Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 26

1Бiр кезде Ыбырайымныњ т±сында болѓандай елдi таѓы да аштыќ жайлады. Сонда Ысќаќ фiлiстiр патшасы Єбумєлiктiњ елiндегi Герар ќаласына ќарай жол тартты.

2Ал Жаратќан Ие Ысќаќќа аян берiп: «Мысыр жаќќа кµшпей, Мен айтќан жерде ќоныстанып,

3сол елде кiрме ретiнде т±ра бер! Саѓан єрдайым жар болып, батамды ќондырамын, ±рпаќтарыња осы жерлердiњ бєрiн сыйлап, єкењ Ыбырайымѓа берген антымды ж‰зеге асырамын.

4¦рпаќтарыњды аспандаѓы ж±лдыздар сияќты сансыз етiп кµбейтемiн. Оларѓа осы жерлердi берiп, солар арќылы жер бетiндегi барлыќ ±лттарѓа аќ батам ќонатын болады.

5¤йткенi Ыбырайым Менiњ тiлiмдi алып, берген б±йрыќтарыма, ережелерiме жєне µсиет сµздерiме т‰гел ќ±лаќ асып, ж‰зеге асырды», — дедi.

6Осылайша Ысќаќ Герарда т±рып ќалды.


7Алайда сол жердiњ адамдары одан єйелi туралы с±раѓанда, Ысќаќ оларѓа: «Ол менiњ ќарындасым», — деп жауап бердi. Себебi Ысќаќ «Жергiлiктi адамдар Рабиѓаѓа бола кµзiмдi ќ±ртып ж‰рер, ол керемет с±лу ѓой» деп ойлап, оны єйелiм деп айтудан ќорыќты.


8Ысќаќ сол жерде бiраз уаќыт болѓанда, фiлiстiр патшасы Єбумєлiк терезеден Ысќаќтыњ єйелi Рабиѓаны аймалап жатќанын кµрiп ќалды.

9Сонда Єбумєлiк Ысќаќты шаќыртып алып:

— Ол сенiњ єйелiњ екен ѓой! Сен ќалайша оны ќарындасым деп ж‰рсiњ? — деп жекiдi. Ысќаќ оѓан:

— ¤йткенi оѓан бола менi µлтiрiп тастар деп ойладым, — дедi.

10Єбумєлiк:

— Сен неге б±лай iстедiњ? Жергiлiктi ер адамдардыњ бiреуi єйелiње жаќындап ќоюы м‰мкiн едi. Сонда бiз кiнєлы болып ќалатын едiк, — деп,

11халыќќа мынандай жарлыќ шыѓарды: «Кiмде-кiм мына ерлi-зайыптыѓа тиiссе, сол µлiмге кесiледi!»


12Ысќаќ осы жерге егiн салып, сол жылы одан ж‰з есе µнiм алды, себебi Тєњiр оны жарылќаѓан болатын.

13Ол байи бердi, оныњ д‰ние-м‰лкi кµбейген ‰стiне кµбейiп, Ысќаќ наѓыз бай адамѓа айналды.

14Оныњ iрiлi-±саќты малдарыныњ отар-табындары жєне ќ±л-ќызметшiлерi кµп болѓандыќтан, фiлiстiрлер оѓан ќызѓанышпен ќарай бастады.

15Сондыќтан олар Ысќаќтыњ єкесi Ыбырайымныњ тiрi кезiнде ќызметшiлерiне ќаздырѓан барлыќ ќ±дыќтарды топыраќпен толтырып, бiтеп тастады.


16Єбумєлiк те: «Бiздiњ жаќтан кµшiп кет, бiзден єлдеќайда к‰шейiп алдыњ», — деп Ысќаќќа терiс ќарады.

17Ысќаќ сол арадан кµшiп, шатырларын Герар ањѓарына тiгiп, ќоныстанды.

