Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 23

1Сара ж‰з жиырма жетi жыл µмiр с‰рдi.

2Ол Ќанахан елiнде, ќазiр Хеброн деп аталатын Ќырят-Арба ќаласында д‰ниеден ќайтты. Ыбырайым Сараны жоќтап ќайѓырып, оныњ шатырына кiрдi.


3Кейiн мєйiттiњ ќасынан шыѓып, сол жерде т±рѓан хеттiктерге барып, олардан:


4— Мен араларыњызда ж‰рген жат жерлiк келiмсекпiн, ‰йде жатќан марќ±м єйелiмдi жерлеуге ешќандай меншiктi жерiм жоќ. Маѓан зират ‰шiн бiр меншiктi жер берсењiздер екен, — деп µтiндi.

5Хеттiк аќсаќалдардыњ жауабы мынау болды:


6— Ќымбатты мырза, бiзге ќ±лаќ асыњыз. Сiз арамызда Ќ±дайдыњ батасы ќонѓан єкiм ретiнде т±рып жатырсыз. Марќ±мды бiздегi ењ жаќсы ќабiрге апарып ќойыњыз. Ешќайсымыз да зиратќа арналѓан жерлерiмiздi сiзге беруден бас тартпаймыз. —

7Сонда Ыбырайым орнынан т±рып, хеттiктерге басын иiп былай дедi:


8— Егер марќ±м єйелiмдi осы мањайда жерлесiн десењiздер, мына µтiнiшiмдi Сохар ±лы Ефронѓа жеткiзiњiздер:

9ол маѓан µзiне тиiстi егiстiктiњ шетiндегi Махпела ‰њгiрiн меншiктi зират ретiнде сатсын. Оѓан сiздердiњ кµз алдарыњызда толыќ баѓасын беремiн.


10Хеттiк Ефрон ќала ќаќпасындаѓы алањда жиналѓан жерлестерiнiњ арасында отырѓан едi. Ол бєрiнiњ алдында Ыбырайымѓа жауап берiп:


11— Мырзам, менiњ ±сынысымды тыњдањыз. Сiзге осы жерде, жерлестерiмнiњ кµзiнше, егiстiктi онда орналасќан ‰њгiрмен ќоса беремiн. Ол марќ±мныњ зираты болсын, — дедi.

12Ыбырайым ел адамдарына таѓы да басын иiп, барлыѓыныњ алдында Ефронѓа былай дедi:


13— Тыњдањыз, мен сiзге егiстiк ‰шiн тиiстi аќшаны тµлеймiн, оны ќолымнан ќабыл алыњыз. Сонда б±л жер марќ±м єйелiмнiњ зираты болмаќ. —

14Ефрон оѓан:


15— Мырза, жарайды. Танаптыњ ќ±ны — тµрт ж‰з мысќал к‰мiс, б±л мен ‰шiн де, сiз ‰шiн де т‰к емес. Марќ±мды сонда жерлей берiњiз, — деп ойын бiлдiрдi.


16Ыбырайым келiсiп, хеттiктердiњ кµзiнше Ефрон атаѓан ќ±нды — тµрт ж‰з мысќал к‰мiстi оѓан саудада ќолданылатын µлшем бойынша таразыѓа салып µлшеп бердi.

17Осылай Мамренiњ шыѓысындаѓы Махпелада орналасќан Ефронныњ танабы,?ондаѓы ‰њгiр жєне сонда µсiп т±рѓан барлыќ аѓаштар

18Ыбырайымныњ меншiгiне айналды. Ќала ќаќпасындаѓы алањда жиналѓан хеттiктер б±ѓан кує болды.

19Ыбырайым м±нан кейiн Сараныњ мєйiтiн Махпела даласындаѓы сол ‰њгiрге апарып ќойды. Б±л жердi Хеброн деп те атайды.

20Сонымен хеттiктерден алынѓан Ќанахан елiндегi егiстiк жер мен ондаѓы ‰њгiр зират ретiнде Ыбырайымныњ т±раќты меншiгiне айналды.