Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 27

1 Isaac îmbãtrînise, ºi ochii îi slãbiserã, aºa cã nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, ºi i -a zis: ,,Fiule!`` ,,Iatã-mã,`` i -a rãspuns el.

2 Isaac a zis: ,,Iacã am îmbãtrînit, ºi nu ºtiu ziua morþii mele.

3 Acum dar, te rog, ia-þi armele, tolba ºi arcul, du-te la cîmp, ºi adu-mi vînat.

4 Fã-mi o mîncare, cum îmi place mie, ºi adu-mi s`o mãnînc, ca sã te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri.``

5 Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului sãu Esau. ªi Esau s`a dus la cîmp, ca sã prindã vînatul ºi sã -l aducã.

6 Apoi Rebeca a zis fiului sãu Iacov: ,,Iatã, am auzit pe tatãl tãu vorbind astfel fratelui tãu Esau:

7 ,,Adu-mi vînat, ºi fã-mi o mîncare ca sã mãnînc; ºi te voi binecuvînta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.``

8 Acum, fiule, ascultã sfatul meu, ºi fã ce îþi poruncesc.

9 Du-te de ia-mi din turmã doi iezi buni, ca sã fac din ei tatãlui tãu o mîncare gustoasã cum îi place;

10 tu ai s`o duci tatãlui tãu s`o mãnînce, ca sã te binecuvinteze înainte de moartea lui.``

11 Iacov a rãspuns mamei sale: ,,Iatã, fratele meu Esau este pãros, iar eu n`am pãr deloc.

12 Poate cã tatãl meu mã va pipãi, ºi voi trece drept mincinos înaintea lui, ºi, în loc de binecuvîntare, voi face sã vinã peste mine blestemul.``

13 Mamã-sa i -a zis: ,,Blestemul acesta, fiule, sã cadã peste mine! Ascultã numai sfatul meu, ºi du-te de adu-mi -i.``

14 Iacov s`a dus de i -a luat, ºi i -a adus mamei sale, care a fãcut o mîncare, cum îi plãcea tatãlui sãu.

15 În urmã, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, cari se gãseau acasã, ºi le -a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tînãr.

16 I -a acoperit cu pielea iezilor mînile ºi gîtul, care era fãrã pãr.

17 ªi a dat în mîna fiului sãu Iacov mîncarea gustoasã ºi pînea, pe cari le pregãtise.

18 El a venit la tatãl sãu, ºi a zis: ,,Tatã!`` ,,Iatã-mã``, a zis Isaac. ,,Cine eºti tu, fiule?``

19 Iacov a rãspuns tatãlui sãu: ,,Eu sînt Esau, fiul tãu cel mai mare; am fãcut ce mi-ai spus. Scoalã-te, rogu-te, ºezi de mãnîncã din vînatul meu, pentru ca sã mã binecuvinteze sufletul tãu!``

20 Isaac a zis fiului sãu: ,,Cum, l-ai ºi gãsit, fiule?`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Domnul, Dumnezeul tãu, mi l -a scos înainte.``

21 Isaac a zis lui Iacov: ,,Apropie-te dar, sã te pipãi, fiule, ca sã ºtiu dacã eºti cu adevãrat fiul meu Esau, sau nu.``

22 Iacov s`a apropiat de tatãl sãu Isaac, care l -a pipãit, ºi a zis: ,,Glasul este glasul lui Iacov, dar mînile sînt mînile lui Esau.``

23 Nu l -a cunoscut, pentrucã mînile îi erau pãroase, ca mînile fratelui sãu Esau; ºi l -a binecuvîntat.

24 Isaac a zis: ,,Tu eºti deci fiul meu Esau?`` ªi Iacov a rãspuns: ,,Eu sînt.``

25 Isaac a zis: ,,Adu-mi sã mãnînc din vînatul fiului meu, ca sufletul meu sã te binecuvinteze.`` Iacov i -a adus, ºi el a mîncat; i -a adus ºi vin, ºi a bãut.

26 Atunci tatãl sãu Isaac i -a zis: ,,Apropie-te dar, ºi sãrutã-mã, fiule.``

27 Iacov s`a apropiat, ºi l -a sãrutat. Isaac a simþit mirosul hainelor lui; apoi l -a binecuvîntat, ºi a zis: ,,Iatã, mirosul fiului meu este ca mirosul unui cîmp, pe care l -a binecuvîntat Domnul.

