Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 24

1Ыбырайым жасы ±лѓайып, ќартайѓан едi. Жаратќан Ие оны ќай жаѓдайда да жарылќап келдi.

2Бiрде ол барлыќ мал-м‰лкiн басќаратын бас ќызметшiсiн шаќырып алып, оѓан:


3— Сен ќолыњды менiњ жамбасымныњ астына ќойып т±рып, аспан мен жердi жаратќан Ќ±дай Иемiздiњ алдында ант бер:

4сен ±лым Ысќаќќа єйелдi бiрге т±рып жатќан ќанахандыќтардыњ ќыздарынан алып бермейсiњ. Ќайта, менiњ туѓан жерiме, туысќандарыма барып, сол жаќтан алып келесiњ, — деп б±йырды.

5Ќызметшiсi одан:

— Егер ќалыњдыќ маѓан ерiп осы елге келгiсi келмейтiн болса, онда не iстейiн? ¦лыњызды µзiњiз тастап кеткен елге ќайтарып апарайын ба? — деп с±рады.

6Ыбырайым:

— Сен ±лымды ол жерге ќайтып апарудан саќ бол!

7Кµктегi Ќ±дай Ием ±лыма сол жерден єйел тауып алуыњ ‰шiн сенен б±рын µз перiштесiн жiбередi. Менi єкемнiњ ‰йiнен, туѓан жерiмнен алып шыѓып, «осы елдi сенiњ ±рпаѓыња беремiн» деп маѓан ант берген — Ќ±дай Иемнiњ ¤зi едi.

8Егер ќалыњдыќ саѓан ерiп келгiсi келмесе, маѓан берген антыњнан босайсыњ. Бiраќ ќайткен к‰нде де ±лымды ол жаќќа ќайтып апарушы болма! — дедi.


9Ќызметшi Ыбырайымныњ жамбасыныњ астына ќолын ќойып, барлыѓын ол б±йырѓандай етiп орындауѓа ант бердi.

10Ќожайыныныњ iрi малдарынан он т‰йе жєне єр т‰рлi баѓалы д‰ниелердi тањдап алып, жолѓа шыќты да, Евфрат пен Тигр µзендерiнiњ ањѓарындаѓы Нахор ќаласына ќарай беттедi.

11Сонда жеткенде т‰йелердi ќала сыртындаѓы ќ±дыќ басына шµгердi. Б±л єйелдер су алуѓа келетiн кешкi мезгiл едi.


12Ќызметшi Ќ±дайѓа мiнажат етiп: «Уа, Жаратќан Ие, ќожайыным Ыбырайым сиынатын Ќ±дай! Б‰гiн жолымды оњѓарып, ќожайыныма раќымыњды т‰сiре гµр!

13Мiне, мен осы жерде ќ±дыќтыњ басында т±рмын, ќала ќыздары су алуѓа келе жатыр.

14Мен олардыњ бiрiне: ќ±мырањды ењкейтшi, су iшiп алайын деп айтќанда, ол маѓан: iшiњiз, мен т‰йелерiњiздi де суарып берейiн десе, сонда ќ±лыњ Ысќаќќа ¤зiњ тањдаѓан ќалыњдыќ сол ќыз болып шыќса екен деп Сенен тiлеймiн. Ќожайыныма жасаѓан раќымыњды осыдан бiлетiн боламын», — дедi.


15Ол мiнажатын айтып болысымен-аќ, ќала жаќтан иыѓында ќ±мырасы бар Рабиѓаныњ келе жатќанын кµрдi. Ол Мылќаныњ ±лы Бетуелдiњ ќызы болатын, ал Мылќа Ыбырайымныњ iнiсi Нахордыњ єйелi едi.

16Рабиѓа µте с±лу, пєк, жас ќыз екен. Ол ќ±дыќ басына ќарай тµмен т‰сiп, ќ±мырасын суѓа толтырып алып, жоѓары шыќты.


17Ќызметшi жылдам басып ќыздыњ ќасына келiп:

— Ќ±мырањнан кiшкене су iшейiншi, — дедi.


18— Iшiњiз, мырза, — деп, ќыз иыѓындаѓы ќ±мыраны тез т‰сiрiп, ќызметшiге су бердi.

19Ол iшiп болѓан кезде ќыз оѓан:

— Мен т‰йелерiњiздi де шµлдерi ќанѓанша суарып берейiн, — дедi.

20Осыны айтып, бiрден ќ±мырадаѓы суын астауѓа ќ±йды. Ќыз су тартып алу ‰шiн ќайтадан ќ±дыќќа ќарай ж‰гiре жµнелiп, барлыќ т‰йелердi суарып шыќты.

21Ал ќызметшi ќызѓа ‰н-т‰нсiз ќарап т±рып, Жаратќан Ие сапарымды оњѓарды ма, жоќ па деген ойды саралады.


