Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 21

1Содан кейiн Жаратќан Ие ¤зi айтќандай, Сараѓа раќымын т‰сiрiп, берген уєдесiн орындады.

2Сара ж‰ктi болып, Ыбырайымѓа ќартайѓан шаѓында, Ќ±дай алдын ала белгiлеген мезгiлде ±л туып бердi.

3Ыбырайым Сара тапќан ±лдыњ атын Ысќаќ («К‰ледi») деп ќойды.

4¤зiне Ќ±дай б±йырѓандай, оны сегiз к‰н µткен соњ с‰ндеттедi.

5Ысќаќ д‰ниеге келгенде Ыбырайым ж‰зге толѓан едi.


6Сара ќуанып былай дедi:

— Ќ±дай маѓан к‰лкi сыйлады, м±ны естiген єркiм менiмен бiрге к‰ледi.

7Сара баласын емiзетiн болады деп Ыбырайымѓа алдын ала кiм айта алар едi? Бiраќ екеуiмiздiњ егде тартќанымызѓа ќарамастан, мен оѓан ±л туып бердiм».

Ыбырайымныњ Ажар мен Ысмаѓ±лды бµлек шыѓаруы


8Ысќаќ бiраз µскен соњ, Сара оны емшектен шыѓарды. Сол к‰нi Ыбырайым ‰лкен той жасады.

9Бiрде Сара мысырлыќ Ажардан туѓан Ысмаѓ±лдыњ Ысќаќты келекелеп, мазаќтап ж‰ргенiн байќады.

10Сонда ол Ыбырайымѓа: «Мына к‰њдi баласымен бiрге ќуып жiбер, к‰њнiњ ±лы менiњ ±лым Ысќаќпен бiрдей м±раѓа ие болмасын!» — дедi.


11Б±л єњгiме µзiнiњ ±лы туралы болѓандыќтан, Ыбырайымѓа еш ±намады.

12Бiраќ Ќ±дай Оѓан: «Бала мен к‰њге бола ќамыќпа. Сараныњ айтќаныныњ бєрiне кµн, себебi сенiњ ±рпаѓыњ Ысќаќтан тарайтын болады.

13Алайда к‰њнiњ ±лынан да халыќ таратамын, ол да сенiњ ±лыњ ѓой», — дедi.


14Келесi к‰нi Ыбырайым тањертењ ерте т±рды. Нан жєне су ќ±йылѓан местi алып, оларды Ажардыњ иыѓына артып бердi де, баласын оныњ ќолына тапсырып, шыѓарып салды. Ажар жолѓа шыќќан соњ, Бер-Шеба мањайындаѓы айдалада адасып кеттi.


15Местегi су таусылѓанда, Ажар ±лын бiр б±таныњ кµлењкесiне жатќызды да,

16µзi кетiп ќалды; баласынан оќ жетер жерге барып, ќарама-ќарсы отырды. ¤йткенi ол: «Баланыњ µлгенiн кµруге шыдай алмаймын», — дедi. Осылай оѓан ќарама-ќарсы отырып алып, дауыс шыѓарып, µксiп жылап жiбердi.


17Ќ±дай баланыњ жылап жатќан даусына ќ±лаќ асты. Оныњ перiштесi аспаннан Ажарѓа дауыстап:

— Саѓан не болды, Ажар? Ќорыќпа, Ќ±дай мына жерде жатќан баланыњ даусына ќ±лаќ асты.

18Орныњнан т±р, балања ќол ±шын бер. Мен одан ‰лкен халыќты таратамын, — деп тiл ќатты.


19Ќ±дай Ажардыњ кµзiн ашып, оѓан сол мањдаѓы ќ±дыќты кµрсеттi. Ажар сонда барып, местi суѓа толтырып алып, баланыњ шµлiн ќандырды.


20Ќ±дай баланы µз ќамќорлыѓына алды. Ол µсiп, айдаланы мекендеп, мерген садаќшы болды.

21Ысмаѓ±л Синай т‰бегiндегi Паран айдаласында т±рып, анасы оѓан Мысыр елiнен єйел алып бердi.

Ыбырайымныњ фiлiстiрлермен жасаѓан келiсiмi


22Осы кезењде Єбумєлiк ќолбасшысы Пихолды ертiп келiп, Ыбырайымѓа:

— Не iстесењiз де, барлыќ жаѓдайда Ќ±дай сiзге жар.

23Сондыќтан менi де, ±лдарым мен немерелерiмдi де алдамаймын деп Ќ±дай алдында ант берiњiз. Мен сiзге ќалай жаќсы ќарасам, сiз маѓан да, µзiњiз ќонаќ ретiнде т±рып жатќан елге де жаќсы ќарайтын болыњыз, — деп ±сыныс жасады.


24— Жарайды, ант беремiн, — деп Ыбырайым келiстi.


25Сол кезде ол Єбумєлiктiњ ќ±лдары к‰шпен тартып алѓан ќ±дыќ туралы сµз ќозѓап, наразылыѓын бiлдiрдi.

26Єбумєлiк оѓан:

— М±ны кiм iстегенiн бiлмеймiн. Б±л туралы сiз ешќашан айтпадыњыз, б‰гiнге дейiн мен ештење де естiген жоќпын, — деп жауап ќайырды.


27Ыбырайым бiрќатар малдарын алып, оларды Єбумєлiкке бердi. Осылайша олар бiр-бiрiмен келiсiм жасасты.

28Ыбырайым жетi ќозыны алып, оларды бµлек ќойды.


29— Сiз бµлектеп ќойѓан жетi ќозы ненi бiлдiредi? — деп Єбумєлiк Ыбырайымѓа с±раќ ќойды.

30Ол:

— Жетi ќозыны сiз менiњ ќолымнан алуыњыз керек, олар б±л ќ±дыќты µзiмнiњ ќазѓандыѓымныњ айѓаѓы болсын, — дедi.


31Сµйтiп б±л жер Бер-Шеба (яѓни «Ант ќ±дыѓы») деп аталды, себебi ол жерде екi адам бiр-бiрiне ант берген едi.


32Бер-Шебада келiсiм жасалып бiткен соњ, Єбумєлiк пен оныњ ќолбасшысы Пихол фiлiстiрлер елiне ќайтып кеттi.

33Ыбырайым Бер-Шебада жыњѓыл аѓашын ектi, сол жерде мєњгi тiрi Ќ±дай — Жаратќан Иеге сиынып ѓибадат еттi.

34Б±дан кейiн Ыбырайым фiлiстiрлер жерiн ±заќ уаќыт бойы жат жерлiк кiрме ретiнде мекендедi.