Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 25

1Ыбырайым таѓы да ‰йленiп, Кетура есiмдi єйел алѓан болатын.

2Одан Ыбырайымныњ Зимран, Жоќшан, Медан, Мадиян, Ишбаќ жєне Шуах деген ±лдары д‰ниеге келдi.

3Жоќшаннан Шаба мен Дедан туды. Деданнан кезiнде ассурлыќтар, летуштiктер жєне леумдiктер тарады.

4Мадиянныњ ±лдарыныњ аттары мыналар: Ефа, Ефер, Хенох, Абида жєне Елдаѓа. Б±лардыњ барлыѓы да Кетурадан тараѓан ±рпаќтар болатын.


5Ал Ыбырайым жинаѓан бар д‰ние-м‰лкiн Сарадан туѓан Ысќаќќа м±ра етiп ќалдырды.

6¤зiнiњ кµзi тiрiсiнде тоќалдарынан туѓан ±лдарына еншi берiп, оларды ±лы Ысќаќтыњ мањынан алысыраќ, шыѓыс жаќтаѓы араб жерiне ќарай жiбердi.


7Ыбырайым барлыѓы ж‰з жетпiс бес жыл жасады.

8Ол маѓыналы µмiр с‰рiп, жасы ±лѓайѓан шаѓында о д‰ниеге, ата-бабаларыныњ ќасына аттанды.

9-10 Ысќаќ пен Ысмаѓ±л єкелерiнiњ мєйiтiн Мамренiњ ќасында, хеттiк Сохар ±лы Ефронныњ егiстiгiнде орналасќан Махпела ‰њгiрiне апарып, марќ±м єйелi Сараныњ ќасына ќойды. Б±л егiстiк пен ‰њгiрдi Ыбырайым кезiнде хеттiктерден сатып алѓан болатын.

11Ыбырайым µлгеннен кейiн Ќ±дай Ысќаќты да жарылќап ж‰рдi. Ол «Ќамќоршым — тiрi Ќ±дай» деген ќ±дыќтыњ мањайында µмiр с‰рiп жатты.

Ысмаѓ±лдыњ ±рпаќтары


12Ыбырайымныњ Сараныњ мысырлыќ к‰њi Ажардан туѓан ±лы Ысмаѓ±лдыњ ‰рiм-б±таѓыныњ тарихы мынау:

13Ысмаѓ±лдыњ ±лдарынан тараѓан ±рпаќтар рет-ретiмен былай аталады: алдымен Ысмаѓ±лдыњ т±њѓышы Набайот д‰ниеге келдi, сонан соњ Кедар, Адбел, Мипсам,

14Мишма, Дума, Масса,

15Хадад, Тема, Етур, Нафиш жєне Кедма туды.

16Б±лар Ысмаѓ±лдыњ он екi ±лдарынан тарап, жартылай кµшпендi, жартылай отырыќшы болып, мекендеген жерiне ќарай бµлiнген рулардыњ он екi кµсемi болды.

17Ысмаѓ±л барлыѓы ж‰з отыз жетi жыл µмiр с‰рiп, ата-бабаларыныњ ќасына аттанды.

18Оныњ ±рпаќтары Мысырдыњ шыѓысындаѓы Шурдан Ассур елiндегi Хауилаѓа ќарай созылѓан аралыќты мекендеп, бауырлас тайпалармен жауласып µмiр с‰рдi.

Ысќаќтыњ ±лдары Есау мен Жаќып


19Ыбырайымныњ ±лы Ысќаќтыњ ‰рiм-б±таѓыныњ тарихы мынау: Ыбырайымнан Ысќаќ туды.

20Ысќаќ ќырыќ жасында солт‰стiк Месопотамияда т±ратын арамейлiк Бетуелдiњ ќызы, Лабанныњ ќарындасы Рабиѓаѓа ‰йлендi.


21Єйелi бала кµтермегендiктен, Ысќаќ ол ‰шiн Жаратќан Иеге жалына сиынды. Оныњ тiлегiн Иемiз ќабыл алып, к‰ндердiњ к‰нiнде Рабиѓа ж‰ктi болды.

22Оныњ ќ±рсаѓындаѓы екi нєресте бiр-бiрiмен тебiсетiн. Сонда ол: «Менде не ‰шiн б±лай?» — деп ойлап, осыны бiлмекшi болып Жаратќан Иеге ж‰гiндi.

23Ол:
«Сенiњ iшiњде екi тайпа жатыр,
Ќ±рсаѓыњнан екi ±лт тарамаќ.
Бiреуi екiншiсiнен к‰штiрек болып,
Аѓасы iнiсiнiњ ќызметшiсi болмаќ», — дедi.


24Босанатын уаќыты келiп, Рабиѓа егiз ±л тапты.

25Бiрiншi туѓан баланыњ денесiн ќызыл т‰к басып кеткендiктен, оѓан Есау (яѓни «Т‰ктi») деп ат ќойды.

26Одан соњ оныњ сыњары кµрiндi, ол бiр ќолымен Есауды µкшесiнен ±стап алыпты. Оны Жаќып (яѓни «¤кшеден ±стаушы, Алдамшы») деп атады. Егiз ±лды болѓанда, Ысќаќ алпыста едi.


27Балалар ер жеттi. Есау дала кезiп ж‰ретiн бiлiктi ањшы болса, Жаќып отбасынан алыстамай шатырдыњ мањайында µмiр с‰рудi ±натты.

28Ысќаќ Есауды ерекше жаќсы кµретiн, себебi ол баласы аулаѓан жабайы ањныњ етiн с‰йсiне жейтiн. Ал Жаќып Рабиѓаныњ с‰йiктi баласы болды.


29Бiр к‰нi Жаќып тамаќ пiсiрiп жатќанда Есау шаршап, ќарны ашып даладан келдi.

30Ол Жаќыпќа:

— Маѓан тезiрек мына бiр ќызѓылт т‰стi кµжењнен бершi, мен ашпын, — дедi. Сондыќтан ол кейiн Едом (яѓни «Ќызыл») деп аталды.


31Жаќып:

— Онда ќазiр маѓан µзiњнiњ т±њѓыштыќ жолыњды сат, — деп ќолќа салды.

32Есау:

— Аштыќтан µлейiн деп т±рѓанымда маѓан т±њѓыш боп туѓандыѓымныњ керегi ќанша? — дедi.

33Жаќып:

— Бiрiншi маѓан ант бер, — деп талап еттi. Есау ант берiп, µзiнiњ т±њѓыштыќ жолын Жаќыпќа сатып жiбердi.

34Сонда Жаќып оѓан нан жєне ќызыл жасымыќтан пiсiрген кµженi ±сынды. Есау iшiп-жеп болѓан соњ жµнiне кеттi. Осылайша ол т±њѓыштыќ жолына немќ±райды ќарап, одан бас тартты.