Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 2

1Осылайша аспан мен жер жєне олардыњ рет-ретiмен орналасќан барлыќ бµлшектерi толыќтай жаратылды.


2Ќ±дай жарату ж±мысын жетiншi к‰нi аяќтап, сол к‰нi ж±мыс жасамай демалды.

3Жетiншi к‰нге оњ батасын берiп, оны ќасиеттi деп белгiледi. Себебi Ол б±л к‰нi ¤зiнiњ жарату ж±мысыныњ бєрiн бiтiрген соњ тыныќты.

Адам ата мен Хауа ананыњ пейiш баѓындаѓы тамаша µмiрi


4Аспан мен жердiњ жаратылѓаннан кейiнгi тарихы мынау:

Ќ±дай Ие жер мен аспанды жаратќан кезде


5жер бетiнде єлi де даланыњ б±талары мен µсiмдiктерi кµктеп, µспеген болатын. Себебi Ќ±дай Ие жерге жањбыр жауѓызбаѓан едi; оны µњдейтiн адам да жоќ болатын.

6Ал жер бетiнен бу кµтерiлiп шыѓып, б‰кiл даланы суландырды.


7Сонда Ќ±дай Ие жердегi топыраќтан адамды жасап, оныњ м±рнына тiршiлiк лебiн ‰рледi. Адам осылай тiрi жан болып шыѓа келдi.


8Ќ±дай Ие шыѓыста, Едем деген жерге пейiш баѓын орнатып, ¤зi жасаѓан адамды сонда орналастырды.

9Сонан соњ Ќ±дай Ие кµз тартарлыќ, жеуге жаќсы жемiстер беретiн т‰рлi аѓаштарды жерден µсiрiп шыѓарды. Баќтыњ ортасында «мєњгiлiк µмiрдi сыйлайтын аѓаш» жєне «жаќсылыќ пен жамандыќты танытатын аѓаш» та µсiп т±рды.


10Баќты суландыратын ‰лкен µзен Едемнен аѓып жатты, ол єрi ќарай тµрт µзенге бµлiнiп кететiн.

11Бiрiншiсi Пишон деп аталады, ол алтын шыѓатын б‰кiл Хауила µлкесiн айналып аѓады.

12Сол елдiњ алтыны ерекше баѓалы, онда хош иiстi шайыр мен оникс атты асыл тас та бар.

13Екiншi µзендi Гихон деп атайды, ол Ќ±ш µлкесiн айналып аѓады.

14‡шiншi µзеннiњ аты Тигр, ол Ассурдыњ шыѓыс жаѓынан µтедi. Тµртiншi µзен — Евфрат.


15Ќ±дай Ие пейiш баѓын µњдеп, к‰тiп-баѓу ‰шiн адамды сонда орналастырды.

16Оѓан б±йрыќ берiп: «Саѓан баќтаѓы к‰ллi аѓаштардыњ жемiстерiн жеуге болады.

17Бiраќ жаќсылыќ пен жамандыќты танытатын аѓаштыњ жемiсiн жемейсiњ! Себебi одан жеген кезде µлесiњ», — дедi.


18Содан кейiн Ќ±дай Ие: «Адамныњ жалѓыз болѓаны жаќсы болмас. Мен оѓан µзiне сай кµмекшi жасап берейiн», — дедi.


19Ќ±дай Ие жердегi барлыќ жануарлар мен жєндiктердi жєне аспандаѓы к‰ллi ќ±старды топыраќтан жасаѓан едi. Ендi оларды ќалай атайтынын бiлу ‰шiн адамѓа алып келдi. Адам ќандай ат ќойса, олар солай аталатын болды.

20Сонымен адам малдарѓа, жабайы ањдар мен аспандаѓы ќ±стардыњ бєрiне де µз аттарын ќойды.

Ал Адамѓа µзiне сай кµмекшi табылмады.

21Сонда Ќ±дай Ие Адамды терењ ±йќыѓа батырып, ±йыќтап жатќанда оныњ бiр ќабырѓасын алып, орнын етiмен жауып тастады.

22Тєњiр Ие сол ќабырѓадан єйел жасап, оны Адамѓа алып келдi.

23Риза болѓан Адам былай дедi:
«Мiне, б±л — µз с‰йегiмнен шыќќан с‰йек,
¤з етiмнен шыќќан ет!
Ол єйел деп аталсын,
Себебi ол еркектен алынып жасалѓан».


24Сондыќтан еркек єке-шешесiн тастап, єйелiне ќосылады, сµйтiп екеуi бiрт±тас болады.


25Адам мен оныњ єйелi жалањаш едi, ал олар б±ѓан ±ялѓан жоќ.