Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 22

1 Dupã aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, ºi i -a zis: ,,Avraame!`` ,,Iatã-mã``, a rãspuns el.

2 Dumnezeu i -a zis: ,,Ia pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pe care -l iubeºti, pe Isaac; du-te în þara Moria, ºi adu -l ardere de tot acolo, pe un munte pe care þi -l voi spune.``

3 Avraam s`a sculat dis de dimineaþã, a pus ºaua pe mãgar, ºi a luat cu el douã slugi ºi pe fiul sãu Isaac. A tãiat lemne pentru arderea de tot, ºi a pornit spre locul, pe care i -l spusese Dumnezeu.

4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii, ºi a vãzut locul de departe.

5 ªi Avraam a zis slugilor sale: ,,Rãmîneþi aici cu mãgarul; eu ºi bãiatul, ne vom duce pînã colo sã ne închinãm, ºi apoi ne vom întoarce la voi.``

6 Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le -a pus în spinarea fiului sãu Isaac, ºi a luat în mînã focul ºi cuþitul. ªi au mers astfel amîndoi împreunã.

7 Atunci Isaac, vorbind cu tatãl sãu Avraam, a zis: ,,Tatã!`` ,,Ce este, fiule?`` i -a rãspuns el. Isaac a zis din nou: ,,Iatã focul ºi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?``

8 ,,Fiule``, a rãspuns Avraam, ,,Dumnezeu însuº va purta grijã de mielul pentru arderea de tot.`` ªi au mers amîndoi împreunã înainte.

9 Cînd au ajuns la locul pe care i -l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, ºi a aºezat lemnele pe el. A legat pe fiul sãu Isaac, ºi l -a pus pe altar, deasupra lemnelor.

10 Apoi Avraam a întins mîna, ºi a luat cuþitul, ca sã junghie pe fiul sãu.

11 Atunci Îngerul Domnului l -a strigat din ceruri, ºi a zis: ,,Avraame! Avraame!`` ,,Iatã-mã!`` a rãspuns el.

12 Îngerul a zis: ,,Sã nu pui mîna pe bãiat, ºi sã nu -i faci nimic; cãci ºtiu acum cã te temi de Dumnezeu, întrucît n`ai cruþat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pentru Mine.``

13 Avraam a ridicat ochii, ºi a vãzut înapoia lui un berbece, încurcat cu coarnele într`un tufiº; ºi Avraam s`a dus de a luat berbecele, ºi l -a adus ca ardere de tot în locul fiului sãu.

14 Avraam a pus locului aceluia numele: ,,Domnul va purta de grijã. Deaceea se zice ºi azi: ,,La muntele unde Domnul va purta de grijã1.``

15 Ingerul Domnului a chemat a doua oarã din ceruri pe Avraam,

16 ºi a zis: ,,Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentrucã ai fãcut lucrul acesta, ºi n`ai cruþat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu,

17 te voi binecuvînta foarte mult ºi-þi voi înmulþi foarte mult sãmînþa, ºi anume: ca stelele cerului ºi ca nisipul de pe þãrmul mãrii; ºi sãmînþa ta va stãpîni cetãþile vrãjmaºilor ei.

18 Toate neamurile pãmîntului vor fi binecuvîntate în sãmînþa ta, pentrucã ai ascultat de porunca Mea!``

19 Avraam s -a întors la slugile sale, ºi s-au sculat ºi au plecat împreunã la Beer-ªeba, cãci Avraam locuia la Beer-ªeba.

20 Dupã aceste lucruri, i s`a spus lui Avraam: ,,Iatã, Milca a nãscut ºi ea copii fratelui tãu Nahor,

21 ºi anume pe Uþ, întîiul sãu nãscut, pe Buz, fratele sãu, pe Chemuel, tatãl lui Aram,

22 pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaº, pe Iidlaf ºi pe Betuel.

23 Betuel a nãscut pe Rebeca. Aceºtia sînt cei opt fii, pe cari i -a nãscut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.

24 Þiitoarea lui, numitã Reuma, a nãscut ºi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaº ºi Maaca.