22Т‰йелер су iшiп болѓан соњ, ќызметшi ‰лкен алтын сырѓа мен екi алтын бiлезiктi алып,


23— Кiмнiњ ќызысыњ? Бiзге т‰неп шыѓуѓа єкењнiњ ‰йiнен орын табыла ма, соны айтшы? — деп ќыздан с±рады.

24Ол:

— Мен Нахордыњ Мылќадан туѓан ±лы Бетуелдiњ ќызымын, — дедi де,

25— бiзде жеткiлiктi мµлшерде сабан, жем, т‰нейтiн орын да бар, — деп ќосты.


26Сонда ќызметшi Жаратќан Иенiњ алдында басын иiп:

27«Ќожайыным Ыбырайым сиынатын Ќ±дай дєрiптелсiн, ¤зiнiњ мейiрiмдiлiгiмен, адалдыѓымен ќожайынымды жарылќаѓан Жаратќан Ие мадаќталсын! Ол менi тура ќожайынымныњ туысќандарыныњ ‰йiне алып келдi», — деп ѓибадат еттi.


28Сонда ќыз шешесiнiњ ‰йiне ж‰гiрiп барып, осыныњ бєрiн айтып бердi.

29-30 Рабиѓаныњ Лабан деген аѓасы бар едi. Ол ќарындасыныњ жања сырѓасы мен бiлезiктерiн кµрiп, Рабиѓадан бµтен адамныњ оѓан не айтќанын с±рап бiлдi. Содан тездетiп ќ±дыќ басында т‰йелердiњ жанында т±рѓан сол адамѓа ќарай бет алды.

31Оны:

— Ей, Ќ±дай жарылќаѓан пенде, менiмен бiрге ж‰рiњiз. Далада т±рып ќалмањыз. Мен ‰йдi де, т‰йелерге орынды да даярлатып ќойдым, — деп шаќырып,

32‰йiне алып барды. Т‰йелердiњ ж‰ктерiн т‰сiртiп, алдарына сабан мен жем салдырды. Ќызметшi мен оѓан ерiп келгендерге аяќтарын жууѓа су єкелдiрдi.

33Ќонаќќа арналып дастарќан жайылып тамаќ ±сынылды. Бiраќ ол:

— Мен келген шаруамды айтпай т±рып дєм татпаймын, — дедi.

— Онда ж±мысыњызды айтыњыз, — дедi олар.

34Ќызметшi сµйлеп кеттi:

— Мен Ыбырайымныњ ќызметшiсiмiн.

35Жаратќан Ие ќожайынымды молынан жарылќады: оѓан кµп ќылып ќой мен iрi ќара мал, к‰мiс пен алтын, ќ±л-к‰њ, т‰йе мен есек бердi.

36Ќожайынымныњ єйелi Сара оѓан ќартайѓан шаѓында бiр ±л сыйлады. Ќожайыным µзiндегi барлыќ мал-м‰лiктi соѓан атады.

37-38 Маѓан: «Менiњ ±лыма єйелдi бiрге т±рып жатќан ќанахандыќтардыњ ќыздарынан алып бермейсiњ. Ќайта, менiњ єкемнiњ ‰йiне, туѓан-туысќандарыма барып, сол жаќтан алып келесiњ» деп б±йырып, осылай iстеуге ант бергiздi.


39Ол менiњ: «Егер ќалыњдыќ маѓан ергiсi келмесе ше?» деген с±раѓыма былай деп жауап бердi:

40«Мен кµз алдында µмiр с‰рiп келген Жаратќан Ие жолыњды болдыру ‰шiн саѓан ¤зiнiњ перiштесiн ертiп жiбередi. Сµйтiп сен ±лыма єйелдi менiњ туѓан-туысќандарымнан, єкемнiњ ‰йiнен алып келе аласыњ.

41Туысќандарыма барып, олар ќызын ±затуѓа келiспесе, сонда берген антыњнан босайсыњ».


42Содан мен б‰гiн ќ±дыќ басына келiп, былай дедiм: «Уа, Жаратќан Ием, ќожайыным Ыбырайым сиынатын Ќ±дай! Жолымды оњѓара гµр.

43Мiне, мен осы жерде ќ±дыќ басында т±рмын. Су алуѓа бiр ќыз келгенде, оѓан: ќ±мырањнан кiшкене су iшкiзшi деп айтайын.

44Егер ол маѓан: iшiњiз, мен т‰йелерiњiздi де суарып берейiн десе, сонда ќожайынымныњ ±лына Тєњiр Ие тањдаѓан ќалыњдыќ сол ќыз болып шыќсын деп Сенен тiлеймiн».


45Осы мiнажатты iштей айтып болысымен-аќ, ќала жаќтан иыѓында ќ±мырасы бар Рабиѓа келдi. Ќ±дыќ басына ќарай тµмен т‰сiп, су тартып алды. Одан: «Маѓан iшуге су бершi», — деп с±радым.

