Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 26

1 În þarã a venit o foamete, afarã de foametea dintîi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s`a dus la Abimelec, împãratul Filistenilor, la Gherar.

2 Domnul i S`a arãtat, ºi i -a zis: ,,Nu te pogorî în Egipt! Rãmîi în þara în care îþi voi spune.

3 Locuieºte ca strãin în þara aceasta; Eu voi fi cu tine, ºi te voi binecuvînta; cãci toate þinuturile acestea þi le voi da þie ºi seminþei tale, ºi voi þinea jurãmîntul pe care l-am fãcut tatãlui tãu Avraam.``

4 Îþi voi înmulþi sãmînþa, ca stelele cerului; voi da seminþei tale toate þinuturile acestea; ºi toate neamurile pãmîntului vor fi binecuvîntate în sãmînþa ta, ca rãsplatã

5 pentrucã Avraam a ascultat de porunca Mea, ºi a pãzit ce i-am cerut, a pãzit poruncile Mele, orînduirile Mele, ºi legile Mele.``

6 Astfel Isaac a rãmas la Gherar.

7 Cînd îi puneau oamenii locului aceluia întrebãri cu privire la nevasta lui, el zicea: ,,Este sora mea.`` Cãci îi era fricã sã spunã cã este nevastã-sa, ca sã nu -l omoare oamenii locului aceluia, fiindcã Rebeca era frumoasã la chip.

8 Fiindcã ºederea lui acolo se lungise, s`a întîmplat cã Abimelec, împãratul Filistenilor, uitîndu-se pe fereastrã, a vãzut pe Isaac jucîndu-se cu nevastã-sa Rebeca.

9 Abimelec a trimes sã cheme pe Isaac, ºi i -a zis: ,,Nu mai încape îndoialã cã e nevastã-ta. Cum ai putut zice: ,,E soru-mea?`` Isaac i -a rãspuns: ,,Am zis aºa, ca sã nu mor din pricina ei.``

10 ªi Abimelec a zis: ,,Ce ne-ai fãcut? Ce uºor s`ar fi putut ca vreunul din norod sã se culce cu nevastã-ta, ºi ne-ai fi fãcut vinovaþi.``

11 Atunci Abimelec a dat urmãtoarea poruncã întregului norod: ,,Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omorît.``

12 Isaac a fãcut sãmãnãturi în þara aceea, ºi a strîns rod însutit în anul acela; cãci Domnul l -a binecuvîntat.

13 Astfel omul acesta s`a îmbogãþit, ºi a mers îmbogãþindu-se din ce în ce mai mult, pînã ce a ajuns foarte bogat.

14 Avea cirezi de vite ºi turme de oi, ºi un mare numãr de robi: de aceea Filistenii îl pismuiau.

15 Toate fîntînile, pe cari le sãpaserã robii tatãlui sãu, pe vremea tatãlui sãu Avraam, Filistenii le-au astupat ºi le-au umplut cu þãrînã.

16 ªi Abimelec a zis lui Isaac: ,,Pleacã dela noi, cãci ai ajuns mult mai puternic decît noi.``

17 Isaac a plecat de acolo ºi a tãbãrît în valea Gherar, unde s`a aºezat cu locuinþa.

18 Isaac a sãpat din nou fîntînile de apã, pe cari le sãpaserã robii tatãlui sãu Avraam, ºi pe cari le astupaserã Filistenii, dupã moartea lui Avraam; ºi le -a pus iar㺠aceleaºi nume, pe cari le pusese tatãl sãu.

19 Robii lui Isaac au mai sãpat în vale, ºi au dat acolo peste o fîntînã cu apã de izvor.

20 Pãstorii din Gherar s`au certat însã cu pãstorii lui Isaac, zicînd: ,,Apa este a noastrã.`` ªi a pus fîntînii numele Esec, pentrucã se certaserã cu el.

21 Apoi au sãpat o altã fîntînã, pentru care iar au fãcut gîlceavã, de aceea a numit -o Sitna.

22 Pe urmã s`a mutat de acolo, ºi a sãpat o altã fîntînã, pentru care nu s`au mai certat; ºi a numit -o Rehobot; ,,cãci``, a zis el, ,,Domnul ne -a fãcut loc larg, ca sã ne putem întinde în þarã.``

23 De acolo s`a suit la Beer-ªeba.

24 Domnul i S`a arãtat chiar în noaptea aceea, ºi i -a zis: ,,Eu sînt Dumnezeul tatãlui tãu Avraam; nu te teme, cãci Eu sînt cu tine; te voi binecuvînta, ºi îþi voi înmulþi sãmînþa, din pricina robului Meu Avraam.``

25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, ºi ºi -a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au sãpat acolo o fîntînã.

26 Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul sãu Ahuzat, ºi cu Picol, cãpetenia oºtirii lui.

27 Isaac le -a zis: ,,Pentru ce veniþi la mine, voi cari mã urîþi ºi m`aþi izgonit dela voi?``

28 Ei au rãspuns: ,,Vedem lãmurit cã Domnul este cu tine. De aceea zicem: ,,Sã fie un jurãmînt între noi, între noi ºi tine, ºi sã facem un legãmînt cu tine!

29 Anume, jurã cã nu ne vei face nici un rãu, dupã cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci þi-am fãcut numai bine, ºi te-am lãsat sã pleci în pace. Tu acum eºti binecuvîntat de Domnul.``

30 Isaac le -a dat un ospãþ, ºi au mîncat ºi au bãut.

31 S`au sculat dis de dimineaþã, ºi s`au legat unul cu altul printr`un jurãmînt. Isaac i -a lãsat apoi sã plece, ºi ei l-au pãrãsit în pace.

32 In aceeaº zi, niºte robi ai lui Isaac au venit sã -i vorbeascã de fîntîna pe care o sãpau, ºi i-au zis: ,,Am dat de apã!``

33 ªi el a numit -o ªiba. De aceea s`a pus cetãþii numele Beer-ªeba pînã în ziua de azi.

34 La vîrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, ºi pe Basmat, fata Hetitului Elon.

35 Ele au fost o pricinã de mare amãrãciune pentru Isaac ºi Rebeca.