты аударып тастап, малдарын суарып бердi.

11Сонан соњ Рахиланыњ бетiнен с‰йiп, дауыстап жылап,

12µзiн: «Єкењнiњ жиенi, Рабиѓаныњ ±лымын», — деп таныстырды. Ќыз єкесiне ж‰гiрiп барып, болѓан жайтты айтып бердi.

13Лабан ќарындасыныњ ±лы Жаќып туралы ести сала, алдынан шыќты. Оны ќ±шаќтап бауырына ќысып, бетiнен с‰йiп, ‰йiне алып барды. Жаќып Лабанѓа µзiнiњ неге келгенi жайлы єњгiмелеп бердi.

14Сонда Лабан: «Сен ќандас бауырымсыњ», — деп, оѓан ќ±шаѓын жайды.

Жаќыптыњ ‰йлену тарихы

Жаќып наѓашысыныњ ќасында бiр ай болѓаннан кейiн,

15Лабан одан:

— Сен туысым болѓандыќтан маѓан тегiн ќызмет етуге тиiссiњ бе? Айтшы, ќызметiњ ‰шiн менен не ќалайсыњ? — деп с±рады.


16Лабанныњ екi ќызы бар болатын, ‰лкенiнiњ аты Лия, кiшiсiнiњ аты Рахила едi.

17Лия кµзiнде оты жоќ, тартымсыз, ал Рахила с±лу, дене бiтiмi єдемi болатын.

18Жаќып Рахиланы ±натып ќалып, Лабанѓа:

— Мен сiзге кiшi ќызыњыз Рахила ‰шiн жетi жыл ќызмет iстеуге єзiрмiн, — деп жауап ќайтарды.

19Лабан:

— Оны бµтен бiреуге ±затќанша саѓан бергенiм артыќ. Менiњ ќасымда ќал, — деп келiстi.

20Осылай Жаќып Рахила ‰шiн жетi жыл ќызмет еттi. Ол Рахиланы µте жаќсы кµргендiктен б±л жылдар бiрнеше к‰ндей зымырап µте шыќты.


21Уаќыты жеткенде Жаќып Лабаннан: «Келiсiлген мерзiм аяќталды. Маѓан ќалыњдыѓымды берiњiз, ‰йленгiм келедi», — деп р±ќсат с±рады.


22Сонда Лабан ауыл адамдарын т‰гел шаќырып, ‰лкен той жасады.

23Ал кеш т‰се Лабан Жаќыпќа ‰лкен ќызы Лияны жетектеп апарып бердi. Жаќып т‰нде сонымен бiрге болып шыќты.

24Лабан к‰њi Зилпаны Лияѓа жеке ќызметшiсi етiп бердi.


25Тањ атќанда, мiне ѓажап, ќалыњдыќ Лия болып шыќты! Жаќып Лабанѓа:

— Б±л не iстегенiњiз? Сiзге Рахиланы алу ‰шiн ќызмет еттiм емес пе? Менi неге алдадыњыз? — деп ашуланды.

26Лабан оѓан:

— Бiзде ‰лкенi т±рѓанда кiшi ќызын ±затпайды.

27Бiр ж±ма бойы ‰йлену тойын осы ќалыњдыѓыњмен µткiз, содан кейiн мен саѓан кiшiсiн де беремiн. Ол ‰шiн таѓы да жетi жыл ќызмет етесiњ, — деген шешiмiн айтты.


28Жаќып б±ѓан келiсiп, бiр апта бойы тойды Лиямен µткiздi. М±нан соњ Лабан оѓан кiшi ќызы Рахиланы да ќосты.

29Рахилаѓа жеке ќызметшiсi етiп к‰њi Балханы бердi.

30Жаќып Рахиламен де бiрге болып, оны Лиядан гµрi артыќ ±натты. Б±дан кейiн ол Лабанныњ ќол астында таѓы да жетi жыл ќызмет еттi.

Жаќыптыњ балалары


31Жаратќан Ие Жаќыптыњ Лияны ±натпайтынын кµрген соњ оѓан балалы болу ќабiлетiн сыйлады, ал Рахила бедеу болатын.

32Сонымен Лия ж‰ктi болып, ±л туды. Ол: «Шеккен азабыма Жаратќан Ие назар аударды. Ендi к‰йеуiм менi жаќсы кµретiн болады», — деп, баласына Рубен («Ќара, бiр ±л») деген ат ќойды.


33Кейiн Лия таѓы да ±л тапќанда: «Ием менiњ жек кµрiнiштi екенiмдi естiп, маѓан мына ±лды да сыйлады», — деп, оѓан Шимон (яѓни «Естiп т±рѓан») деген есiм бердi.


34Таѓы бiр ±л туѓан соњ Лия: «Ендi к‰йеуiм маѓан мыќтап жабысты, себебi мен оѓан ‰ш ±л туып бердiм», — дедi. Сондыќтан бала Леуi («Жабысќан») деп аталды.


35М±нан соњ да Лия ќ±рсаќ кµтерiп, ±л тапќанда: «Б±л жолы Жаратќан Иенi мадаќтаймын», — деп, ±лын ЯЋуда («Мадаќтау») деп атады. Содан кейiнгi жылдары ол бала кµтермедi.