Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 28

1 Isaac a chemat pe Iacov, l -a binecuvîntat, ºi i -a dat porunca aceasta: ,,Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele lui Canaan.

2 Scoalã-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatãl mamei tale, ºi ia-þi de acolo o nevastã, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.

3 Dumnezeul cel atotputernic sã te binecuvinteze, sã te facã sã creºti ºi sã te înmulþeºti, ca sã ajungi o ceatã de noroade!

4 Sã-þi dea binecuvîntarea lui Avraam, þie ºi seminþei tale cu tine, ca sã stãpîneºti þara în care locuieºti ca strãin, ºi pe care a dat -o lui Avraam.``

5 ªi Isaac a trimes pe Iacov, care s`a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele Rebecii, mama lui Iacov ºi a lui Esau.

6 Esau a vãzut cã Isaac binecuvîntase pe Iacov, ºi -l trimesese la Padan-Aram, ca sã-ºi ia nevastã de acolo, ºi cã, binecuvîntîndu -l, îi dãduse porunca aceasta: ,,Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele lui Canaan.``

7 A vãzut cã Iacov ascultase de tatãl sãu ºi de mama sa, ºi plecase la Padan-Aram.

8 Esau a înþeles astfel cã fetele lui Canaan nu -i plãceau tatãlui sãu Isaac.

9 ªi Esau s`a dus la Ismael. El a mai luat de nevastã, pe lîngã nevestele pe cari le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, ºi sora lui Nebaiot.

10 Iacov a plecat din Beer-ªeba, ºi ºi -a luat drumul spre Haran.

11 A ajuns într`un loc unde a rãmas peste noapte, cãci asfinþise soarele. A luat o piatrã de acolo, a pus -o cãpãtîi, ºi s`a culcat în locul acela.

12 ªi a visat o scarã rezematã de pãmînt, al cãrei vîrf ajungea pînã la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau ºi se pogorau pe scara aceea.

13 ªi Domnul stãtea deasupra ei, ºi zicea: ,,Eu sînt Domnul, Dumnezeul tatãlui tãu Avraam, ºi Dumnezeul lui Isaac.`` Pãmîntul pe care eºti culcat, þi -l voi da þie ºi seminþei tale.

14 Sãmînþa ta va fi ca pulberea pãmîntului; te vei întinde la apus ºi la rãsãrit, la meazã-noapte ºi la meazã-zi; ºi toate familiile pãmîntului vor fi binecuvîntate în tine ºi în sãmînþa ta.

15 Iatã, Eu sînt cu tine; te voi pãzi pretutindeni pe unde vei merge, ºi te voi aduce înapoi în þara aceasta; cãci nu te voi pãrãsi, pînã nu voi împlini ce-þi spun.``

16 Iacov s`a trezit din somn, ºi a zis: ,,Cu adevãrat, Domnul este în locul acesta, ºi eu n`am ºtiut.``

17 I -a fost fricã, ºi a zis: ,,Cît de înfricoºat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!``

18 ªi Iacov s`a sculat dis de dimineaþã, a luat piatra pe care o pusese cãpãtîi, a pus -o ca stîlp de aducere aminte, ºi a turnat untdelemn pe vîrful ei.

19 A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.

20 Iacov a fãcut o juruinþã, ºi a zis: ,,Dacã va fi Dumnezeu cu mine ºi mã va pãzi în timpul cãlãtoriei pe care o fac, dacã-mi va da pîne sã mãnînc ºi haine sã mã îmbrac,

21 ºi dacã mã voi întoarce în pace în casa tatãlui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;

22 piatra aceasta, pe care am pus -o ca stîlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, ºi Îþi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.``