Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 22

1 Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага: «Ыбрайым!» – деди. Ыбрайым болсо: «Мына мен», – деди.

2 Ошондо Кудай мындай деди: «Жакшы кљргљн жалгыз уулуњ Ыскакты алып, Мориа жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам, ошол жерде аны бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чал».

3 Ыбрайым эртењ менен эрте туруп, эшегин токуп, љзє менен кошо малай балдарынан экљљнє жана уулу Ыскакты алып, жолго чыкты. Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык єчєн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды.

4 Yчєнчє кєнє Ыбрайым кљз чаптырып, алыстан ал жерди кљрдє.

5 Анан Ыбрайым малай балдарына: «Силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экљљбєз тигил жакка барып, сыйынып, анан силерге кайтып келебиз», – деди.

6 Ыбрайым бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка дайындалган отунду уулу Ыскактын жонуна артып, колуна от менен бычак алды. Анан экљљ бирге жљнљдє.

7 Ошондо Ыскак атасы Ыбрайымга: «Ата!» – деди. Ал: «Мына мен, уулум», – деди. Ыскак: «От менен отун мына, ал эми бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалынуучу козу кана?» – деп сурады.

8 Ыбрайым ага: «Уулум, Кудай Љзєнљ чалынуучу бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка козуну Љзє караштырат», – деп жооп берди. Алар андан ары жљнљштє.

9 Ошентип, алар Кудай айткан жерге келишти. Ыбрайым ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, отундарды коюп, љз уулу Ыскакты байлап, аны курмандык чалынуучу жайга, отундардын єстєнљ жаткырды.

10 Анан Ыбрайым љз уулун мууздаш єчєн колун сунуп, бычагын алды.

11 Бирок асмандан Тењирдин периштеси: «Ыбрайым! Ыбрайым!» – деп чакырды. Ал: «Мына мен», – деди.

12 Периште ага: «Балања кол кљтљрбљ, ага эч нерсе кылба, анткени Мен эми сенин Кудайдан коркоруњду, Мен єчєн жалгыз уулуњду да аябаганыњды билдим», – деди.

13 Ыбрайым кљз чаптырып караса, артында мєйєзє калыњ бадалга илинип калган бир кочкор турган экен. Ыбрайым басып барып, ал кочкорду алып, уулунун ордуна бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалды.

14 Анан Ыбрайым ошол жердин атын Жахаба-ире деп атады. Ошондон улам «Жахаба тоосунда караштырылат» деген сљз айтылып калган.

15 Тењирдин периштеси асмандан Ыбрайымды экинчи ирет чакырып, мындай деди:

16 «Љзєњдєн жалгыз уулуњду аябастан, ушул ишти кылганыњ єчєн, Љзєм менен ант берем, – дейт Тењир.

17 Эми Мен сени алкагандан алкайм, сенин тукумуњду асмандагы жылдыздардай, дењиз жээгиндеги кумдай кљбљйткљндљн кљбљйтљм. Сенин тукумуњ љз душмандарынын шаарларын ээлеп алат.

18 Менин тилимди алганыњ єчєн, сенин тукумуњ аркылуу бєт жер жєзєнєн элдери бата алышат».

19 Анан Ыбрайым малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Бейер-Шебага жљнљдє. Ыбрайым Бейер-Шебада жашап турду.

Нахордун тукуму

20 Бул окуялардан кийин Ыбрайымга мындай кабар айтылды: «Милка да сенин бир тууганыњ Нахорго бул уулдарды тљрљп берди:

21 тун баласы Усту, анын бир тууганы Бузду, Арамдын атасы Кемуелди,

22 Кесетти, Хазону, Пилдашты, Жидлапты жана Бетуелди.

23 Бетуелден Ребека тљрљлдє. Ушул сегизин тењ Ыбрайымдын бир тууганы Нахорго Милка тљрљп берди.

24 Рейум аттуу кєњ аялы да Тебахты, Гахамды, Тахашты жана Мааханы тљрљдє».