Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 24

1 Avraam era bãtrîn, înaintat în vîrstã; ºi Domnul binecuvîntase pe Avraam în orice lucru.

2 Avraam a zis celui mai bãtrîn rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: ,,Pune-þi te rog, mîna subt coapsa mea;

3 ºi te voi pune sã juri, pe Domnul, Dumnezeul cerului ºi Dumnezeul pãmîntului, cã nu vei lua fiului meu o nevastã dintre fetele Cananiþilor, în mijlocul cãrora locuiesc,

4 ci te vei duce în þara ºi la rudele mele sã iei nevastã fiului meu Isaac.``

5 Robul i -a rãspuns: ,,Poate cã femeia n`are sã vrea sã mã urmeze în þara aceasta; va trebui sã duc oare pe fiul tãu în þara de unde ai ieºit tu?``

6 Avraam i -a zis: ,,Sã nu care cumva sã duci pe fiul meu acolo!

7 Domnul, Dumnezeul cerului, care m`a scos din casa tatãlui meu ºi din patria mea, care mi -a vorbit ºi mi -a jurat, zicînd: ,,Seminþei tale voi da þara aceasta,`` va trimete pe Îngerul Sãu înaintea ta; ºi de acolo vei lua o nevastã fiului meu.

8 Dacã femeia nu va vrea sã te urmeze, vei fi dezlegat de jurãmîntul acesta, pe care te pun sã -l faci. Cu nici un chip sã nu duci însã acolo pe fiul meu.``

9 Robul ºi -a pus mîna subt coapsa stãpînului sãu Avraam, ºi i -a jurat cã are sã pãzeascã aceste lucruri.

10 Robul a luat zece cãmile dintre cãmilele stãpînului sãu, ºi a plecat, avînd cu el toate lucrurile de preþ ale stãpînului sãu. S`a sculat, ºi a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.

11 A lãsat cãmilele sã se odihneascã, în genunchi, afarã din cetate, lîngã o fîntînã. Era seara, pe vremea cînd ies femeile sã scoatã apã.

12 ªi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul stãpînului meu Avraam! Te rog, dã-mi izbîndã astãzi, ºi îndurã-Te de stãpînul meu Avraam.

13 Iatã, stau lîngã izvorul acesta de apã, ºi fetele oamenilor din cetate vin sã scoatã apã.

14 Fã ca fata cãreia îi voi zice: ,,Pleacã-þi vadra, te rog, ca sã beau,`` ºi care va rãspunde: ,,Bea, ºi am sã dau de bãut ºi cãmilelor tale,`` sã fie aceea, pe care ai rînduit -o Tu pentru robul Tãu Isaac! ªi prin aceasta voi cunoaºte cã Te-ai îndurat de stãpînul meu.``

15 Nu sfîrºise el încã de vorbit, ºi -a ieºit, cu vadra pe umãr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcãi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.

16 Fata era foarte frumoasã; era fecioarã, ºi nici un bãrbat n`avusese legãturi cu ea. Ea s`a pogorît la izvor, ºi -a umplut vadra ºi s`a suit iarãº.

17 Robul a alergat înaintea ei, ºi a zis: ,,Dã-mi, te rog, sã beau puþinã apã din vadra ta.``

18 ,,Bea, domnul meu,`` a rãspuns ea. ªi s`a grãbit de a plecat vadra pe mînã, ºi i -a dat sã bea.

19 Dupã ce i -a dat ºi a bãut de s`a sãturat, a zis: ,,Am sã scot apã ºi pentru cãmilele tale, pînã vor bea ºi se vor sãtura.``

20 A vãrsat în grabã vadra în adãpãtoare, ºi a alergat iar㺠la fîntînã ca sã scoatã apã; ºi a scos pentru toate cãmilele lui.

21 Omul o privea cu mirare ºi fãrã sã zicã nimic, ca sã vadã dacã Domnul a fãcut sã -i izbuteascã sau nu cãlãtoria.

22 Cînd s`au sãturat cãmilele de bãut, omul a luat o verigã de aur, de greutatea unei jumãtãþi de siclu ºi douã brãþãri, grele de zece sicli de aur.

