Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 19

1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; ºi Lot ºedea la poarta Sodomei. Cînd i -a vãzut Lot, s`a sculat, le -a ieºit înainte, ºi s`a plecat pînã la pãmînt.

2 Apoi a zis: ,,Domnii mei, intraþi, vã rog, în casa robului vostru, ca sã rãmîneþi peste noapte în ea ºi spãlaþi-vã picioarele; mîne vã veþi scula de dimineaþã, ºi vã veþi vedea de drum.`` ,,Nu``, au rãspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea în uliþã``.

3 Dar Lot a stãruit de ei pînã au venit ºi au intrat în casa lui. Le -a pregãtit o cinã, a pus sã coacã azimi ºi au mîncat.

4 Dar nu se culcaserã încã, ºi oamenii din cetate, bãrbaþii din Sodoma, tineri ºi bãtrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colþurile.

5 Au chemat pe Lot, ºi i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate -i afarã la noi, ca sã ne împreunãm cu ei.``

6 Lot a ieºit afarã la ei la uºã, a încuiat uºa dupã el,

7 ºi a zis: ,,Fraþilor, vã rog, nu faceþi o asemenea rãutate!

8 Iatã cã am douã fete cari nu ºtiu de bãrbat; am sã vi le aduc afarã, ºi le veþi face ce vã va plãcea. Numai, nu faceþi nimic acestor oameni, fiindcã au venit supt umbra acoperiºului casei mele.``

9 Ei au strigat: ,,Pleacã!`` ªi au zis: ,,Omul acesta a venit sã locuiascã aici ca un strãin, ºi acum vrea sã facã pe judecãtorul. Ei bine, o sã-þi facem mai rãu decît lor.`` ªi împingînd pe Lot cu sila, s`au apropiat sã spargã uºa.

10 Dar bãrbaþii aceia au întins mîna, au tras pe Lot înlãuntru la ei în casã, ºi au încuiat uºa.

11 Iar pe oamenii care erau la uºa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînã la cel mai mare, aºa cã degeaba se trudeau sã gãseascã uºa.

12 Bãrbaþii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii ºi fiice, ºi tot ce ai în cetate: scoate -i din locul acesta.

13 Cãci avem sã nimicim locul acesta, pentru cã a ajuns mare plîngere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne -a trimes Domnul, ca sã -l nimicim.``

14 Lot a ieºit, ºi a vorbit cu ginerii sãi, cari luaserã pe fetele lui: ,,Sculaþi-vã,`` a zis el, ,,ieºiþi din locul acesta; cãci Domnul are sã nimiceascã cetatea.`` Dar ginerii lui credeau cã glumeºte.

15 Cînd s`a crãpat de ziuã, îngerii au stãruit de Lot, zicînd: ,,Scoalã-te, ia-þi nevasta ºi cele douã fete, cari se aflã aici, ca sã nu pieri ºi tu în nelegiuirea cetãþii.``

16 ªi fiindcã Lot zãbovea, bãrbaþii aceia l-au apucat de mînã, pe el, pe nevastã-sa ºi pe cele douã fete ale lui, cãci Domnul voia sã -l cruþe; l-au scos, ºi l-au lãsat afarã din cetate.

17 Dupã ce i-au scos afarã, unul din ei a zis: ,,Scapã-þi viaþa; sã nu te uiþi înapoi, ºi sã nu te opreºti în vreun loc din Cîmpie: scapã la munte, ca sã nu pieri.``

18 Lot le -a zis: ,,O! nu, Doamne!

19 Iatã cã am cãpãtat trecere înaintea Ta, ºi ai arãtat mare îndurare faþã de mine, pãstrîndu-mi viaþa; dar nu pot sã fug la munte, înainte ca sã mã atingã prãpãdul, ºi voi peri.

20 Iatã, cetatea aceasta este destul de aproape ca sã fug în ea, ºi este micã. O! de aº putea sã fug acolo,... este aºa de micã... ºi sã scap cu viaþa!``

21 ªi El i -a zis: ,,Iatã cã-þi fac ºi hatîrul acesta, ºi nu voi nimici cetatea de care vorbeºti.

22 Grãbeºte-te de fugi în ea, cãci nu pot face nimic pînã nu vei ajunge acolo.`` Pentru aceea s`a pus cetãþii aceleia numele Þoar.

23 Rãsãrea soarele pe pãmînt, cînd a intrat Lot în Þoar.

24 Atunci Domnul a fãcut sã ploaie peste Sodoma ºi peste Gomora pucioasã ºi foc dela Domnul din cer.

25 A nimicit cu desãvîrºire cetãþile acelea, toatã Cîmpia ºi pe toþi locuitorii cetãþilor, ºi tot ce creºtea pe pãmînt.

26 Nevasta lui Lot s`a uitat înapoi, ºi s`a prefãcut într`un stîlp de sare.

27 Avraam s`a sculat a doua zi dis de dimineaþã, ºi s`a dus la locul unde stãtuse înaintea Domnului.

28 ªi -a îndreptat privirile spre Sodoma ºi Gomora, ºi spre toatã Cîmpia; ºi iatã cã a vãzut ridicîndu-se de pe pãmînt un fum, ca fumul unui cuptor.

29 Cînd a nimicit Dumnezeu cetãþile Cîmpiei, ªi -a adus aminte de Avraam; ºi a scãpat pe Lot din mijlocul prãpãdului, prin care a surpat din temelie cetãþile unde îºi aºezase Lot locuinþa.

30 Lot a ieºit din Þoar ºi a rãmas pe munte, cu cele douã fete ale lui, cãci s`a temut sã rãmînã în Þoar. A locuit într`o peºterã, cu cele douã fete ale lui.

31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Tatãl nostru este bãtrîn; ºi nu mai este nici un bãrbat în þinutul acesta, ca sã intre la noi, dupã obiceiul tuturor þãrilor.

32 Vino, sã punem pe tatãl nostru sã bea vin, ºi sã ne culcãm cu el, ca sã ne pãstrãm sãmînþa prin tatãl nostru.``

33 Au fãcut dar pe tatãl lor de a bãut vin în noaptea aceea; ºi cea mai mare s`a dus ºi s`a culcat cu tatãl ei. El n`a bãgat de seamã nici cînd s`a culcat ea, nici cînd s`a sculat.

34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iatã, eu m`am culcat în noaptea trecutã cu tatãl meu; haidem sã -i dãm sã bea vin ºi în noaptea aceasta, ºi du-te de te culcã ºi tu cu el, ca sã ne pãstrãm sãmînþa prin tatãl nostru.``

35 Au dat tatãlui lor de a bãut vin ºi în noaptea aceea; apoi cea mai tînãrã s`a dus ºi s`a culcat cu el. El n`a bãgat de seamã nici cînd s`a culcat ea, nici cînd s`a sculat.

36 Cele douã fete ale lui Lot au rãmas astfel însãrcinate de tatãl lor.

37 Cea mai mare a nãscut un fiu, cãruia i -a pus numele Moab; el este tatãl Moabiþilor din ziua de azi.

38 Cea mai tînãrã a nãscut ºi ea un fiu, cãruia i -a pus numele Ben-Ammi: el este tatãl Amoniþilor din ziua de azi.