Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 21

1 Domnul ªi -a adus aminte de cele ce spusese Sarei, ºi Domnul a împlinit faþã de Sara ce fãgãduise.

2 Sara a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut lui Avraam un fiu la bãtrîneþã, la vremea hotãrîtã, despre care -i vorbise Dumnezeu.

3 Avraam a pus fiului sãu nou nãscut, pe care i -l nãscuse Sara, numele Isaac.

4 Avraam a tãiat împrejur pe fiul sãu Isaac, la vîrsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu.

5 Avraam era în vîrstã de o sutã de ani, la naºterea fiului sãu Isaac.

6 ªi Sara a zis: ,,Dumnezeu m`a fãcut de rîs: oricine va auzi, va rîde de mine.``

7 ªi a adãugat: ,,Cine s`ar fi gîndit sã spunã lui Avraam cã Sara va da þîþã la copii? ªi totuº i-am nãscut un fiu la bãtrîneþã!``

8 Copilul s`a fãcut mare, ºi a fost înþercat. Avraam a fãcut un ospãþ mare în ziua cînd a fost înþercat Isaac.

9 Sara a vãzut rîzînd pe fiul pe care -l nãscuse lui Avraam Egipteanca Agar.

10 ªi a zis lui Avraam: ,,Izgoneºte pe roaba aceasta ºi pe fiul ei; cãci fiul roabei acesteia nu va moºteni împreunã cu fiul meu, cu Isaac.``

11 Cuvintele acestea n`au plãcut de loc lui Avraam, din pricina fiului sãu.

12 Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sã nu te mîhneºti de cuvintele acestea, din pricina copilului ºi din pricina roabei tale: fã Sarei tot ce-þi cere; cãci numai din Isaac va ieºi o sãmînþã, care va purta cu adevãrat numele tãu.

13 Dar ºi pe fiul roabei tale îl voi face un neam, cãci este sãmînþa ta.``

14 A doua zi, Avraam s`a sculat de dimineaþã; a luat pîne ºi un burduf cu apã, pe care l -a dat Agarei ºi i l -a pus pe umãr; i -a dat ºi copilul, ºi i -a dat drumul. Ea a plecat, ºi a rãtãcit prin pustia Beer-ªeba.

15 Cînd s`a isprãvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiº,

16 ºi s -a dus de a ºezut în faþa lui la o micã depãrtare de el, ca la o aruncãturã de arc; cãci zicea ea: ,,Sã nu vãd moartea copilului!`` A ºezut dar în faþa lui la o parte, a ridicat glasul, ºi a început sã plîngã.

17 Dumnezeu a auzit glasul copilului; ºi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, ºi i -a zis: ,,Ce ai tu, Agar? Nu te teme, cãci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.

18 Scoalã-te, ia copilul ºi þine -l de mînã; cãci voi face din el un neam mare.``

19 ªi Dumnezeu i -a deschis ochii, ºi ea a vãzut un izvor de apã; s`a dus de a umplut burduful cu apã, ºi a dat copilului sã bea.

20 Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie, ºi a ajuns vînãtor cu arcul.

21 A locuit în pustiul Paran, ºi mamã-sa i -a luat o nevastã din þara Egiptului.

22 În vremea aceea, Abimelec, însoþit de Picol, cãpetenia oºtirii lui, a vorbit astfel lui Avraam: ,,Dumnezeu este cu tine în tot ce faci.

23 Jurã-mi acum aici, pe Numele lui Dumnezeu, cã nu mã vei înºela nici odatã, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoþii mei, ºi cã vei avea faþã de mine ºi faþã de þara, în care locuieºti ca strãin, aceeaº bunãvoinþã pe care o am eu faþã de tine.``

24 Avraam a zis: ,,Jur!``

25 Dar Avraam a bãgat vinã lui Abimelec pentru o fîntînã de apã, pe care puseserã mîna cu sila robii lui Abimelec.

26 Abimelec a rãspuns: ,,Nu ºtiu cine a fãcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de ºtire, ºi nici eu nu aflu decît azi.``

27 ªi Avraam a luat oi ºi boi, pe cari i -a dat lui Abimelec; ºi au fãcut legãmînt amîndoi.

28 Avraam a pus de o parte ºapte mieluºele din turmã.

29 ªi Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce sînt aceste ºapte mieluºele, pe cari le-ai pus deoparte?``

30 El a rãspuns: ,,Trebuie sã primeºti din mîna mea aceste ºapte mieluºele, pentru ca sã-mi slujeascã de mãrturie cã am sãpat fîntîna aceasta.``

31 Iatã de ce locul acela se numeºte Beer-ªeba; cãci acolo ºi-au jurat ei credinþã unul altuia.

32 Astfel au fãcut ei legãmînt la Beer ªeba. Dupã aceea, Abimelec s`a sculat împreunã cu Picol, cãpetenia oºtirii sale, ºi s`au întors în þara Filistenilor.

33 Avraam a sãdit un tamarisc la Beer-ªeba; ºi a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeului celui vecinic.

34 Avraam a locuit multã vreme ca strãin în þara Filistenilor.