Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 20

1 Avraam a plecat de acolo în þara de meazãzi, s`a aºezat între Cades ºi ªur, ºi a locuit ca strãin în Gherar.

2 Avraam zicea despre Sara, nevastã-sa: ,,Este sora-mea!`` S`a temut sã spunã cã este nevastã-sa, ca sã nu -l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împãratul Gherarei, a trimes ºi a luat pe Sara.

3 Atunci Dumnezeu S`a arãtat noaptea în vis lui Abimelec, ºi i -a zis: ,,Iatã, ai sã mori din pricina femeii, pe care ai luat -o, cãci este nevasta unui bãrbat.``

4 Abimelec, care nu se apropiase de ea, a rãspuns: ,,Doamne, vei omorî Tu oare chiar ºi un neam nevinovat?

5 Nu mi -a spus el cã este sorã-sa? ªi n`a zis ea îns㺠cã el este frate-sãu? Eu am lucrat cu inimã curatã ºi cu mîni nevinovate.``

6 Dumnezeu i -a zis în vis: ,,ªtiu ºi Eu cã ai lucrat cu inimã curatã: deaceea te-am ºi ferit sã pãcãtuieºti împotriva Mea. Iatã de ce n`am îngãduit sã te atingi de ea.

7 Acum, dã omului nevasta înapoi; cãci el este prooroc, se va ruga pentru tine, ºi vei trãi. Dar, dacã n`o dai înapoi, sã ºtii cã vei muri negreºit, tu ºi tot ce -i al tãu.``

8 Abimelec s`a sculat disdedimineaþã, a chemat pe toþi slujitorii sãi, ºi le -a spus tot ce se întîmplase. ªi oamenii aceia au fost cuprinºi de o mare spaimã.

9 Abimelec a chemat ºi pe Avraam ºi i -a zis: ,,Ce ne-ai fãcut? ªi cu ce am pãcãtuit eu împotriva ta, de ai fãcut sã vinã peste mine ºi peste împãrãþia mea un pãcat atît de mare? Ai fãcut faþã de mine lucruri cari nu trebuiau nicidecum fãcute.``

10 ªi Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce ai vãzut de ai fãcut lucrul acesta?``

11 Avraam a rãspuns: ,,Îmi ziceam cã, fãrã îndoialã, nu -i nici o fricã de Dumnezeu în þara aceasta, ºi cã au sã mã omoare din pricina nevestei mele.

12 Dealtfel este adevãrat cã este sora mea, fiica tatãlui meu; numai cã nu -i fiica mamei mele; ºi a ajuns sã-mi fie nevastã.

13 Cînd m`a scos Dumnezeu din casa tatãlui meu, am zis Sarei: ,Iatã hatîrul pe care ai sã mi -l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine cã sînt fratele tãu.``

14 Abimelec a luat oi ºi boi, robi ºi roabe, ºi le -a dat lui Avraam; ºi i -a dat înapoi ºi pe Sara, nevastã-sa.

15 Abimelec a zis: ,,Iatã, þara mea este înaintea ta; locuieºte unde-þi va plãcea.``

16 ªi Sarei i -a zis: ,,Iatã, dau fratelui tãu o mie de arginþi; aceasta sã-þi fie o dovadã de cinste, faþã de toþi cei ce sînt cu tine, aºa cã înaintea tuturor vei fi fãrã vinã.``

17 Avraam s`a rugat lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu a însãnãtoºat pe Abimelec, pe nevasta ºi roabele lui, aºa cã au putut sã nascã.

18 Fiindcã Domnul încuiase pîntecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.