Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 26

1 Ыбрайымдын убагында болгондой эле, жер бетинде дагы ачарчылык болду. Ыскак Пелишти падышасы Абы-Мелекке бармак болуп, Герар жерине жљнљдє.

2 Тењир ага келип, мындай деди: «Мисирге барба, Мен сага айткан жерде жаша.

3 Ошол жерде келгин катары жаша. Мен сени менен болом, сага батамды берем, анткени сага жана сенин тукумуња ошол жердин баарын берем, Мен сенин атањ Ыбрайымга берген антымды орундатам.

4 Сенин укум-тукумуњду асмандагы жылдыздардай кљбљйтљм. Сенин укум-тукумуња бул жердин баарын берем. Жер жєзєндљгє бардык элдер сенин уругуњ аркылуу бата алышат.

5 Анткени Ыбрайым Менин айтканымды угуп, Мен аткар деп осуят кылганды, Менин буйруктарымды, кљрсљтмљлљрємдє, мыйзамдарымды аткарды».

6 Ошентип, Ыскак Герарга отурукташты.

7 Ал жердин тургундары анын аялы жљнєндљ сурашканда, ал: «Бул менин карындашым», – деп жооп берди. Ребека єчєн бул жердин тургундары мени љлтєрєп коюшат деп ойлоп, ал аны «менин аялым» деп айткандан коркту, анткени ал сулуу аял эле.

8 Бирок ал жерде кљп убакыт жашагандан кийин, Пелишти падышасы Абы-Мелек терезеден Ыскактын љз аялы Ребека менен ойноп жатканын кљрдє.

9 Ошондо Абы-Мелек Ыскакты чакырып: «Бул сенин аялыњ турбайбы, аны “карындашым” деп кантип айттыњ?» – деди. «Аялым єчєн мени љлтєрєп коюшат деп ойлодум», – деп жооп берди Ыскак.

10 Бирок Абы-Мелек: «Бул эмне кылганыњ? Эл арасынан бирљљ сенин аялыња жакындап коё жаздады, аз жерден бизди кєнљљгљ тєртєп коё жаздадыњ», – деди.

11 Анан Абы-Мелек бєт элге буйрук берип, мындай деди: «Ким бул адамга жана анын аялына тийсе, ал љлєм жазасына тартылат».

12 Ыскак ошол жерге арпа сээп, ошол жылы жєз эселеп тєшєм алды, анткени Тењир ага ушинтип батасын берди.

13 Ошентип, Ыскак бай адам болду. Анын байлыгы кљбљйгљндљн кљбљйєп, абдан бай болду.

14 Анын майда жана бодо малы, айдоо жерлери кљп болгондуктан, пелиштиликтер кљз арта башташты.

15 Атасы Ыбрайымдын кљзє тирєєсєндљ, атасынын кулдары казган кудуктардын баарын пелиштиликтер уратып, топуракка толтуруп салышты.

16 Абы-Мелек да Ыскакка: «Бизден алыс кет, анткени бизден алда канча кєчтєє болуп алдыњ», – деди.

17 Ошондо Ыскак ал жерден кетип, чатырларын Герар љрљљнєнљ тигип, ошол жерде отурукташып калды.

18 Атасы Ыбрайымдын убагында казылып, ал љлгљндљн кийин пелиштиликтер топурак толтуруп салган кудуктарды Ыскак кайрадан казып, аларды атасы атаган аттар менен атады.

19 Ыскактын кулдары љрљљндє казып жатып, ал жерден суусу бар кудук табышты.

20 Ошондо Герардын койчулары менен Ыскактын койчулары: «Бул биздин суу», – деп талашышкандыктан, ал анын атын Эйсек деп атады.

21 Дагы бир кудук казышты. Ал тууралуу да талашышкандыктан, ал анын атын Ситна деп атады.

22 Ошондо ал бул жерден кетип, башка кудук казды. Ал тууралуу талаш болгон жок. Ошондо ал: «Эми Тењир бизге кенен жер берди, биз эми жер бетинде кљбљйљ баштайбыз», – деп, ал кудукту Рехобот деп атады.

23 Ал жерден ал Бейер-Шебага кљчтє.

24 Ошол тєнє Тењир ага келип, мындай деди: «Мен сенин атањ Ыбрайымдын Кудайымын. Коркпогун, анткени Мен сени мененмин. Кулум Ыбрайым єчєн сага батамды берип, сенин тукумуњду кљбљйтљм».

25 Ошондо Ыскак ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, Тењирдин атын чакырды. Ошол жерге чатырын тикти. Кулдары ошол жерге кудук казышты.

Ыскактын Абы-Мелек менен келишим тєзєшє

26 Ага Герардан Абы-Мелек љзєнєн досу Акузат жана аскер башчысы Пихол менен келди.

27 Ыскак аларга: «Силер мени жек кљрєп, љзєњљрдєн арањардан кууп жибергенден кийин, мага эмнеге келдињер?» – деди.

28 «Тењир сени менен экенин ачык кљрдєк, ошон єчєн биз сени менен антташып, келишим тєзљлє.

29 Анткени биз сага тийбей, жакшылык гана кылып, сени тынчтык менен коё бергендей эле, сен да бизге жамандык кылба. Сен азыр Тењирдин батасына ээсињ», – дешти алар.

30 Ыскак алар єчєн той љткљрдє. Алар ичип-жешти.

31 Эртеси эртењ менен эрте туруп, алар бири-бирине ант беришти. Ыскак аларды коё берди, алар аныкынан тынчтык менен жљнљп кетишти.

32 Ошол эле кєнє Ыскактын кулдары келип, љздљрє казган кудук тууралуу: «Биз суу таптык», – деп кабарлашты.

33 Ыскак ал кудукту Шеба деп атады. Ошондуктан ушул кєнгљ чейин ал шаардын аты Бейер-Шеба деп аталат.

Эйсаптын аялдары

34 Эйсап кырк жашка чыкканда, хеттик Бейердин кызы Жейудитти жана хеттик Эйлондун кызы Басыматты аялдыкка алды.

35 Алар Ыскак менен Ребеканын башына тєшкљн кайгы болду.