23 ªi a zis: ,,A cui fatã eºti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatãlui tãu, ca sã rãmînem peste noapte?``

24 Ea a rãspuns: ,,Eu sînt fata lui Betuel, fiul Milcãi ºi al lui Nahor.``

25 ªi i -a zis mai departe: ,,Avem paie ºi nutreþ din belºug, ºi este ºi loc de gãzduit peste noapte.``

26 Atunci omul a plecat capul, ºi s`a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului,

27 zicînd: ,,Binecuvîntat sã fie Domnul, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, care n`a pãrãsit îndurarea ºi credincioºia Lui faþã de stãpînul meu! Domnul m`a îndreptat în casa fraþilor stãpînului meu.``

28 Fata a alergat ºi a istorisit mamei sale acasã cele întîmplate.

29 Rebeca avea un frate, numit Laban. ªi Laban a alergat afarã la omul acela, la izvor.

30 Vãzuse veriga ºi brãþãrile în mînile sorei sale, ºi auzise pe soru-sa Rebeca spunînd: ,,Aºa mi -a vorbit omul acela.`` A venit dar la omul acela, care stãtea lîngã cãmile la izvor,

31 ºi a zis: ,,Vino, binecuvîntatul Domnului! Pentruce stai afarã? Am pregãtit casa, ºi am pregãtit un loc pentru cãmile.``

32 Omul a intrat în casã. Laban a pus sã descarce cãmilele, a dat paie ºi nutreþ cãmilelor ºi a adus apã pentru spãlat picioarele omului aceluia ºi ale oamenilor cari erau cu el.

33 Apoi, i -a dat sã mãnînce. Dar el a zis: ,,Nu mãnînc pînã nu voi spune ce am de spus.`` ,,Vorbeºte!`` a zis Laban.

34 Atunci el a zis: ,,Eu sînt robul lui Avraam.

35 Domnul a umplut de binecuvîntãri pe stãpînul meu, care a ajuns la mare propãºire. I -a dat oi ºi boi, argint ºi aur, robi ºi roabe, cãmile ºi mãgari.

36 Sara, nevasta stãpînului meu, a nãscut, la bãtrîneþã, un fiu stãpînului meu; ºi lui i -a dat el tot ce are.

37 Stãpînul meu m`a pus sã jur, ºi a zis: ,,Sã nu iei fiului meu o nevastã dintre fetele Cananiþilor, în þara cãrora locuiesc;

38 ci sã te duci în casa tatãlui meu ºi la rudele mele, ca deacolo sã iei nevastã fiului meu.``

39 Eu am zis stãpînului meu: ,,Poatecã femeia n`are sã vrea sã mã urmeze.``

40 ªi el mi -a rãspuns: ,,Domnul, înaintea cãruia umblu, va trimete pe Îngerul Sãu cu tine, ºi-þi va da izbîndã în cãlãtorie, ºi vei lua fiului meu o nevastã din rudele ºi din casa tatãlui meu.

41 Vei fi deslegat de jurãmîntul pe care mi -l faci, dacã te vei duce la rudele mele; ºi dacã nu þi -o vor da, vei fi deslegat de jurãmîntul pe care mi -l faci.``

42 Eu am ajuns azi la izvor, ºi am zis: ,,Doamne, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, dacã binevoieºti sã-mi dai izbîndã în cãlãtoria pe care o fac,

43 iatã, eu stau la izvorul de apã, ºi fata care va ieºi sã scoatã apã, ºi cãreia îi voi zice: ,,Dã-mi, te rog, sã beau puþinã apã din vadra ta,``

44 ºi care îmi va rãspunde: ,,Bea tu însuþi, ºi voi da de bãut ºi cãmilelor tale,`` fata aceea sã fie nevasta pe care a rînduit -o Domnul pentru fiul stãpînului meu!``

45 Înainte de a sfîrºi de vorbit în inima mea, iatã cã a ieºit Rebeca, cu vadra pe umãr, s`a coborît la izvor, ºi a scos apã. Eu i-am zis: ,,Dã-mi sã beau, te rog.``

46 Ea s`a grãbit, ºi -a plecat vadra deasupra umãrului, ºi a zis: ,,Bea, ºi voi da de bãut ºi cãmilelor tale.`` Am bãut, ºi a dat de bãut ºi cãmilelor mele.

