Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 20

1Сол кезде Ыбырайым т±рѓан жерiнен Ќанаханныњ оњт‰стiк аймаѓына кµшiп, Ќадеш пен Шурдыњ арасында т±рып, уаќытша Герар ќаласында ќоныстанды.

2Ол єйелi Сара туралы: «Б±л менiњ ќарындасым», — дедi. Ал Герардыњ патшасы Єбумєлiк кiсi жiберiп, Сараны алдыртты.


3Бiраќ т‰нде Ќ±дай патшаѓа т‰сiнде аян берiп:

— Осы єйелдiњ кесiрiнен сен µлесiњ, себебi оныњ к‰йеуi бар, — дедi.

4Єбумєлiк Сараѓа жаќындаѓан жоќ болатын, сондыќтан ол:

— Уа, Ием, Сен шынымен кiнєсы жоќ халыќты ќ±ртќыњ келе ме?

5К‰йеуiнiњ µзi: «Б±л менiњ ќарындасым» дедi емес пе? Єйелi де: «Ол менiњ аѓам» деген болатын. М±ны iстегенде кµњiлiм адал, ќолым да таза едi, — деп жауап бердi.

6Сонда Ќ±дай оѓан т‰сiнде:

— Мен сенiњ м±ны таза кµњiлмен iстегенiњдi бiлемiн. Сол себептен де, сенi Маѓан ќарсы к‰нє жасаудан саќтап, оѓан жаќындатпадым.

7Ендi єйелiн к‰йеуiне ќайтар, ол — пайѓамбар. Сен ‰шiн Маѓан сиынып с±расын, сонда аман ќаласыњ. Бiлiп ќой: егерде оны ќайтармасањ, µзiњ де, к‰ллi адамдарыњ да µлетiн боласыњдар, — дедi.


8Єбумєлiк тањертењ ерте т±рып, б‰кiл нµкерлерiн жинап алып, осы сµздердi т‰гелдей баяндап бердi. Олар ќатты ќорќып кеттi.

9Єбумєлiк Ыбырайымды µзiне шаќыртып алып, оѓан жекiп:

— Б±л не ќылѓаныњ? Менi жєне патшалыѓымды сондай ‰лкен к‰нєѓа батыратындай, мен саѓан ќандай жамандыќ жасадым? Сен маѓан iстемеуге тиiстiнi iстедiњ, — дедi де,

10Ыбырайымнан: — Сен осыны ќандай ниетпен жасадыњ? — деп с±рады.

11Сонда Ыбырайымныњ жауабы мынау болды:

— Мен б±л жердегiлер Ќ±дайдан ќорыќпайды, менi єйелiм ‰шiн µлтiрiп тастар деп ойладым.

12Ол шынымен де менiњ ќарындасым, µйткенi ол єкемнiњ ќызы, бiраќ шешемнiњ ќызы емес, сондыќтан да єйелiм болды.

13Ќ±дай маѓан: «Єкењнiњ ‰йiн тастап, ел кез» деп б±йырѓанда, мен Сараѓа: «Маѓан iстеген жаќсылыѓыњ мынау болсын: бiз баратын жерлердiњ бєрiнде менi аѓам деп айт» деген едiм.


14Єбумєлiк iрiлi-±саќты малдар мен ќ±л-к‰њдердi тањдап алып, Ыбырайымѓа сыйѓа тартты, сондай-аќ оѓан єйелi Сараны да ќайтарып бердi.

15Ыбырайымѓа:

— Мiне, менiњ елiмде сен ‰шiн есiк айќара ашыќ, ќалаѓан жерiњдi мекенде, — деп ±сынды.

16Сараѓа да тiл ќатып:

— Мiне, мен сенiњ аѓања мыњ мысќал к‰мiс берiп отырмын. Б±л ќасыњдаѓы б‰кiл ж±рттыњ алдында арыњныњ тазалыѓыныњ дєлелi. Осымен бєрi сенiњ кiнєсыз екенiњдi бiлетiн болады, — дедi.


17Ыбырайым Ќ±дайѓа сиынып мiнажат еттi. Сонда Ол Єбумєлiктi, оныњ єйелi мен к‰њдерiн сауыќтырып, бала туа алатын еттi.

18Себебi Ол Ыбырайымныњ єйелiне бола Єбумєлiктiњ ‰й iшiндегi єрбiр єйелдi бала кµтермейтiн етiп тастаѓан едi.