Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 27

1 Ыскак картайып, кљзє начарлап калганда, тун уулу Эйсапты чакырып: «Уулум!» – деди. Ал ага: «Мына мен», – деди.

2 Ыскак уулуна мындай деди: «Мен эми картайып калдым, качан љлљрємдє билбейм.

3 Сен азыр куралдарыњды, саадагыњды, жаањды алып, талаага барып, мага илбээсин атып кел.

4 Мен жакшы кљргљн тамакты бышырып, алдыма алып кел. Љлљрдљн мурун сага батамды берейин».

5 Ыскак уулу Эйсапка ушул сљздљрдє айтып жатканда, Ребека угуп турган эле. Эйсап талаага илбээсин атып келгени жљнљп кетти.

6 Ребека болсо уулу Жакыпка: «Мен азыр бир тууганыњ Эйсапка атањдын:

7 “Илбээсин атып келип, мага тамак бышырып бер. Мен аны жеп, љлљр алдымда Тењир алдында сага батамды берейин”, – дегенин уктум.

8 Эми, уулум, сага айта турган сљзємљ кулак салып, айтканымды аткар.

9 Жайытка барып, эки жакшы улак алып кел. Мен алардын этинен атања жакшы кљргљн тамагын жасап берейин.

10 Аны атања алып бар, ал жеп, љлљр алдында сага батасын берсин», – деди.

11 Жакып апасы Ребекага: «Бир тууганым Эйсап тєктєє, мен болсо тєксєзмєн.

12 Атам мени сыйпалап кљрсљ, мен анын алдында алдамчы болуп, бата ордуна каргыш алып калбайын», – деди.

13 Апасы уулуна: «Уулум, сага тие турган каргыш мага тийсин. Менин сљзємдє гана угуп, айтканымды алып кел», – деди.

14 Ал барып, апасына айтканын алып келди. Апасы анын атасына жакшы кљргљн тамагын жасап берди.

15 Анан Ребека єйєнљн тун баласы Эйсаптын жакшы кийимдерин алып, кенже уулу Жакыпка кийгизди.

16 Ал эми колдору менен мойнун улактардын териси менен ороп койду.

17 Анан љзє жасаган тамак менен нанды уулу Жакыптын колуна берди.

18 Ал атасына кирип: «Ата!» – деди. Атасы: «Мына мен, сен кимсињ, уулум?» – деди.

19 Жакып атасына: «Мен тун уулуњ Эйсапмын. Айтканыњды аткардым. Љйдљ болуп отуруп, мен алып келген илбээсиндин этинен же, анан мага батањды бер», – деди.

20 Ошондо Ыскак уулунан: «Кантип бат эле таап келе койдуњ, уулум?» – деп сурады. Ал ага: «Сенин Кудай-Тењирињ Љзє алдыман чыгарды», – деп жооп берди.

21 Анан Ыскак Жакыпка: «Жакын келчи, уулум, мен сени сыйпалап кљрљйєн, сен уулум Эйсапсыњбы же ал эмессињби?» – деди.

22 Жакып атасы Ыскакка жакын келди. Ал аны сыйпалап кљрєп: «Yнє – Жакыптын єнє. Колу – Эйсаптын колу», – деди.

23 Ошентип, ал аны тааныган жок, анткени анын колдору бир тууганы Эйсаптыкындай тєктєє эле. Анан ага батасын берди.

24 Ал дагы бир жолу: «Эйсап, бул сенсињби?» – деп сурады. Жакып болсо: «Ооба, менмин», – деп жооп берди.

25 Ошондо Ыскак ага: «Алып бер, мен уулум алып келген илбээсиндин этинен жеп, ага батамды берейин», – деди. Жакып ага тамакты алып берди, ал жеди. Ал шарап да алып келди, ал аны да ичти.

26 Анан атасы Ыскак ага: «Уулум, жакын келип, мени љпчє», – деди.

27 Ал ага жакын барып, аны љптє. Ошондо Ыскак анын кийиминин жытын сезип, ага мындай деп батасын берди: «Бул – Тењир батасын берген талаанын жытындай болгон уулумдун жыты.

