Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 28

1Сонда Ысќаќ Жаќыпты шаќырып алып, оѓан батасын берiп, былай деп µсиет айтты: «Сен ќанахандыќ єйелге ‰йленбе!

2Одан да жолѓа жиналып, солт‰стiк Месопотамияѓа, шешењнiњ єкесi Бетуелдiњ ‰йiне барып, єйелдi сол жерден, шешењнiњ аѓасы Лабанныњ ќыздарыныњ бiреуiнен ал!

3Ќ±дiретi к‰штi Ќ±дай сенi жарылќап, ±рпаќты етiп, сенен бiр топ ±лттарды таратсын!

4Ќ±дайдыњ Ыбырайымѓа берген батасы саѓан да, ±рпаѓыња да ќонсын; бiр кезде Ќ±дай Ыбырайымѓа уєде етiп сыйлаѓан, ќазiр сен жат жерлiк ретiнде т±рып жатќан осы жер ±рпаѓыњныњ иелiгiне айналсын!»

5Осылай деп, Ысќаќ оны ќоя бердi. Жаќып арамалыќ Бетуел ±лы Лабанѓа ќарай жол тартты. Ол шешесi Рабиѓаныњ туѓан аѓасы болатын.


6Ал Есау болса, Ысќаќтыњ Жаќыпты єйел алу ‰шiн солт‰стiк Месопотамияѓа жiбергенiн, оѓан батасын берiп т±рып: «Ќанахандыќтардыњ ќыздарына ‰йленбе», — деп µсиеттегенiн

7жєне Жаќыптыњ єке-шешесiнiњ тiлiн алып, сол жаќќа кеткенiн естiдi.

8Б±л арќылы Есау µзiнiњ ќанахандыќ єйелдерiн Ысќаќтыњ жаратпайтынын бiлiп алды.

9Сондыќтан ол Ыбырайым ±лы Ысмаѓ±лѓа барып, єйелдерiнiњ ‰стiнен оныњ ќызы, Набайоттыњ ќарындасы Махалатты да єйелдiкке алды.

Жаќыптыњ кµрген т‰сi жєне Ќ±дайѓа берген уєдесi


10Жаќып Бер-Шебадан шыѓып, Харанѓа ќарай жол тартты.

11К‰н батып кеткендiктен жеткен жерiнде т‰неп ќалды. Ол сол жерден бiр тасты алып, басына жастанды да, ±йќыѓа кеттi.

12¦йыќтап жатып, т‰с кµрдi. Т‰сiнде оѓан жерден кµкке дейiн жетiп т±рѓан баспалдаќ кµрiндi. Ќ±дайдыњ перiштелерi оныњ ‰стiмен бiр шыѓып, бiр т‰сiп ж‰р екен.

13Соныњ басында Тєњiр Ие т±рып: «Мен Жаратќан Иемiн, атањ Ыбырайым мен єкењ Ысќаќтыњ сиынатын Ќ±дайымын. Сен ±йыќтап жатќан жердi саѓан жєне ±рпаѓыња беремiн.

14Сенiњ ‰рiм-б±таѓыњ жер бетiндегi ќ±м т‰йiршiктерiндей сансыз кµп болады. Батыс пен шыѓысќа, солт‰стiк пен оњт‰стiкке тарайсыњ. ¤зiњ жєне ±рпаѓыњ арќылы жер бетiндегi барлыќ ±лттарѓа батам ќонады.

15Бiлiп ал, Мен саѓан жар болып, ќайда барсањ да ќорѓаймын, кейiн осы жерге ќайта алып келемiн. Сенi жалѓыз ќалдырмаймын, саѓан ќандай уєде берсем, соныњ бєрiн орындаймын», — деп аян бердi.


16Жаќып оянып: «Шынында Жаратќан Ие осы жерде! Ал мен м±ны бiлмедiм, — деп,

17ќорќып т±рып: — Мына жер неткен киелi едi! Б±л — Ќ±дайдыњ ‰йi, м±нда кµкке апаратын ќаќпа т±р!» — дедi.


18Ертењiне Жаќып ерте т±рып, басына жастанѓан тасты ескерткiш тас ретiнде т±рѓызып, ‰стiне май ќ±йып оны Ќ±дайѓа баѓыштады.

19Осы орынѓа Бетел (яѓни «Ќ±дай ‰йi») деген ат ќойды; б±рын ол Л±з деп аталѓан едi.


20Жаќып: «Егер Ќ±дай маѓан жар болып, осы сапарымда аман саќтаса, жейтiн нан, киетiн киiммен ќамтамасыз етiп,

21єкемнiњ ‰йiне аман-есен ќайтарса, онда Жаратќан Ие менiњ сиынатын Ќ±дайым болады.

22Мен ескерткiш тас ретiнде орнатќан осы тас Оѓан ѓибадат ететiн орын болмаќ. Я, Ќ±дайым, Сенiњ маѓан беретiнiњнiњ барлыѓыныњ оннан бiрiн ¤зiње арнамаќпын», — деп Тєњiр алдында уєде бердi.