18Сол жерде Ысќаќ єкесi Ыбырайымныњ тiрi кезiнде ќаздырѓан, бiраќ ол µлгеннен кейiн фiлiстiрлер топыраќпен бiтеп тастаѓан ќ±дыќтарын ќайта аршытып, оларды єкесiнiњ ќойѓан аттарымен атады.


19Ысќаќтыњ ќызметшiлерi сол ањѓарда ќ±дыќ ќазып ж‰рiп, судыњ ќайнар кµзiн тапты.

20Алайда герарлыќ баќташылар оныњ малшыларымен таласып: «Б±л бiздiњ су», — дедi. Сол ќ±дыќ ‰шiн дауласќандыќтан Ысќаќ оны «Даулы ќ±дыќ» деп атады.

21Кейiн ќызметшiлерi таѓы бiр ќ±дыќ ќазды. Герарлыќ баќташылар ол туралы да дауласты. Ысќаќ оны «Жауласу ќ±дыѓы» деп атады.

22Ысќаќ єрiрек кµшiп барып, сол жерден таѓы бiр ќ±дыќ ќаздырды. Оѓан бола жанжал тумаѓандыќтан, Ысќаќ оны «Кењ µрiс» деп атап: «Жаратќан Ие бiзге кењ µрiс сыйлады, ендi осы жерде µсiп-µнемiз», — дедi.


23Сол жерден ол Бер-Шебаѓа ќоныс аударды.

24Б±л т‰нi оѓан Жаратќан Ие аян берiп: «Мен єкењ Ыбырайым сиынатын Ќ±даймын. Ќорыќпа, єрдайым сенi кµз алдымда ±стап жарылќаймын. Ќызметшiм Ыбырайым ‰шiн сенiњ ±рпаѓыњды µте кµп етемiн», — дедi.

25Ысќаќ б±л жерде Жаратќан Иеге арнап ќ±рбандыќ беретiн орын жасап, Оѓан сиынды. Сол мањайѓа шатырларын тiгiп, ќ±лдарына ќ±дыќ ќаздырды.


26Осы екi арада Герардан кењесшiсi Ахузат пен єскери ќолбасшысы Пихолды ертiп алып, Єбумєлiк келдi.

27Ысќаќ оларѓа:

— Маѓан неге келдiњдер, менiмен µштесiп, ќуып жiберген едiњдер ѓой, — дедi.

28Олар:

— Бiз Жаратќан Иенiњ сенi кµз алдында ±стайтынын аныќ кµрiп т±рмыз. Сенiмен бiздiњ арамызда антпен бекiтiлген келiсiм болу керек деп шештiк. Сондыќтан бiр-бiрiмiзбен шарт жасасайыќ.

29Бiз саѓан тиiспей, тек жаќсылыќ жасап, бiзден бейбiт т‰рде кетуiње жаѓдай жасаѓанымыз сияќты, сен де бiзге жамандыќ iстемейсiњ. Сен ќалай дегенмен Тєњiрдiњ батасы ќонѓан адамсыњ ѓой, — деп жауап бердi.


30Ысќаќ оларѓа ќонаќасы берiп, барлыѓы iшiп-жедi.

31Ертењiне ерте т±рып, єрќайсысы бiр-бiрiне ант бердi. Ысќаќ оларды шыѓарып салып, жылы ж‰збен ќоштасты.


32Сол к‰нi Ысќаќтыњ ќ±лдары оѓан µздерi ќазѓан ќ±дыќ туралы: «Бiз су таптыќ», — деп хабар жеткiздi.

33Ысќаќ сол ќ±дыќты Шеба (яѓни «Ант») деп атады, сондыќтан сол жердегi ќала осы к‰нге дейiн Бер-Шеба («Ант ќ±дыѓы») деп аталады.


34Ал (Ысќаќтыњ т±њѓышы) Есау ќырыќ жасќа толѓанда хеттiк Бегеридiњ ќызы Ехудиттi жєне хеттiк Елонныњ ќызы Басематты єйелдiкке алды.

35Б±лар Ысќаќ пен Рабиѓаѓа ‰лкен уайым єкелдi.