28 Кудай сага асман шєєдєрємєн, жердин семизин берсин, нан менен шарапты мол берсин.

29 Элдер сага кызмат кылышсын, уруулар сага баш ийип таазим этишсин. Бир туугандарыњдын тљрљсє бол, энењдин уулдары сага баш ийип таазим этишсин. Сени каргагандар каргышка калышсын, алкагандар бата алышсын».

Эйсаптын бата сурашы

30 Ыскак Жакыпка батасын берип бєткљндљн кийин, Жакып атасы Ыскактын алдынан чыгып кетери менен, бир тууганы Эйсап ањчылыктан келди.

31 Ал да атасына тамак бышырып алып келип: «Тур, ата, уулуњ алып келген илбээсиндин этинен же, анан мага батањды бересињ», – деди.

32 Атасы Ыскак андан: «Сен кимсињ?» – деп сурады. Ал: «Мен тун уулуњ Эйсапмын», – деп жооп берди.

33 Ошондо Ыскак аябай коркуп, калтырап кетип, мындай деди: «Сен келерден мурда мага илбээсиндин этин алып келген ким эле? Сен келгиче, мен анын бардык тамагынан жеп, ага батамды бердим, эми ал баталуу болот».

34 Эйсап атасынын сљздљрєн укканда, боздоп ыйлап жиберди. Анан: «Ата! Мага да батањды бер», – деди.

35 Бирок ал: «Бир тууганыњ куулук менен келип, сенин батањды алып кетти», – деди.

36 Ошондо Эйсап: «Ага Жакып деген ат бекеринен коюлган эмес тура, анткени ал мени эки жолу алдап кетти. Ал менин тунгучтугумду алды, эми менин батамды да алды», – деди. Анан ал атасынан: «Кантип эле сен мага батањдан калтырган жоксуњ?» – деп, дагы сурады.

37 Ыскак Эйсапка: «Мен аны сенин мырзањ кылдым, бардык бир туугандарыњды да ага кулчулукка бердим. Нан менен шарапты мол бердим. Эми сага эмне кыла алам, уулум?» – деп жооп берди.

38 Бирок Эйсап атасына: «Ата, кантип эле сенин бир эле батањ болсун? Мага да батањды бер, ата!» – деп, озондоп ыйлады.

39 Ошондо атасы Ыскак ага мындай деп жооп берди: «Сен семиз жерде, асман шєєдєрємє менен сугарылган жерде жашайсыњ.

40 Кылычыњ менен жашап, бир тууганыња кызмат кыласыњ, бирок ага каршы чыгып, мойнуњдан анын моюнтуругун алып таштай турган мезгил да келет».

41 Ошондо Эйсап атасы берген бата єчєн Жакыпты жек кљрєп калды. Анан Эйсап ичинен: «Атамды жоктоп ыйлай турган кєндљр жакындап калды. Ошондон кийин бир тууганым Жакыпты љлтєрљм», – деди.

42 Ребекага тун уулу Эйсаптын сљздљрєн айтып келишти. Ошондо ал киши жиберип, кичєє уулу Жакыпты чакыртып: «Сени бир тууганыњ Эйсап љлтєргљнє жатат.

43 Эми, уулум, менин сљзємдє угуп, ордуњан тургун да, Харандагы менин бир тууганым Лабандыкына кач.

44 Бир тууганыњдын ачуусу тараганча, аныкында бир аз жашай тур.

45 Бир тууганыњдын сага болгон ачуусу тарап, ага кылгандарыњды унутсун. Анан мен киши жиберип, ал жактан сени алдырып алам. Бир кєндєн ичинде экљљњљн тењ ажырап калгым келбейт», – деди.

Жакыптын Месопотамияга кетиши

46 Анан Ребека Ыскакка: «Хет кыздарынан улам мен жашоого ыраазы эмесмин. Эгерде Жакып да бул жердин кыздарынан, Хеттин ушундай кыздарынан аял алса, анда мен жашап эмне кылам?» – деди.