47 Eu am întrebat -o, ºi am zis: ,,A cui fatã eºti?`` Ea a rãspuns: ,,Sînt fata lui Betuel, fiul lui Nahor ºi al Milcãi.`` I-am pus veriga în nas, ºi brãþãrile la mîni.

48 Apoi am plecat capul, m`am aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului, ºi am binecuvîntat pe Domnul, Dumnezeul stãpînului meu Avraam, cã m`a cãlãuzit pe calea cea dreaptã, ca sã iau pe fata fratelui stãpînului meu pentru fiul lui.

49 Acum, dacã voiþi sã arãtaþi bunãvoinþã ºi credincioºie faþã de stãpînul meu, spuneþi-mi; dacã nu, spuneþi-mi iarãº, ca sã mã îndrept la dreapta sau la stînga.``

50 Laban ºi Betuel, drept rãspuns, au zis: ,,Dela Domnul vine lucrul acesta; noi nu-þi mai putem spune nici rãu nici bine.

51 Iatã, Rebeca este înaintea ta; ia -o ºi du-te, ca sã fie nevasta fiului stãpînului tãu, cum a spus Domnul.``

52 Cînd a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s`a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea Domnului.

53 ªi robul a scos scule de argint, scule de aur, ºi îmbrãcãminte, pe cari le -a dat Rebecii; a dat de asemenea daruri bogate fratelui sãu ºi mamei sale.

54 Dupã aceea, au mîncat ºi au bãut, el ºi oamenii cari erau împreunã cu el ºi s`au culcat. Dimineaþa cînd s`au sculat, robul a zis: ,,Lãsaþi-mã sã mã întorc la stãpînul meu.``

55 Fratele ºi mama fetei au zis: ,,Fata sã mai rãmînã cîtva timp cu noi, mãcar vreo zece zile: pe urmã, poate sã plece.``

56 El le -a rãspuns: ,,Nu mã opriþi, fiindcã Domnul mi -a dat izbîndã în cãlãtoria mea; lãsaþi-mã sã plec, ºi sã mã duc la stãpînul meu.``

57 Atunci ei au rãspuns: ,,Sã chemãm pe fatã, ºi s`o întrebãm.``

58 Au chemat dar pe Rebeca, ºi i-au zis: ,,Vrei sã te duci cu omul acesta?`` ,,Da, vreau,`` a rãspuns ea.

59 ªi au lãsat pe sora lor Rebeca sã plece cu doica ei, cu robul lui Avraam ºi cu oamenii lui.

60 Au binecuvîntat pe Rebeca, ºi i-au zis: ,,O, sora noastrã, sã ajungi mama a mii de zeci de mii, ºi sãmînþa ta sã stãpîneascã cetãþile vrãjmaºilor sãi!``

61 Rebeca s`a sculat, împreunã cu slujnicele ei, au încãlecat pe cãmile, ºi au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca, ºi a plecat.

62 Isaac se întorsese dela fîntîna ,,Lahai-Roi,`` cãci locuia în þara de meazãzi.

63 Într`o searã, cînd Isaac ieºise sã cugete în tainã pe cîmp, a ridicat ochii, ºi s`a uitat; ºi iatã cã veneau niºte cãmile.

64 Rebeca a ridicat ºi ea ochii, a vãzut pe Isaac, ºi s`a dat jos de pe cãmilã.

65 ªi a zis robului: ,,Cine este omul acesta, care vine înaintea noastrã pe cîmp?`` Robul a rãspuns: ,,Este stãpînul meu!`` Atunci ea ºi -a luat mãhrama, ºi s`a acoperit.

66 Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe cari le fãcuse.

67 Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, ºi el a iubit -o. Astfel a fost mîngîiat Isaac pentru pierderea mamei sale.