Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 25

1 Avraam a mai luat o nevastã, numitã Chetura.

2 Ea i -a nãscut pe Zimran, pe Iocºan, pe Medan, pe Madian, pe Iºbac ºi ªuah.

3 Iocºan a nãscut pe Seba ºi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aºurimii, Letuºimii ºi Leumimii. -

4 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida ºi Eldaa. Toþi aceºtia sînt fiii Cheturei.

5 Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.

6 Dar a dat daruri fiilor þiitoarelor sale; ºi, pe cînd era încã în viaþã, i -a îndepãrtat de lîngã fiul sãu Isaac înspre rãsãrit, în þara Rãsãritului.

7 Iatã zilele anilor vieþii lui Avraam: el a trãit o sutã ºaptezeci ºi cinci de ani.

8 Avraam ºi -a dat duhul, ºi a murit, dupã o bãtrîneþã fericitã, înaintat în vîrstã ºi sãtul de zile; ºi a fost adãugat la poporul sãu.

9 Isaac ºi Ismael, fiii sãi, l-au îngropat în peºtera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Þohar, Hetitul, care este faþã în faþã cu Mamre.

10 Acesta este ogorul, pe care -l cumpãrase Avraam dela fiii lui Het. Acolo au fost îngropaþi Avraam ºi nevastã-sa Sara.

11 Dupã moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvîntat pe fiul sãu Isaac. El locuia lîngã fîntîna ,,Lahai-Roi.``

12 Iatã spiþa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care -l nãscuse lui Avraam Egipteanca Agar, roaba Sarei.

13 Iatã numele fiilor lui Ismael, dupã numele lor, dupã neamurile lor: Nebaiot, întîiul nãscut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,

14 Miºma, Duma, Masa;

15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiº ºi Chedma.

16 Aceºtia sînt fiii lui Ismael; acestea sînt numele lor, dupã satele ºi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi, dupã neamurile lor.

17 ªi iatã anii vieþii lui Ismael: o sutã treizeci ºi ºapte de ani. El ºi -a dat duhul, ºi a murit, ºi a fost adãugat la poporul sãu.

18 Fiii lui au locuit dela Havila pînã la ªur, care este în faþa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s`a aºezat în faþa tuturor fraþilor lui.

19 Iatã spiþa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a nãscut pe Isaac.

20 Isaac era în vîrstã de patruzeci de ani, cînd a luat de nevastã pe Rebeca, fata lui Betuel, Arameul din Padan-Aram, ºi sora lui Laban, Arameul.

21 Isaac s`a rugat Domnului pentru nevastã-sa, cãci era stearpã; ºi Domnul l -a ascultat: nevastã-sa Rebeca a rãmas însãrcinatã.

22 Copiii se bãteau în pîntecele ei; ºi ea a zis: ,,Dacã -i aºa, pentru ce mai sînt însãrcinatã?`` S`a dus sã întrebe pe Domnul.

23 ªi Domnul i -a zis: ,,Douã neamuri sînt în pîntecele tãu, ªi douã noroade se vor despãrþi la ieºirea din pîntecele tãu. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decît celalt. ªi cel mai mare va sluji celui mai mic.``

24 S`au împlinit zilele cînd avea sã nascã; ºi iatã cã în pîntecele ei erau doi gemeni.

25 Cel dintîi a ieºit roº de tot: ca o manta de pãr, ºi de aceea i-au pus numele Esau.

26 Apoi a ieºit fratele sãu, care þinea cu mîna de cãlcîi pe Esau; ºi deaceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vîrstã de ºasezeci de ani, cînd s`au nãscut ei.

27 Bãieþii aceºtia s`au fãcut mari. Esau a ajuns un vînãtor îndemînatic, un om care îºi petrecea vremea mai mult pe cîmp; dar Iacov era un om liniºtit, care stãtea acasã în corturi.

28 Isaac iubea pe Esau, pentrucã mînca din vînatul lui; Rebeca însã iubea mai mult pe Iacov.

29 Odatã, pe cînd ferbea Iacov o ciorbã, Esau s`a întors dela cîmp, rupt de obosealã.

30 ªi Esau a zis lui Iacov: ,,Dã-mi, te rog, sã mãnînc din ciorba aceasta roºiaticã, fiindcã sînt rupt de obosealã.`` Pentru aceea s`a dat lui Esau numele Edom.

31 Iacov a zis: ,,Vinde-mi azi dreptul tãu de întîi nãscut!``

32 Esau a rãspuns: ,,Iatã-mã, sînt pe moarte; la ce-mi slujeºte dreptul acesta de întîi nãscut?``

33 ªi Iacov a zis: ,,Jurã-mi întîi.`` Esau i -a jurat, ºi astfel ºi -a vîndut dreptul de întîi nãscut lui Iacov.

34 Atunci Iacov a dat lui Esau pîne ºi ciorbã de linte. El a mîncat ºi a bãut; apoi s`a sculat ºi a plecat. Astfel ºi -a nesocotit Esau dreptul de întîi nãscut.