46Ол тез иыѓындаѓы ќ±мырасын т‰сiрiп: «Iшiњiз, мен т‰йелерiњiздi де суарып берейiн» дедi. Сµйтiп су iшiп алдым, ол т‰йелерiмдi де суарып бердi.

47«Кiмнiњ ќызысыњ?» деп с±раѓанымда: «Мен Нахордыњ Мылќадан туѓан ±лы Бетуелдiњ ќызымын» деп жауап бердi.

Сонда мен оѓан сырѓа таѓып, екi бiлегiне бiлезiк салдым.

48Маѓан жол кµрсетiп, ±лына ќожайынымныњ iнiсiнiњ ќызын тањдаѓаны ‰шiн, ќожайыным сиынатын Ќ±дай Иенi тiзерлей отыра ќалып мадаќтадым.

49Ендi сiздер ќожайыныма мейiрiмдiлiк пен адалдыќ кµрсеткiлерiњiз келсе, оны маѓан бiлдiрiњiздер, ал олай болмаса, оны да айтыњыздар. Мен аныѓын бiлуiм керек, — деп ќ±да т‰сушi сµзiн тамамдады.


50Сонда Лабан мен Бетуел:

— Б±л — Жаратќан Иенiњ iсi, бiз оѓан ќарсы т‰к айта алмаймыз.

51Мiне, Рабиѓа алдыњда, алып ж‰ре бер. Тєњiр Ие шешiп ќойѓандай, ол ќожайыныњныњ баласыныњ єйелi болсын, — деп жауап бердi.


52Ќызметшi осыны естiгенде жерге дейiн иiлiп, Жаратќан Иеге ѓибадат еттi.

53Содан кейiн єкелген киiмдермен к‰мiс, алтын єшекейлерiн шыѓарып, Рабиѓаѓа сыйлады. Оныњ аѓасы мен анасына да ќымбат сыйлыќтар ±сынды.

54М±нан соњ ќызметшi мен оѓан ерiп келгендер iшiп-жеп, т‰неп шыќты. Тањертењ т±рѓан соњ, ќызметшi:

— Маѓан ќожайыныма оралуѓа р±ќсат етiњiздер, — дедi.

55Ќыздыњ аѓасы мен шешесi:

— Ќыз бiзбен бiрге он шаќты к‰н бола т±рсын, содан кейiн жолѓа шыѓарсыњдар, — деп µтiнiш жасады.

56Ал ќызметшi:

— Тєњiр Ие сапарымды оњѓарѓандыќтан ендi жолымды бµгемей, ќожайыныма жiберiњiздер, — деп ќоймады.

57Сонда олар:

— Ќызды шаќырайыќ, ол б±ѓан не айтар екен, — дестi.

58Рабиѓаны шаќырып алып:

— Мына кiсiмен жолѓа шыѓасыњ ба? — деп с±рады. Ол:

— Иє, ќарсы емеспiн, — дедi.

59Сонда олар Рабиѓаны жєне к‰тушi єйелiн Ыбырайымныњ ќызметшiсi мен оныњ адамдарына ертiп жiберуге келiстi.

60Рабиѓаѓа бата берiп:
«Ќарындасымыз, сан-мыњдаѓан ±рпаќтыњ анасы бол,
‡рiм-б±таѓыњ жауларыныњ ќалаларын басып алсын!»

61Рабиѓа мен оныњ ќызметшi ќыздары жолѓа жиналып, т‰йелерге отырып алды. Ќызметшiге ерiп сапарѓа шыќты.


62Сол кезде Ысќаќ Ќанаханныњ оњт‰стiк аймаѓында т±ратын. Ол «Ќамќоршым — тiрi Ќ±дай» деген ќ±дыќќа дейiн кµшiп-ќонып барып, ќайтып келген едi.

63Бiр к‰нi кешке ќарай далаѓа шыѓып, ойѓа батып отырѓанда айналасына кµз тастап, келе жатќан керуендi байќады.

64Рабиѓа да Ысќаќты кµрдi. Лезде т‰йеден т‰сiп, айналасына кµз ж‰гiртiп,

65ќызметшiден:

— Далада бiзге ќарсы ж‰рiп келе жатќан мына кiсi кiм? — деп с±рады. Ол:

— Б±л менiњ ќожайыным, — деп жауап бердi. Сонда Рабиѓа пердесiмен бетiн жауып алды.


66Ќызметшi Ысќаќќа сапарында не iстегенiн т‰гел айтып бердi.

67Ысќаќ Рабиѓаны µзiнiњ марќ±м анасы Сараныњ шатырына кiргiзiп, оѓан ‰йлендi. Ќалыњдыѓы Ысќаќќа ќатты ±нап, оныњ анасы ќайтыс болѓаннан кейiнгi ќайѓысы сейiлдi.