28 Sã-þi dea Dumnezeu rouã din cer, ªi grãsimea pãmîntului, Grîu ºi vin din belºug!

29 Sã-þi fie supuse noroade, ªi neamuri sã se închine înaintea ta! Sã fii stãpînul fraþilor tãi, ªi fiii mamei tale sã se închine înaintea ta! Blestemat sã fie oricine te va blestema, ªi binecuvîntat sã fie oricine te va binecuvînta.``

30 Isaac sfîrºise de binecuvîntat pe Iacov, ºi abea plecase Iacov dela tatãl sãu Isaac, cînd fratele sãu Esau s`a întors dela vînãtoare.

31 A fãcut ºi el o mîncare gustoasã, pe care a adus -o tatãlui sãu. ªi a zis tatãlui sãu: ,,Tatã, scoalã-te ºi mãnîncã din vînatul fiului tãu, pentruca sã mã binecuvinteze sufletul tãu!``

32 Tatãl sãu Isaac i -a zis: ,,Cine eºti tu?`` ªi el a rãspuns: ,,Eu sînt fiul tãu cel mai mare, Esau.``

33 Isaac s`a spãimîntat foarte tare, ºi a zis: ,,Cine este atunci cel ce a prins vînat, ºi mi l -a adus? Eu am mîncat din toate, înainte de a veni tu, ºi l-am binecuvîntat. Deaceea va rãmînea binecuvîntat.

34 Cînd a auzit Esau cuvintele tatãlui sãu, a scos mari þipete, pline de amãrãciune, ºi a zis tatãlui sãu: ,,Binecuvinteazã-mã ºi pe mine, tatã!``

35 Isaac a zis: ,,Fratele tãu a venit cu vicleºug, ºi þi -a luat binecuvîntarea.``

36 Esau a zis: ,,Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov; cãci m`a înºelat de douã ori. Mi -a luat dreptul de întîi nãscut, ºi iatã -l acum cã a venit de mi -a luat ºi binecuvîntarea!`` ªi a zis: ,,N-ai pãstrat nici o binecuvîntare pentru mine?``

37 Isaac a rãspuns, ºi a zis lui Esau: ,,Iatã, l-am fãcut stãpîn peste tine, ºi i-am dat ca slujitori pe toþi fraþii lui, l-am înzestrat cu grîu ºi vin din belºug: ce mai pot face oare pentru tine, fiule?``

38 Esau a zis tatãlui sãu: ,,N`ai decît aceastã singurã binecuvîntare, tatã? Binecuvinteazã-mã ºi pe mine, tatã!`` ªi Esau a ridicat glasul ºi a plîns.

39 Tatãl sãu Isaac a rãspuns, ºi i -a zis: ,,Iatã! Locuinþa ta va fi lipsitã de grãsimea pãmîntului ªi de roua cerului, de sus.

40 Vei trãi din sabia ta, ªi vei sluji fratelui tãu; Dar cînd te vei rãscula, Vei scutura jugul lui de pe gîtul tãu!``

41 Esau a prins urã pe Iacov, din pricina binecuvîntãrii, cu care -l binecuvîntase tatãl sãu. ªi Esau zicea în inima sa: ,,Zilele de bocet pentru tatãl meu sînt aproape, ºi apoi am sã ucid pe fratele meu Iacov.``

42 ªi au spus Rebecii cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimes atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tînãr, ºi i -a zis: ,,Iatã, fratele tãu Esau vrea sã se rãsbune pe tine, omorîndu-te.

43 Acum, fiule, ascultã sfatul meu: scoalã-te, fugi la fratele meu Laban în Haran;

44 ºi rãmîi la el cîtãva vreme, pînã se va potoli mînia fratelui tãu,

45 pînã va trece dela tine urgia fratelui tãu, ºi va uita ce i-ai fãcut. Atunci voi trimete sã te cheme. Pentru ce sã fiu lipsitã de voi amîndoi într`o zi?``

46 Rebeca a zis lui Isaac: ,,M`am scîrbit de viaþã, din pricina fetelor lui Het. Dacã Iacov va lua o asemenea nevastã, dintre fetele lui Het, dintre fetele þãrii acesteia, la ce-mi mai este bunã viaþa?``