Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 21

1 Тењир Љзє айтканындай, Саарага назарын салып, ага айткан сљзєн аткарды.

2 Сааранын боюна бєтєп, Кудай айткан мезгилде, Ыбрайым картайган кезде, ага уул тљрљп берди.

3 Ыбрайым љзєнєн Саарадан тљрљлгљн уулуна Ыскак деген ат койду.

4 Кудай ага осуяттагандай, сегизинчи кєнє Ыбрайым љз уулу Ыскакты сєннљткљ отургузду.

5 Уулу Ыскак тљрљлгљндљ, Ыбрайым жєз жашта эле.

6 Ошондо Саара: «Кудай мени кєлкє кылды. Мен жљнєндљ ким укса да, кєлљт го.

7 “Саара бала эмизет”, – деп, Ыбрайымга ким айтмак? Бирок ал карыган кезде мен ага уул тљрљп бердим», – деди.

8 Бала чоњоюп, эмчектен чыгарылды. Ыскак эмчектен чыгарылган кєнє Ыбрайым чоњ той берди.

Ажардын баласы менен куулуп чыгышы

9 Саара мисирлик Ажардын Ыбрайымга тљрљп берген уулунун Ыскакты шылдыњдап жатканын кљрєп калып,

10 Ыбрайымга мындай деди: «Бул кєњдє уулу менен кошо кууп чык, анткени анын уулу менин уулум Ыскак менен бирге мураскор болбойт».

11 Ысмайыл жљнєндљ айтылган бул сљз Ыбрайымга катуу тийди.

12 Бирок Кудай Ыбрайымга: «Уулуњ менен кєњєњ єчєн кайгырба. Сааранын айтканынын баарын кыл, анын тилин ал, анткени сенин тукумуњ Ыскактан тарайт.

13 Кєњєњдєн уулунан да Мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуњ», – деди.

14 Ыбрайым эртењ менен эрте туруп, тамак-аш жана бир чанач суу алып, Ажардын ийнине артып, баласын колуна берип, аны коё берди. Ажар кетип бара жатып, Бейер-Шеба чљлєндљ адашып калды.

15 Чаначта суу калбай калгандыктан, баласын бадалдын тєбєнљ калтырып,

16 жаа жебеси жеткидей, алыс барып отурду да: «Баланын љлгљнєн кљргєм келбейт», – деп, анын каршысында отуруп алып, боздоп ыйлады.

17 Кудай баланын єнєн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси Ажарды чакырып: «Ажар, сага эмне болду? Коркпо, Кудай баланын єнєн жаткан жеринен укту.

18 Ордуњан туруп, баланы тургузуп, колунан ал, анткени Мен андан улуу эл чыгарам», – деди.

19 Кудай Ажардын кљзєн ачты, ошондо ал суусу бар кудукту кљрдє. Анан ал барып, чаначка толтура суу алып келип, балага ичирди.

20 Кудай бала менен болду. Ал чоњоюп, чљлдљ жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду.

21 Ал Паран чљлєндљ жашады. Энеси ага Мисир жеринен аял алып берди.

Ыбрайымдын Абы-Мелек менен келишим тєзєшє

22 Ошол убакта мындай окуя болду: Абы-Мелек љзєнєн аскер башчысы Пихол менен келип, Ыбрайымга: «Эмне кылсањ да, бардык иште Кудай сени менен экен.

23 Сен азыр ушул жерде мага: “Сени да, уулуњду да, неберењди да таарынтпайм”, – деп, Кудай менен ант бер. Мен сага кандай жакшылык кылсам, сен да мага жана љзєњ жашап турган жерге ошондой жакшылык кыл», – деди.

24 Ошондо Ыбрайым: «Ант берем», – деди.

25 Анан Ыбрайым Абы-Мелектин кулдары суусу бар кудукту тартып алганы єчєн, Абы-Мелекти жемеледи.

26 Абы-Мелек болсо: «Муну ким кылганын билбеймин, сен да мага айткан эмессињ. Мен ал жљнєндљ ушуга чейин уккан эмесмин», – деди.

27 Ошондо Ыбрайым майда жана бодо малдан алып, Абы-Мелекке берди. Ошентип, экљљ тынчтык келишимин тєзєштє.

28 Ыбрайым майда малдан жети козуну љзгљчљ бљлєп койду.

29 Абы-Мелек болсо Ыбрайымдан: «Жети козуну бул жерге љзєнчљ бљлєп койгонуњ эмнењ?» – деп сурады.

30 Ал ага: «Бул жети козуну менин колумдан ал, кудукту мен казганыма булар кєбљ болсун», – деп жооп берди.

31 Ошондуктан ал бул жерди Бейер-Шеба деп атады, анткени бул жерде экљљ антташты.

32 Ошентип, Бейер-Шебада тынчтык келишими тєзєлдє. Абы-Мелек менен аскер башчысы Пихол Пелишти жерине кайтышты.

33 Ыбрайым Бейер-Шебанын жанына токойчо отургузуп, ал жерде тєбљлєктєє Кудай-Тењирдин атын чакырды.

34 Ошентип, Ыбрайым Пелишти жеринде келгин болуп, кљп жыл жашады.