Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 22

1Осы оќиѓалардан соњ Ќ±дай Ыбырайымды сынамаќ болып, оны:

— Ыбырайым! — деп шаќырды. Ол:

— Тыњдап т±рмын, — деп жауап бердi.

2Сонда Ќ±дай оѓан:

— Сен µзiњнiњ жаќсы кµретiн жалѓыз ±лыњ Ысќаќты ертiп алып, Мория жерiне бар. Оны сол жерде Мен саѓан кµрсететiн тауѓа апарып, ќ±рбандыќќа шалып, µртеп жiбер! — деп б±йырды.


3Ыбырайым тањертењ ерте т±рып, есегiн ерттеп, жастау екi ќызметшiсiн жєне ±лы Ысќаќты µзiмен бiрге ертiп алды. Ол ќ±рбандыќ отына жеткiлiктi етiп отындыќ аѓаш жарып алып, Ќ±дай µзiне айтќан жерге ќарай жолѓа шыќты.

4‡шiншi к‰н дегенде, Ыбырайым айналасына кµз ж‰гiртiп, сол жердi алыстан кµрдi.

5Сонда ќызметшiлерiне: «Сендер есекпен осы жерде ќалыњдар. Балам екеуiмiз сол жерге барып, Ќ±дайѓа ѓибадат етiп болѓан соњ, сендерге ќайтып келемiз», — дедi.


6Ыбырайым ќ±рбандыќ отына арналѓан аѓашты баласы Ысќаќќа арќалатып, µзi шоќ салынѓан ыдыс пен пышаќты ќолына ±стап, екеуi бiрге єрi ќарай ж‰рiп кеттi.

7Сонда Ысќаќ єкесiне:

— Єке! — деп тiл ќатты. Ыбырайым:

— Иє, ±лым, не айтайын деп едiњ, — дедi. Ысќаќ:

— Бiзде шоќ пен аѓаш бар, ал ќ±рбандыќќа шалынып, µртелетiн ќой ќайда? — деп с±рады.

8Ыбырайым:

— ¦лым, Ќ±дай ќ±рбандыќќа шалынатын ќойды ¤зi бередi, — дедi. Осылай екеуi бiрге єрi ќарай ж‰ре бердi.


9Олар Ќ±дай белгiлеп берген жерге келгенде, Ыбырайым ќ±рбандыќ µртейтiн орын жасап, оныњ ‰стiне отындыќ аѓаштарды ќаластырды. М±нан соњ Ысќаќты байлап, осы аѓаштардыњ ‰стiне жатќызды.

10Ыбырайым ±лын бауыздау ‰шiн ќолын созып, пышаѓын алѓан кезде

11Жаратќан Иенiњ перiштесi оѓан кµктен дауыстап:

— Ыбырайым! Ыбырайым! — деп тiл ќатты. Ол:

— Тыњдап т±рмын, — деп жауап бердi.


12— Балања ќол кµтерме, оѓан тиiспе! (Ќ±дай былай дейдi:) ендi сенiњ ¤зiмдi ќ±рметтейтiнiње кµзiм жеттi, Менен µзiњнiњ жалѓыз ±лыњды да аямадыњ, — дедi оѓан перiште.


13Ыбырайым тµњiрегiне кµз тастаѓанда, ќалыњ б±таныњ iшiнде м‰йiзiнен шырмалып ќалѓан ќошќарды кµрдi. Ол барып, ќошќарды єкелдi де, ±лыныњ орнына ќ±рбандыќќа шалып, µртеп жiбердi.

14Осы жерге Ыбырайым «Жаратќан Ие ќажетiњдi бередi» деген ат ќойды. Сондыќтан да к‰нi б‰гiнге дейiн ж±рт: «Жаратќан Ие ќажетiњдi µз тауында бередi», — дейдi.


15Тєњiр Иенiњ перiштесi Ыбырайымѓа екiншi рет кµктен дауыстап:

16«Иемiз былай дейдi: сен осылайша iстеп, жалѓыз ±лыњды Менен аямаѓаныњ ‰шiн µз атыммен ант етемiн:

17саѓан аќ батамды ш‰бєсыз ‰йiп-тµгiп бере отырып, аспандаѓы ж±лдыздар мен тењiз жаѓасындаѓы ќ±м ќиыршыќтары ќаншалыќты кµп болса, Мен сенiњ ±рпаќтарыњды да соншалыќты сансыз етiп кµбейтемiн. Олар жауларын жењiп, ќалаларын басып алатын болады.

18Сенiњ ±рпаѓыњ арќылы жер бетiндегi барлыќ ±лттарѓа аќ батам ќонатын болады. Себебi сен Менiњ тiлiмдi алып ж‰рдiњ», — дедi.


19Содан кейiн Ыбырайым ќызметшiлерiнiњ ќасына ќайта оралып, бєрi Бер-Шебаѓа ќарай жол тартып, сол мањайда ќоныстанып т±рып ќалды.

Ыбырайымныњ iнiсi Нахордыњ ±рпаќтары


20Осы оќиѓалардан соњ Ыбырайымѓа: «Мылќа да iнiњiз Нахорѓа кµп ±л туып бердi» деген хабар келiп жеттi.

21Атап айтќанда ол т±њѓышы Усты, оныњ iнiсi Бузды, арамейлiктердiњ т‰п атасы Кемуелдi

22жєне Кесеттi, Хазоны, Пилдаш, Идлаф пен Бетуелдi д‰ниеге келтiрдi.

23Ал Бетуелден Рабиѓа туды. Осы сегiз ±лды Мылќа Ыбырайымныњ iнiсi Нахорѓа туып бердi.

24Нахордыњ Рехума есiмдi кєнизєгы Тебах, Гахам, Тахаш жєне Маха атты тµрт ±л туды.